Gå direkt till innehåll
Samfällighetsföreningars förvaltning

Blogginlägg -

Samfällighetsföreningars förvaltning

Många bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheter. Men vad är egentligen en samfällighet? Och vad innebär HFD:s nya beslut om att samfällighetsföreningar inte längre är automatiskt momspliktiga? Vi reder ut rättsläget.

Samfälligheter och dess förvaltning

Samfällighet kallas de fastigheter som har en andel i viss egendom, till exempel mark- eller vattenområde. Flera fastigheter äger tillsammans en bit mark, vatten, väg, hus, avloppsrör, brygga, parkering eller något liknande som tjänar mer än en fastighet. Samfälligheter bildas när fastigheternas behov inte kan tillgodoses inom de egna fastigheternas gränser. Det som tillsammans ägs av fastigheterna kallas gemensamhetsanläggning. Fastigheterna kan själva inte fatta beslut eller förvalta gemensamhetsanläggningen, utan det måste göras av ägarna till fastigheterna. Ägarna till fastigheterna kan då bilda en samfällighetsförening som kan ta vissa beslut rörande gemensamhetsanläggningen, primärt om hur man ska förvalta den. Ägarna till en bostadsrättsförenings fastighet är dess medlemmar och representeras av styrelsen.

En samfällighet kan förvaltas på två sätt. Antingen genom delägarförvaltning eller genom en samfällighetsförening. Delägarförvaltning innebär att representanter från fastigheterna med andel i gemensamhetsanläggningen tillsammans måste besluta hur gemensamhetsanläggningen ska förvaltas. Här krävs konsensus mellan andelsägarna. Alla måste vara överens om besluten, vilket innebär att en majoritet inte kan köra över en minoritet. Det andra alternativet är att man bildar en samfällighetsförening, som mer liknar en bostadsrättsförening, där majoriteten istället kan bestämma. Inga andra former av förvaltning är tillåtna. Delägarförvaltning används mestadels när samfällighetens gemensamhetsanläggning inte kräver några större eller mer komplicerade beslut för att förvaltningen ska kunna skötas.

Samfällighetsföreningar är inte längre automatiskt momspliktiga

Nu när våren börjar närma sig är det dags för flera samfällighetsföreningar att ha föreningsstämma. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu kommit med ett nytt beslut som påverkar samfällighetsföreningars ekonomiska förpliktelser. Skatteverket har tidigare hävdat att samfällighetsföreningar är momspliktiga. Detta ställningstagande har nu prövats av HFD, som har kommit fram till att en samfällighetsförening inte är momspliktig om den enbart tar ut bidrag från medlemmarna genom uttaxering. Momspliktighet har varit en omdiskuterad fråga för samfällighetsföreningar. Skatteverket hävdade att de skulle betraktas som företag och därmed vara skyldiga att debitera moms. HFD:s dom slår dock fast att om en samfällighetsförening tar ut bidrag från medlemmarna för underhåll och löpande förvaltning, är den inte automatiskt momspliktig. Bidrag som uttaxeras av medlemmar baserat på fastställda andelstal anses därmed inte vara en ersättning för en vara eller tjänst som föreningen tillhandahåller. Uttaxeringen sker för att medlemmarna ska uppfylla sin gemensamma skyldighet att finansiera gemensamhetsanläggningen. Genom HFD:s dom återställs i princip rättsläget som det var innan Skatteverkets ställningstagande för två år sedan. Vissa samfällighetsföreningar kommer dock fortsatt vara momsregistrerade beroende på sina transaktioner, men många kan nu ändra sina momsdeklarationer bakåt i tiden.

Sammanfattningsvis ger HFD:s beslut klarhet kring momsplikt för samfällighetsföreningar, och underlättar för bostadsrättsföreningar som är medlemmar i en samfällighetsförening att hantera sina ekonomiska förpliktelser.

Behöver din bostadsrättsförening juridisk hjälp?

Vi har lösningen för er! Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning för bostadsrättsföreningar, även för föreningar som inte är medlemmar i HSB och övriga fastighetsägare. Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss här. Tillsammans går vi igenom ditt ärende och ger er det stöd ni behöver.

Om ni är medlemmar i HSB, förtroendevalda eller anställda inom HSB kan du även ringa HSBs juridiska rådgivning på 0771 472 472. Via rådgivningen får du kostnadsfri generell juridisk rådgivning inom HSBs verksamhetsområde.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden