Gå direkt till innehåll
Vem ansvarar för poolen?

Blogginlägg -

Vem ansvarar för poolen?

Sommaren har gjort sitt intåg och det nalkas, förhoppningsvis, varmare väder en tid framöver. I takt med att temperaturen stiger är det naturligt att lusten faller på för att ta sig ett dopp. Men hur fungerar det om man bor i bostadsrätt och vill ha en pool på sin uteplats? Vi förklarar vad som gäller!

Flyttbar pool och ansvarsfördelning

Det finns regler och föreskrifter om skydd mot olyckor på tomter. I ordningslagen 3 kapitlet 5 § regleras att brunnar, bassänger och liknande anläggningar ska vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas beskaffenhet. Behovet av att säkerhetsanordningen ger ett tillräckligt skydd mot olyckor med barn ska särskilt beaktas. Flyttbara pooler med ett vattendjup med maximalt 2 decimeters djup räknas emellertid som leksaker och omfattas inte av nyss nämnda regler. Det är ändå en stark rekommendation att reglera ansvaret för poolen i avtal.

Vilket ansvar föreningen har för olyckor som sker i samband med lek och bad måste alltid besvaras i det enskilda fallet. Vem som bär ansvaret för en skada som inträffat och därmed är ersättningsskyldig beror nämligen på vad som har orsakat skadan i det enskilda fallet. Ansvaret för skadan tillkommer inte uteslutande föreningen per automatik i egenskap av fastighetsägare. Föräldrar till det barn som skadat sig, tillverkaren eller ägaren av poolen kan också ha ett ansvar. Vilket ansvar föreningen har om någon skadas vid användning av en flyttbar pool är rättsligt sett inte helt givet. Med anledning av detta är rekommendationen att föreningen räknar med att fastighetsägaransvaret kan föranleda ett ansvar vid olyckor.

Skador som kan uppkomma på föreningens fastighet exempelvis till följd av att poolen läcker bör också regleras i avtal där bostadsrättshavaren åläggs ansvar för sådana typer av skador och att bostadsrättshavaren ansvarar för att poolen är i gott skick.

Att tänka på

Om föreningen vill ge en bostadsrättshavare tillstånd till att uppföra en pool är det starkt rekommenderat att föreningen villkorar tillståndet genom att ingå ett avtal med bostadsrättshavaren där ansvarsfördelningen regleras. Föreningen bör inledningsvis utreda poolens storlek – om vattendjupet är mer än 2 decimeter krävs som ovan nämnts särskilda säkerhetsåtgärder.

Om föreningen inte vill bevilja tillstånd för uppförande av pool och poolen trots detta uppförs har föreningen möjlighet att skicka en rättelseanmodan till bostadsrättshavaren, där bostadsrättshavare anmodas att ta bort poolen. Om poolen inte plockas bort efter rättelseanmodan är nästa steg att ansöka om särskild handräckning hos Kronofogden. Det är emellertid ovisst hur Kronofogden skulle bedöma ärendet beaktat poolens storlek.

Avslutningsvis ska nämnas är det upp till föreningen styrelse huruvida tillstånd ska beviljas eller nekas. Ett nekat tillstånd innebär inte en inskränkning i bostadsrättshavarens nyttjanderätt och tillståndsfrågan är inte heller något som stämman ska fatta beslut om.

Kontakta oss

Har ni frågor om pooler eller vill ha hjälp att upprätta ett avtal som reglerar ansvarsfördelningen? Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning på telefonnummer 0771 472 472. Vi kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden