Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nordiska biskopskonferensen uttrycker oro kring religionsfriheten i Sverige

Nordiska biskopskonferensen har haft sitt höstmöte i Hildesheim i Tyskland och sänder nu ut ett gemensamt uttalande:

Den Nordiska biskopskonferensen vill uttrycka sin oro för situationen i Sverige vad gäller inställningen till religion och religionsfrihet men också för den bristande respekten för internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Bakgrunden är de två lagförslag som har presenterats under våren 2022, där vi framförallt ser förslaget om etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning som mycket bekymmersamt.

Idag går 1 % av Sveriges elever i friskolor med konfessionell inriktning. Den absoluta majoriteten av dessa skolor fungerar utmärkt och är en resurs som bidrar positivt till barns och ungas möjlighet att utöva sin religionsfrihet. Dessa skolor ger barn och unga tillgång till, kunskap om och erfarenhet av religiös tro och religiösa sedvänjor och bidrar på det sättet till deras förmåga att möta troende människor i en mångreligiös samhällskontext.

Enligt Europakonventionen ska staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överenstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Även FN:s barnkonvention – som sedan 2020 är svensk lag – säger att barn har rätt till religionsfrihet och andlig utveckling. Det svenska förslaget om att förbjuda nyetablering av religiösa friskolor strider alltså mot båda konventionerna.

I andra europeiska länder är konfessionella friskolor en naturlig del av samhället. I Danmark går 25 % av eleverna i en religiös friskola och i Nederländerna är siffran 75 %.

I Sverige verkar man istället uppfatta religion som ett problem. Vi anar att man inte bara vill upprätthålla en sekulär stat utan också strävar efter ett sekulärt samhälle där religion är något helt privat.

Samma misstänksamhet mot religion och trossamfund tycker vi oss se i lagförslaget om nya demokrativillkor för statligt stöd till civilsamhället och trossamfunden. Om lagförslaget genomförs enligt nuvarande formuleringar riskerar det på sikt att äventyra trossamfundens ställning i det svenska samhället.

Låt oss inte glömma att religionsfrihet också innebär rätten för alla individer att fritt utöva sin religion.

Hildesheim 5 september 2022


+Biskop Czeslaw Kozon, Köpenhamn, ordförande 

+Kardinal Anders Kardinal Arborelius OCD, Stockholm, vice ordförande

+Biskop prelat Erik Varden OCSO, Trondheim

+Biskop prelat Berislav Grgic, Tromsö

+Biskop David Tencer OFMCap, Reykjavik

P. Marco Pasinato, stiftsadministrator, Helsingfors

Sr. Anna Mirijam Kaschner CPS, generalsekreterare


Ämnen

Kategorier


Stockholms katolska stift omfattar hela Sverige och inkluderar 44 församlingar spridda över hela landet.

Katolska kyrkan i Sverige har idag cirka 126 000 medlemmar men antalet troende katoliker i landet är omkring 150 000 personer av olika nationaliteter och språk. I Stockholms katolska stift ingår även flera orientaliska katolska kyrkor.

Stockholms katolska stift bildades år 1953. Anders Arborelius är biskop i stiftet sedan 1998. I juni 2017 utnämnde påve Franciskus biskopen till kardinal.

Stiftet har 90-konto. Läs mer på www.katolskakyrkan.se

Kontakter

Kristina Hellner

Kristina Hellner

Presskontakt Kommunikationschef 070-292 32 93
Anna Bieniaszewski Sandberg

Anna Bieniaszewski Sandberg

Presskontakt Kommunikatör 070-308 86 36

Katolska kyrkan i Sverige

Stockholms katolska stift bildades år 1953. Trots namnet omfattar Stockholms katolska stift hela landet med 44 församlingar spridda från Ystad i söder till Luleå i norr.

Katolska kyrkan i Sverige räknar idag cirka 130 000 medlemmar men antalet troende katoliker i landet är mycket större; omkring 200 000 personer.

Katolska kyrkan är en världskyrka och 1,3 miljarder människor bekänner sig till den katolska tron. Med olika traditioner och språk kommer hela världen också till vårt land och vårt stift. Den kulturella mångfalden är påtaglig och i många församlingar firas mässa på olika språk.

Anders Arborelius är biskop i stiftet sedan 1998. I juni 2017 utnämnde påve Franciskus biskopen till kardinal.

I Stockholms katolska stift finns ett antal stiftsorgan som är verksamma inom arbetsområdena "Samhälle och liv", "Dialog och enhet" samt "Trosförmedling och liturgi". Stiftet har också ett eget bokförlag: Veritas Förlag.

Stockholms katolska stift - inklusive samtliga stiftsorgan - har 90-konto: BG 900-4680.

Stockholms katolska stift - katolska kyrkan i Sverige

Götgatan 68
118 26 Stockholm
Sverige