Gå direkt till innehåll
Styrelsens ansvar i en bostadsrättsförening - en kort introduktion

Blogginlägg -

Styrelsens ansvar i en bostadsrättsförening - en kort introduktion

Att styrelsen bär ett ansvar för föreningens löpande förvaltning på grund av sitt förtroendeuppdrag är ingen nyhet. Men vad har styrelseledamöterna för principer att rätta sig efter i sitt arbete? Behöver de besvara medlemmarnas frågor om den löpande förvaltningen? Måste de verkställa stämmans beslut? Nedan ska några av dessa frågor besvaras för att ge en lite tydligare bild av styrelseuppdraget.

Styrelsen har lydnadsplikt, vilken är en grundläggande princip för en bostadsrättsförening, som innebär att styrelsen lyder under stämman som är det högsta beslutande organet. De beslut som fattas av en stämma har styrelsen skyldighet att verkställa om besluten inte strider mot lag eller stadgar. Det är styrelsens sak att kontrollera om ett stämmobeslut strider mot lag eller stadgar.

Lojalitetsplikten som gäller för en styrelseledamot innebär att denne aldrig ska låta sitt eget eller någon annans intresse gå före föreningens. Styrelseledamöterna har ett sysslomannaansvar gentemot föreningen och ska därför agera enligt de uttalade målen i stämman och stadgarna.

Vidare har styrelsens ledamöter en vårdplikt om föreningen som innebär att de bär ansvar för att föreningens fastighet och ekonomi sköts på ett bra sätt. Styrelsen ska inte vara passiv i förhållande till fastigheten, byggnaden eller annat som hör till föreningen utan våga fatta nödvändiga beslut om exempelvis renovering. En styrelse kan hänskjuta frågor till en föreningsstämma för att på så sätt ge chans åt medlemmarna att vara delaktiga i vissa beslut. Styrelsen disponerar även stora ekonomiska medel som måste förvaltas bra, de ska alltid prioritera att föreningen får en säker avkastning på tillgångarna. Denna försiktighetsprincip ska iakttas löpande i den ekonomiska förvaltningen, framförallt vid tagande av krediter och placering av pengar.

Med Tystnadsplikt menas att styrelsens ledamöter och suppleanter inte får föra vidare vad som diskuterats inom styrelsen, om det kan skada föreningen eller enskilda medlemmar att informationen förs vidare. Alltså gäller att styrelsen ska vara aktsam om det man har kännedom om. Av detta följer att styrelsen kan lämna ut information från styrelsens sammanträden och diskussioner om det inte är till skada för föreningen, men de har ingen skyldighet att göra det.

Styrelsens skyldighet att besvara medlemmarnas frågor under året för sitt uppdrag.

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för styrelsen att besvara medlemmars frågor om den löpande förvaltningen under året. Däremot framgår av lagen om ekonomiska föreningar 7 kap 28 § att en medlem på föreningsstämman kan begära att styrelsen ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på stämman och förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens ekonomiska situation. En förutsättning för att styrelsen ska ha en skyldighet att besvara den här typen av frågor är att upplysningarna kan lämnas utan att det innebär en väsentlig skada för föreningen. Om upplysningen som begärts inte finns tillgänglig vid föreningsstämman ska den inom två veckor efter stämman hållas tillgänglig i skriftlig form hos föreningen för medlemmarna och skickas till varje medlem som har begärt upplysningen.

HSBs jurister kan hjälpa er förening

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472.

HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Presskontakt

Lucas Rehn

Lucas Rehn

Regelefterlevnadsansvarig HSB Riksförbund

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm