Gå direkt till innehåll
Konrad Steinvall, bördig från Umeå, har under sin tid som doktorand vid Institutet för rymdfysik (IRF) och Uppsala universitet studerat data från NASA:s fyra Magnetospheric Multiscale (MMS) satelliter. Foto/illustration: Martin Eriksson/IRF
Konrad Steinvall, bördig från Umeå, har under sin tid som doktorand vid Institutet för rymdfysik (IRF) och Uppsala universitet studerat data från NASA:s fyra Magnetospheric Multiscale (MMS) satelliter. Foto/illustration: Martin Eriksson/IRF

Pressmeddelande -

Vågor i rymden påverkar nyckelprocess som skapar solstormar / Waves in space affect the key process that creates solar storms

I den doktorsavhandling som Konrad Steinvall, Institutet för rymdfysik, IRF, och Uppsala universitet, lägger fram den 8 juni presenteras nya resultat om hur vågor av elektriskt laddad gas, rymdplasma, växelverkar med själva plasmat i samband med en explosiv process kallad magnetisk omkoppling. Processen ligger bakom såväl solstormar som norrsken.

Avhandlingen bygger på analys av mätningar från NASA:s fyra Magnetospheric Multiscale (MMS) satelliter som undersöker rymdplasmat runt jorden, vilken är omringad av en magnetisk bubbla, magnetosfären. Syftet med MMS är att undersöka hur magnetosfären interagerar med laddade partiklar från solen, solvinden.

Magnetisk omkoppling är en viktig plasmaprocess som bland annat kopplar samman jordens magnetfält med solvinden och omkopplingen leder slutligen till att norrsken kan uppstå. Det är även en nyckelprocess i andra sammanhang. Till exempel är omkoppling källan bakom koronamassutkastningar från solen, och i fusionsreaktorer kan omkoppling leda till att reaktorn destabiliseras och kyls ned.

En central fråga som Konrad fokuserat på är till vilken grad plasmavågor påverkar magnetisk omkoppling. I ett rymdplasma är den totala elektriska laddningen ofta noll. Antalet negativa elektroner är detsamma som antalet positiva joner. När energi tillförs till plasmat kan det bildas vågor där denna laddningsbalans bryts och ett särskilt viktigt exempel på en sådan typ av våg är elektronhål. Ett elektronhål är ett litet område i plasmat där det fattas elektroner.

Forskare har länge misstänkt att elektronhål kan spela en viktig roll i magnetisk omkoppling, men det har inte gått att mäta tidigare.

Tack vare MMS:s avancerade instrument och att satelliterna flyger nära varandra har jag kunnat undersöka elektronhål mer ingående än vad som tidigare varit möjligt. Jag har bland annat bevisat att elektronhål som formas i samband med magnetisk omkoppling kan utstråla en annan typ av plasmavåg, vilken i sin tur har möjligheten att påverka hur snabbt omkopplings-processen sker”, säger Konrad Steinvall.

Konrad Steinvall, bördig från Umeå, försvarar avhandlingen med titeln ”Electrostatic waves associated with collisionless magnetic reconnection” klockan 10.15 på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Opponenten är Professor Jonathan Rae från Northumbria University, Storbritannien.

Länk till doktorsavhandlingen

Kontakt:
Konrad Steinvall, doktorand, Institutet för rymdfysik (IRF) och Uppsala universitet.
konrad.steinvall@irfu.se, +46 18 471 5922

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ENG

In the doctoral thesis that Konrad Steinvall, Swedish Institute of Space Physics and Uppsala University, presents on June 8, new results are presented on how waves in electrically charged gas, space plasma, interact with the plasma itself in connection with an explosive process called magnetic reconnection. The process is connected to both solar storms and aurora.

The thesis is based on analysis of measurements from NASA's four Magnetospheric Multiscale (MMS) satellites that study the space plasma around Earth, which is surrounded by a magnetic bubble, the magnetosphere. The purpose of MMS is to investigate how the magnetosphere interacts with charged particles from the sun, the solar wind.

Magnetic reconnection is an important plasma process that, among other things, connects the Earth's magnetic field with the solar wind and the reconnection finally leads to aurora being able to occur. It is also a key process in other contexts. For example, reconnection is the source behind coronal mass ejections from the sun, and in fusion reactors, reconnection can lead to the reactor being destabilized and cooled.

A key question that Konrad has focused on is the extent to which plasma waves affect magnetic reconnection. In a space plasma, the total electric charge is often zero. The number of negative electrons is the same as the number of positive ions. When energy is supplied to the plasma, waves can be formed where this charge balance is broken. A particularly important example of such a type of wave is electron holes. An electron hole is a small area in the plasma where electrons are missing.

Scientists have long suspected that electron holes may play an important role in magnetic reconnection, but it has not been possible to measure before.

Thanks to MMS’s advanced instruments and the fact that the satellites fly close together, I have been able to study electron holes in more detail than has been possible before. Among other things, I have proven that electron holes formed in connection with magnetic reconnection can radiate another type of plasma wave, which in turn has the potential to affect how fast the reconnection process takes place”, says Konrad Steinvall.

Konrad Steinvall defends the thesis entitled "Electrostatic waves associated with collisionless magnetic reconnection" at 10.15 at the Ångström Laboratory in Uppsala. The opponent is Professor Jonathan Rae from Northumbria University, UK.

Link to the doctoral thesis 

Contact:
Konrad Steinvall, PhD, Swedish Institute of Space Physics and Uppsala University.
konrad.steinvall@irfu.se, +46 18 471 5922Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter: jorden och Mars. Dessutom ett instrument på baksidan av månen och instrument på väg till Merkurius och solen. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*       *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Presskontakt

Annelie Klint Nilsson

Annelie Klint Nilsson

Informatör, Institutet för rymdfysik / Information Officer, Swedish Institute of Space Physics +46 980 790 76
Konrad Steinvall

Konrad Steinvall

Doktorand / PhD student, Swedish Institute of Space Physics (IRF) +46 18 471 5922

Swedish Institute of Space Physics

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter.

Vi har en lång och framgångsrik historia (sedan 1968) av att leverera instrument och tjänster för rymdforskningsprojekt: https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/

För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter - jorden och Mars. IRF:s mätinstrument finns även på baksidan av månen, i omloppsbana runt solen och på väg till Merkurius. 2022 skickas två av IRF:s instrument till Jupiter och dess isiga månar.

IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 Kiruna
SWEDEN