Gå direkt till innehåll
Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor förlängs till slutet av 2021

Blogginlägg -

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor förlängs till slutet av 2021

Den 2 december 2020 fattade riksdagen beslut att förlänga de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor. Eftersom rådande pandemi gör att det inte går att förutse när stämmor kan hållas i normal ordning förlängs den tillfälliga lagens giltighetstid till den 31 december 2021.

Den tillfälliga lagändringen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning.

Ni hittar beslutsunderlag och beslut här:

HSBs rekommendation till bostadsrättsföreningar

Enligt lag ska ordinarie föreningsstämma hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På grund av den ökade smittspridningen av covid-19 under hösten har förbudet mot allmänna sammankomster stramats åt och antalet deltagare begränsats till högst åtta personer. Med anledning av förbudet som började gälla 24 november 2020 och i syfte att minska smittspridningen rekommenderar HSB Riksförbund:

  • Avvakta med att ta upp ärenden för beslut på stämman som kan vänta utan olägenhet. 

  • För att minska risken för smittspridning har flera tillfälliga lagändringar införts som bland annat gör det möjligt att delta på distans eller poströsta istället för att delta fysiskt på stämman. Utnyttja möjligheten att genomföra stämman via antingen elektronisk uppkoppling med poströstning eller enbart genom poströstning.

  • Bostadsrättsföreningar med brutet räkenskapsår bör kontrollera i sina stadgar när ordinarie stämma senast kan genomföras. Om en bostadsrättsförening med brutet räkenskapsår redan har kallat till en fysisk ordinarie föreningsstämma bör föreningen dra tillbaka kallelsen och gå ut med en ny kallelse till en stämma som genomförs via elektronisk uppkoppling med poströstning eller enbart genom poströstning.

Särskilt om motioner

Möjligheten att lämna in motioner inför årsstämman är ett av medlemmarnas främsta medel för att påverka och utöva inflytande över bostadsrättsföreningen. När en stämma hålls genom poströstning eller digitalt på distans kan eventuell diskussion kring motioner försvåras. För att ge medlemmarna möjlighet att diskutera förslag till beslut i motioner kan styrelsen rekommendera stämman att den röstar för att motionen bordläggs (eller "anstås till fortsatt stämma") för att tas upp på en senare stämma. När pandemin är över och det går att hålla en ”vanlig” fysisk stämma igen kan motionen då tas upp på nytt och diskuteras.

Det är viktigt att motionären informeras om styrelsens rekommendation och anledningen till att styrelsen har valt att föreslå att motionen bordläggs. Styrelsen kan även innan kallelsen skickas ut fråga motionären om han eller hon kan tänka sig vänta med att överhuvudtaget ta upp sin motion på stämman (styrelsen kan dock inte självmant stoppa en motion). Oavsett hur styrelsen väljer att gå tillväga är det viktigt att börja stämmoarbetet i tid för att säkerställa att kallelse och eventuella poströstningsformulär upprättas på ett korrekt sätt, och att stämman hålls i enlighet med gällande regler.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Presskontakt

Björn Svensson

Björn Svensson

Fastighetsjurist
Mattias Olsson

Mattias Olsson

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm