Pressmeddelande -

Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ)

Stämman valde Lennart Svantesson till ordförande vid stämman och Håkan Krook till justeringsperson. Stämman godkände röstlängden som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen. Stämman godkände förslaget till dagordning och beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman godkände styrelsens beslut om riktad nyemission av 2 463 053 aktier till svenska institutionella investerare av den 19 oktober 2020. Bolaget har genom den riktade nyemissionen tillförts 50 MSEK. Aktierna i den riktade emissionen har tecknats av TIN Fonder, Handelsbanken Fonder och Lannebo Fonder. För ytterligare information om beslutet vänligen se bolagets pressmeddelande av den 19 oktober 2020.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, Irisity CEO

Phone: +46 771 41 11 00

E-mail: marcus.backlund@irisity.com

Andreas Höye, Irisity CFO

Phone: +46 769 01 34 51

E-mail: andreas.hoye@irisity.com

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80