Gå direkt till innehåll
Styrelse- eller stämmobeslut – det är frågan?

Blogginlägg -

Styrelse- eller stämmobeslut – det är frågan?

Gällande vissa frågor är det helt klart att styrelsen ska fatta beslut, såsom höjning av årsavgiften, medlemskapsprövning och ansökan om andrahandsupplåtelse. På samma sätt finns det vissa frågor där det inte råder någon tvekan om att ska beslutas ska fattas på en föreningsstämma, såsom fastställande av resultaträkning och balansräkning, beslut om ansvarsfrihet och val av styrelseledamöter.

Det finns dock en hel del situationer då gränsdragningen inte är helt självklar beträffande om beslutet ska fattas på ett styrelsesammanträde eller på en föreningsstämma.

När det gäller rena underhålls- och reparationsåtgärder räcker det som huvudregel med ett beslut av styrelsen. Rör det sig däremot om väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark, såsom väsentliga till-, ny- eller ombyggnader av sådan egendom, krävs det beslut på en föreningsstämma. Frågan är i en sådan situation var gränsen går för att en förändring ska anses som väsentlig. Det kan vara så att bygga till tre parkeringsplatser i en bostadsrättsförening skulle kunna vara en väsentlig förändring, men att motsvarande åtgärd i en annan förening där det i dagsläget finns ett stort antal parkeringsplatser inte är att betrakta som en väsentlig förändring.

Ett område där vi märker att vi får betydligt fler frågor kring om det krävs styrelse- eller stämmobeslut än tidigare är gällande laddstolpar. För mer läsning kring detta hänvisas till en tidigare blogg, läs mer här.

Ett annat område där det inte är helt klart på vilket sätt beslut ska fattas är vid beslut om införande av enhetsmätning av el (det vill säga föreningen tecknar gemensamt avtal och fakturerar därefter bostadsrättshavaren efter förbrukning). I en sådan situation rekommenderar HSB Riksförbunds jurister ett stämmobeslut med enkel majoritet, trots att det i princip inte behövs ett stämmobeslut (under förutsättning att åtgärden inte innebär att någon lägenhet kommer att förändras).

Som du märker så finns det en hel del gråzoner där det inte alls är självklart på vilket sätt ett beslut ska fattas. Tveka inte att höra av dig om ni är i behov av rådgivning kring om det krävs ett styrelse- eller stämmobeslut. I vissa situationer då det krävs ett stämmobeslut så behöver beslutet fattas med kvalificerad majoritet och ibland krävs därutöver hyresnämndens godkännande av stämmobeslutet.


Vill du veta mer?

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Kontakter

Eva Berg

Eva Berg

Förenings- och fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden