Gå direkt till innehåll
(Nästan) allt du behöver veta om garage- och parkeringsplatser

Blogginlägg -

(Nästan) allt du behöver veta om garage- och parkeringsplatser

Tillgång till en garage- eller parkeringsplats är för många ett måste när de letar nytt boende. Frågor och funderingar kring garage- och parkeringsplatser är därför återkommande i en bostadsrättsförening. Vanliga frågor är hur tilldelningen av dessa platser fungerar och hur lång uppsägningstiden är. Gäller samma regler för garageplatser inomhus som för parkeringsplatser utomhus? I det här inlägget besvarar HSBs jurist de vanligaste frågorna gällande parkering och garage. Längst ner i inlägget finns våra kontaktuppgifter om du har ytterligare frågor kring detta.

Styrelsen bör upprätta en parkeringspolicy

I en bostadsrättsförening är det styrelsen som sköter den löpande förvaltningen. Av den anledningen är det styrelsen som handlägger ärenden om garage- och parkeringsplatser. Likhetsprincipen gäller, vilket betyder att lika fall ska behandlas lika. En policy kring fördelningen av platser för parkering är därför att rekommendera för att bibehålla en rättvis fördelning; styrelsen får inte vara godtycklig eller partisk i fördelningen.

Det är skillnad mellan garageplatser och parkeringsplatser

När frågor gällande garage- och parkeringsplats diskuteras är det viktigt att komma ihåg att det finns relativt stora juridiska skillnader mellan dessa två typer av parkering. Om en garageplats inte är upplåten med bostadsrätt, vilket den vanligtvis inte är, räknas garageplatsen som en parkering som är del av en byggnad (fyra väggar och ett tak). Detta innebär att reglerna om lokalhyra appliceras på garage. Om det är fråga om parkering i garage (oavsett hur parkeringen i garaget ser ut) är alltså 12 kap. jordabalken -- den så kallade hyreslagen -- tillämplig. Detta är inte helt oviktigt eftersom hyreslagen innehåller många skyddsregler i förmån för hyresgästen, det vill säga den som hyr garageplatsen.

När man pratar om parkeringsplatser menar man rent juridiskt parkering som sker direkt på marken (ofta i en parkeringsruta) och där parkeringen inte är en del av en byggnad. Det handlar alltså om parkering utomhus. Parkeringsplatser omfattas inte av reglerna i hyreslagen. Istället gäller reglerna om lägenhetsarrende i jordabalken.

Säga upp en garageplats

Som tidigare nämnts är reglerna i hyreslagen gällande lokalhyra tillämpliga på garage. För att en uppsägning ska vara giltig måste den först och främst ske skriftligen.

En lokalhyresgäst har ett så kallat indirekt besittningsskydd, vilket innebär att om bostadsrättsföreningen säger upp avtalet riskerar föreningen att bli skadeståndsskyldig gentemot lokalhyresgästen.

Uppsägningstiden för garageplatser variera beroende på om hyresavtalet är ingånget för bestämd eller obestämd tid. Ett hyresavtal som är ingånget på bestämd tid, det vill säga fram till ett visst angivet datum, varierar beroende på hyrestiden. Det kan handla om allt från en dag till nio månader. Är hyresavtalet istället på obestämd tid, det vill säga tills vidare, gäller nio månaders uppsägningstid.

Viktigt att påpeka är att det går att avtala om en längre uppsägningstid, samtidigt som en kortare uppsägningstid gäller om parterna är överens.

Låter det svårt? HSB:s jurister hjälper er gärna att hantera uppsägningar av garageplatser (och parkeringsplatser). Kontakta oss så fixar vi det!

Säga upp en parkeringsplats

Parkeringsplats ses inte som lokalhyra utan regleras istället av jordabalkens allmänna regler om lägenhetsarrende. För avtal om den här formen av arrende råder stor avtalsfrihet. Det är därför fritt att avtala om uppsägningstid i dessa avtal.

Har parterna inte avtalat om någon särskild uppsägningstid ska uppsägning ske senast sex månader innan den 14 mars (den så kallade fardagen).

Föreningen vill installera laddstationer

Elbilar blir alltmer vanliga på landets gator, och parkeringar. Att en förening väljer att installera laddstationer vid vissa parkerings- eller garageplatser är därför inte helt ovanligt. Men vem ska egentligen besluta om en sådan installation?

Åtgärder som innebär väsentlig förändring av föreningens hus eller mark med anledning av om-, till-, eller nybyggnation ska beslutas av föreningsstämman. Vad som är en väsentlig förändring är inte helt klarlagt. En stor föreningen som har till ambition att installera endast ett fåtal laddare vid befintliga parkeringsplatser kan kanske fatta beslut om detta direkt genom föreningens styrelse. Svaret kan dock bli ett annat om det gäller en liten förening som vill installera väldigt många laddare. En bedömning måste helt enkelt ske i varje enskilt fall, vilket HSB:s jurister givetvis kan hjälpa till med.

Ytterligare funderingar som kan uppkomma är till exempel vilka saker som får förvaras på parkeringen och vem som bär ansvaret om något går sönder. Det är en god idé att reglera den här typen av frågor i ett avtal. Viktigt är också att avtalen formuleras på rätt sätt. Juristerna på HSBs Riksförbund hjälper gärna till med utformningen av sådana avtal.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden