Gå direkt till innehåll
Forskare vid Institutet för rymdfysik i Uppsala bidrar till ett mätinstrument på den solutforskande rymdsonden Solar Orbiter. De första svenska forskningsresultaten är nu publicerade i Astronomy & Astrophysics. Illustration: ESA/ATG medialab
Forskare vid Institutet för rymdfysik i Uppsala bidrar till ett mätinstrument på den solutforskande rymdsonden Solar Orbiter. De första svenska forskningsresultaten är nu publicerade i Astronomy & Astrophysics. Illustration: ESA/ATG medialab

Pressmeddelande -

Första svenska forskningsresultaten från rymdsonden Solar Orbiter / The first Swedish scientific results from Solar Orbiter

Nu presenterar svenska forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) för första gången forskningsresultat från rymdsonden Solar Orbiter som på nära håll studerar solen och dess flöde av laddade partiklar, solvinden. Resultaten har publicerats i ett specialnummer om rymdsonden i tidskriften Astronomy & Astrophysics.

Den europeiska rymdorganisationen ESA och den amerikanska rymdorganisationen NASA skickade iväg Solar Orbiter i februari 2020. I juni i fjol närmade sig rymdsonden för första gången solen på 700 miljoner kilometers avstånd från dess yta, vilket är ungefär halva avståndet mellan solen och jorden.

Yuri Khotyaintsev är docent vid IRF:s Uppsalakontor och ansvarar för institutets medverkan på Solar Orbiter. IRF har byggt delar till mätinstrumentet Radio and Plasma Waves (RPW) för att mäta elektriska och magnetiska fält i solvinden.

Vi fick mycket vackert data av utmärkt kvalitet från de första unika mätningarna i fjol och nu ser vi fram emot att mäta ännu närmare solen. Från Merkurius bana 2022 och 2025 ska Solar Orbiter kretsa på snedden kring solen vilket möjliggör analyser av solens poler. Det kan vi inte göra med andra rymdfarkoster eller teleskop från jorden. Alla mätningar på olika avstånd till solen möjliggör för oss forskare att bättre förstå vår närmaste stjärna och hur den interagerar med rymden runt den inklusive dess effekt på jorden”, säger Yuri Khotyaintsev.

IRF-forskarna har kunnat karakterisera solvindens densitet och hastighet, liksom vågfenomen som påverkar uppvärmningen av solvindsplasmat.

Laddade partiklar flödar konstant i höga hastigheter från solen och solvinden fyller solsystemet och skapar rymdväder som kan påverka jorden. Ett av de övergripande målen med Solar Orbiter är att få en ökad kunskap om vår närmsta stjärna och hur den påverkar rymden och miljön runt jorden.

Kontakt:
Yuri Khotyaintsev, docent, Institutet för rymdfysik, Uppsala.
+46 18 471 59 29, yuri.khotyaintsev@irfu.se

Mer information:
IRF i rymden - Solar Orbiter
Svenskt bidrag på Solar Orbiter som skickas till solen (pressutskick februari 2020)
ESA om Solar Orbiter (eng)
ESA om Solar Orbiter (eng)
ESA - Solar Orbiters resa till solen (video)

Artiklar publicerade i Astronomy & Astrophysics:
Solar wind current sheets and deHoffmann-Teller analysis: First results of DC electric field measurements by Solar Orbiter

Density Fluctuations Associated with Turbulence and Waves: First Observations by Solar Orbiter

Kinetic Electrostatic Waves and their Association with Current Structures in the Solar Wind

*********************************************************************************************
(English version)

Scientists at the Swedish Institute of Space Physics (IRF) are now presenting their first scientific results from the space probe Solar Orbiter, which studies the Sun and the solar wind close up. The results are published in the journal Astronomy & Astrophysics special issue on Solar Orbiter.

The European Space Agency ESA and the National Aeronautics and Space Administration NASA launched Solar Orbiter in February 2020. In June last year, the space probe approached the Sun for the first time at a distance of 700 million kilometers from its surface, which is about half the distance between the Sun and the Earth.

Yuri Khotyaintsev is an associate professor at IRF's Uppsala office and is responsible for the institute's participation in Solar Orbiter. IRF has built parts for the Radio and Plasma Waves instrument (RPW) to measure electric and magnetic fields in the solar wind.

We received very beautiful data of excellent quality from the first unique measurements last year. Now we are looking forward to measuring even closer to the Sun, as close as the orbit of Mercury in 2022, as well as away from the ecliptic plane starting in 2025, which enables analysis of the Sun's poles. All these measurements at different distances to the Sun enable us scientists to better understand our nearest star and how it interacts with the space around it, including its effect on the Earth”, says Yuri Khotyaintsev.

IRF scientists have been able to characterize the density and velocity of the solar wind, as well as wave phenomena affecting heating of the solar wind plasmas.

Charged particles flow constantly at high speeds from the Sun and the solar wind fills the solar system and creates space weather that can affect the Earth. One of the goals of Solar Orbiter is to increase the knowledge of our nearest star and how it affects space and the environment around the Earth.

Contact:
Associated prof., Yuri Khotyaintsev, Swedish Institute of Space Physics, Uppsala.
+46 18 471 59 29, yuri.khotyaintsev@irfu.se

More information:
IRF in space - Solar Orbiter
ESA - about Solar Orbiter
ESA - about Solar Orbiter
ESA - Solar Orbiter - journey (video)

Articles published in Astronomy & Astrophysics:
Solar wind current sheets and deHoffmann-Teller analysis: First results of DC electric field measurements by Solar Orbiter

Density Fluctuations Associated with Turbulence and Waves: First Observations by Solar Orbiter

Kinetic Electrostatic Waves and their Association with Current Structures in the Solar Wind

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter: jorden och Mars. Dessutom ett instrument på baksidan av månen och instrument på väg till Merkurius och solen. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*       *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Kontakter

Annelie Klint Nilsson

Annelie Klint Nilsson

Presskontakt Informatör, Institutet för rymdfysik / Information Officer, Swedish Institute of Space Physics +46 980 790 76
Docent / Associated prof. Yuri Khotyaintsev

Docent / Associated prof. Yuri Khotyaintsev

Docent, Institutet för rymdfysik / Associated prof., Swedish Institute of Space Physics + 46 72 581 33 72

Relaterat innehåll

Swedish Institute of Space Physics

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter.

Vi har en lång och framgångsrik historia (sedan 1968) av att leverera instrument och tjänster för rymdforskningsprojekt: https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/

För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter - jorden och Mars. IRF:s mätinstrument finns även på baksidan av månen, i omloppsbana runt solen och på väg till Merkurius. 2022 skickas två av IRF:s instrument till Jupiter och dess isiga månar.

IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 Kiruna
SWEDEN