Gå direkt till innehåll
Personlig integritet och personuppgiftsbehandling

Blogginlägg -

Personlig integritet och personuppgiftsbehandling

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) gäller sedan den 25 maj 2018 som lag i Sverige, vilket innebär att även bostadsrättsföreningar måste efterleva de krav som uppställs i GDPR. Det här blogginlägget ger en övergripande beskrivning av GDPR med fokus på de skyldigheter som kan hamna på bostadsrättsföreningarnas bord.

I en digital och uppkopplad värld med snabb teknisk utveckling riskerar den personliga integriteten att åsidosättas. Det är viktigt att vi alla ska kunna känna oss säkra på att våra personuppgifter används på ett schysst sätt och för rimliga ändamål. Det huvudsakliga syftet med GDPR är därför att skydda individers personuppgifter och därmed stärka integritetsskyddet.

Med personuppgifter menas i det här sammanhanget alla upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Definitionen av personuppgifter i GDPR är således mycket bred och syftar till att omfatta många olika typer av uppgifter. Namn och personuppgifter utgör såklart personuppgifter, men även uppgifter som adresser, foton, lägenhetsnummer, medlemsregister, fastighetsbeteckningar fångas upp av definitionen.

GDPR är tillämplig på behandling av personuppgifter (personuppgiftsbehandling), vilket också är ett brett begrepp. Allt från inhämtning, lagring och annan hantering av personuppgifter ses som behandling av personuppgifter, under förutsättning att behandlingen sker helt eller delvist automatiserat eller om uppgifterna ska ingå i manuella register. Detta betyder att en bostadsrättsförening ägnar sig åt personuppgiftsbehandling när den uppdaterar lägenhetsregistret eller för namnlistor över bokning av tvättstugan – GDPR kan alltså vara tillämplig på de mest rutinartade av sysslor!

Laglig och olaglig personuppgiftsbehandling

En bostadsrättsförening får inte behandla personuppgifter hur som helst och det är bostadsrättsföreningen i egenskap av s.k. personuppgiftsansvarig som ytterst ansvarar för att GDPR efterlevs. Behandlingen måste till att börja med vila på en rättslig grund, vilket i korta drag handlar om att personuppgiftsbehandlingen endast får ske om det finns ett godtagbart syfte med den. För bostadsrättsföreningars vidkommande handlar det framförallt om att behandlingen ska (1) vara nödvändig för att fullgöra ett avtal med en enskild, (2) vara nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, (3) vara baserad på samtycke från den enskilde eller (4) grunda sig i att bostadsrättsföreningens intressen väger tyngre än den enskildes intressen i det aktuella fallet.

Bostadsrättsföreningen måste också säkerställa att behandlingen sker i linje med de principer som finns i GDPR. Bostadsrättsföreningen måste t.ex. alltid ha ett godtagbart ändamål med behandlingen, utföra behandlingen på ett säkert sätt, dokumentera alla åtgärder och inte samla in fler uppgifter än vad som faktiskt behövs.

Överväldigande? HSBs jurister kan hjälpa er förening!

De flesta bostadsrättsföreningar behandlar med andra ord personuppgifter regelbundet. Under hela perioden för behandlingen måste bostadsrättsföreningen efterleva GDPR och riskerar annars höga sanktionsavgifter.

Behandlingen kan avse allt från nuvarande medlemmar till lokalhyresgäster och styrelseledamöter. Bostadsrättsföreningen måste respektera dessa personers rättigheter, vilket kan innebära att bostadsrättsföreningen kan behöva rätta eller radera felaktiga personuppgifter, sålla bland gamla uppgifter eller informera personer om att bostadsrättsföreningen behandlar personuppgifter om dem.

HSB som medlemsorganisation arbetar därför hårt för att vara ett tryggt stöd i föreningens eget arbete. HSB värnar om att skydda allas vår personliga integritet och de tjänster som HSB erbjuder ska självklart ha en god regelefterlevnad. 

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. 

Ämnen

Presskontakt

Mattias Olsson

Mattias Olsson

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm