Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HSB ProjektPartner AB, delårsrapport januari-augusti 2008

  • Stark konjunkturavmattning har påverkat bostadsmarknaden
  • Trögare försäljning
  • HSB räknar med att påbörja ca 500 lägenheter under året att jämföra med 2007, då 1 899 lägenheter påbörjades

Koncernens resultat efter finansiella poster för årets första åtta månader uppgick till 53,6 mkr (102,2). I föregående års resultat ingår jämförelsestörande poster såsom vinst vid fastighetsförsäljningar om 28,2 mkr och återvinningar av tidigare nedskrivna reversfordringar om 37,9 mkr att jämföra med årets återvinningar om 8,9 mkr. Det lägre resultatet härrör även från affärsområde Produktion där resultat från intressebolag minskade med 5,9 Mkr.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 597,4 mkr (444,2). Ökningen ligger främst inom affärsområde Produktion och hänger samman med färdigställandet av bostadsprojekt. Verksamhet och resultat har under perioden utvecklats enligt förväntan.

Avmattning inom bostadsbyggandet till följd av minskad efterfrågan på bostadsrätter.

Vi har under årets första åtta månader sett en avmattning av efterfrågan, som accentuerats under den pågående finanskrisen. Köpare och säljare på andrahandsmarknaden avvaktar och nästan inga avslut sker. Detsamma gäller nyproduktionsmarknaden. Effekten av den låga försäljningsgraden är att HSB ProjektPartner AB i partnerskap med HSB-föreningar samt genom bolagssamarbete i HSB Bostad och HSB Boprojekt Väst påbörjat byggandet av endast 385 (887) lägenheter. För hela HSB pekar prognosen mot ett påbörjande kring 500 lägenheter, att jämföra med 2007 då 1 889 lägenheter påbörjades.

''Effekterna på medellång och lång sikt av den pågående globala finanskrisen och dess påverkan på den tidigare inledda konjunkturavmattningen är ännu omöjlig att säkert bedöma. Min bedömning är att det är för tidigt att dra några säkra slutsatser om hur djupa och hur långvariga konsekvenserna för bostadsmarknaden kommer att bli. Sannolikt kommer bankerna framöver erbjuda lån som innebär att köparna måste betala större egna insatser än tidigare.'' säger Lars Mellgren, VD för HSB ProjektPartner.

Bland färdigställda lägenheter finns idag hos HSB ProjektPartner med intressebolag 35 (10) osålda lägenheter. Majoriteten av dessa finns i västsverige, varav 17 i ett projekt i Skövde. HSB ProjektPartners projektportfölj inklusive bolagssamarbeten innehåller cirka 12 000 lägenheter.


Fortsatt arbete med att förbättra avkastningen för bospararna

Inom affärsområde Finans organiserar HSB Finans HB bosparandet för att uppnå en god avkastning till en begränsad risk. Sedan årsskiftet har antalet bosparare minskat med 73 st. (ökat med 1 588 st.) och bosparräntan har ökat och uppgår idag till 2,85 %. Som ett alternativ till sedvanligt bosparande har våra bosparare haft möjlighet att placera i kapitalskyddade produkter, sk. SPAXAR. Den 29 september släpptes den tredje bosparspaxen, SPAX HSB Bospar 3, där investering sker i företag med inriktning på förnyelsebar energi.

Några nyckeltal

Balansomslutningen har sedan årsskiftet ökat med 64,7 mkr och uppgick till 3839,5 mkr.

Soliditeten uppgick till 22,4 % (071231: 22,1). Exkluderas HSB Finans HB ökade soliditeten till 47,8 % (071231: 46,1). Resultat före skatt 2008 beräknas komma att uppgå till omkring 45 mkr.

Bifogas: Resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal samt operativ resultatsammanställning.

För ytterligare information kontakta VD Lars Mellgren, tel 08 - 785 34 57 eller ekonomichef Berit Hanson Landberg tel. 08 - 785 32 38

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 677 000 medlemmar
  • ca 4 100 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Kawa Zolfagary

Kawa Zolfagary

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden