Gå direkt till innehåll
Överlåtelse av bostadsrätt till juridisk person

Blogginlägg -

Överlåtelse av bostadsrätt till juridisk person

När en bostadsrättshavare vill överlåta hela eller del av en bostadsrättslägenhet till någon som redan är medlem i föreningen görs ingen nya medlemskapsprövning av förvärvaren. Föreningen har alltså som huvudregel inte möjlighet att neka en överlåtelse då förvärvaren redan är medlem i föreningen. Men vad gäller vid överlåtelse till juridisk person som innehar medlemskap i föreningen?

Vad är en juridisk person?

En juridisk person kan vara en organisation, som bland annat kan sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder och vara part i domstol. Till exempel ett aktiebolag, ett handelsbolag, en förening, en stiftelse, ett dödsbo, ett konkursbo eller en kommun.

Juridisk person i bostadsrättsförening

Huvudregeln enligt HSB normalstadgar är att juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål får nekas medlemskap. Kommun eller region som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet får däremot inte nekas medlemskap.

Överlåtelse till juridisk person som redan är medlem i föreningen

Som nämndes inledningsvis är det inte möjligt för en förening att neka en överlåtelse till en befintlig medlem i föreningen. Det finns dock ett undantag i lag och HSB normalstadgar vad gäller juridisk person som är medlem i föreningen. En juridisk person som är medlem i föreningen måste ha samtycke av föreningens styrelse för att genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål. En överlåtelse som inte erhåller föreningens samtycke blir såldes ogiltig.

Syftet med regeln är att föreningen ska ha samma inflytande över den här typ av förvärv som över de förvärv som sker av juridiska personer som inte ännu är medlemmar i föreningen. På det här sättet förhindras att en juridisk person som en gång blivit medlem i föreningen succesivt köper upp fler lägenheter inom föreningen utan möjlighet för föreningen att påverka situationen.

Denna regel som stadgas i bostadsrättslagens 6 kapitel 3 § är inte tillämplig vid medlems förvärv av lokal varför ett sådant förvärv blir gällande omedelbart när den juridiska personen redan är medlem i föreningen. Det gäller även vid förvärv av bostadsrätter som är avsedda för fritidsändamål.


Kontakta oss!

Om det fortfarande råder osäkerhet kring överlåtelse till juridisk person eller något annat kring överlåtelse av bostadsrätt kan medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kostnadsfritt kontakta HSB:s juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning på telefonnummer 0771 472 472. Vi kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver. Klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden