Gå direkt till innehåll
Mysiga höstkvällar - en ökad risk för lägenhetsbrand

Blogginlägg -

Mysiga höstkvällar - en ökad risk för lägenhetsbrand

Nu när vi går mot kortare dagar och längre nätter tenderar vi att vilja mysa till det lite extra. Kallare temperaturer, mörkare dagar och nu även stigande elpriser kan tänkas innebära en ökad användning av levande ljus och andra värme- eller myskällor.  Visst är det härligt med levande ljus eller kanske en brasa i öppna spisen, men tyvärr så innebär det också en risk för lägenhetsbränder. Vad kan man göra i bostadsrättsföreningen för att undvika att drabbas av brand?

Delat ansvar mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare

Enligt 2 kap. 2 § lag om skydd mot olyckor innebär ansvaret för brandskydd att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning och släckning av brand och vidta övriga åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Ansvaret för brandskyddet ligger både på fastighetsägaren (d.v.s. bostadsrättsföreningen) och på bostadsrättshavaren. Hur det här ansvaret ska fördelas parterna emellan framgår inte av lagen, men normalt sett svarar bostadsrättsföreningen för åtgärder som hör till byggnaden och dess fasta tillbehör och bostadsrättshavaren för att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt.

Enligt HSB normalstadgar 2011 för bostadsrättsföreningar framgår det av § 31 att det är bostadsrättshavaren som ansvarar för underhåll och reparation av brandvarnare. Så här i adventstid kan det därför vara lämpligt att som bostadsrättshavare själv göra en kontroll att de brandvarnare som finns i lägenheten verkligen fungerar, annars är de ju inte till någon nytta. Som styrelse i bostadsrättsföreningen kan det vara bra att gå ut med ett informationsbrev till alla boende och påminna dem om vikten av att kontrollera brandvarnarna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en skrift om förebyggande arbete mot brand i flerbostadshus (Brandskydd i flerbostadshus (msb.se)

Det är lämpligt att du som bostadsrättshavare också ser till att ha en handbrandsläckare och en brandfilt i din lägenhet.

Utrymningsvägar

Med tanke på de förödande konsekvenser en brand kan få är det viktigt att bostadsrättsföreningen emellanåt funderar på hur brandskyddet ser ut i fastigheten, däribland hur utrymningsvägarna ser ut.

MSB rekommenderar att trapphus alltid hålls fria från brännbara föremål såsom barnvagnar, tidningspapper och kartonger. Julgranar är också ett brännbart föremål.

Att trapphusen ska hållas fria från brännbara föremål beror dels på den rökutveckling som kan ske, dels att utrymningsvägar måste hållas fria.

Att tänka på

  • Kontrollera brandvarnare regelbundet (en gång per månad)
  • Införskaffa pulverbrandsläckare och brandfilt
  • Släck levande ljus om du lämnar rummet
  • Informera övriga i bostadsrättsföreningen om vikten av att förebygga bränder.
  • Dokumentera ert systematiska brandskyddsarbete.

HSBs jurister kan hjälpa er förening

Medlemmar, förtroendevalda och anställda i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning. Du når oss på telefonnummer 0771 472 472. HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden