Skip to content
JOOL-gruppen ingår avsiktsförklaring med ambitionen att bli storägare i Pegroco Invest AB och att sälja delar av nuvarande verksamhet

Press release -

JOOL-gruppen ingår avsiktsförklaring med ambitionen att bli storägare i Pegroco Invest AB och att sälja delar av nuvarande verksamhet

Pegroco Invest AB (”Pegroco”), ett investeringsbolag med bas i Göteborg och vars preferensaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm, pressmeddelade den 9 december avseende ett förväntat förvärv av fem dotterbolag från JOOL Capital Partner AB (”JOOL”). I pressmeddelandet informerade Pegroco även marknaden om att man ser över möjligheten att notera sin stamaktie under 2023.

Pegroco avser att förvärva 100% av aktierna i de utvalda dotterbolagen JOOL Securities AB, JOOL Corporate Finance AB, JOOL Securities OY, JOOL Securities AG samt Kommerserådet Förvaltning AB. Betalning för JOOL-bolagen skall ske genom apportemission varvid relevanta parter skall erhålla nyemitterande stamaktier i Pegroco till en teckningskurs om 17,40 kronor. Enligt den relativvärdering som Parterna reglerar i aktieöverlåtelseavtalet skulle det innebära att JOOL erhåller totalt 41 410 268 stamaktier i Pegroco, motsvarande 721 MSEK, vilket väntas göra JOOL-gruppen till den största enskilda ägaren i Pegroco.

Affären skapar mervärde för vår verksamhet. Tillsammans har vi en bred bas med etablerade nätverk och gedigen erfarenhet av kapitalmarknaden, både i Norden och internationellt. Vi går, trots rådande marknadsförutsättningar, mot ett mycket starkt år där vi i princip förväntar oss att tredubbla föregående års EBIT. Vårt gemensamma fokus på SME-marknaden och framtida ambitioner kommer att skapa nya möjligheter att accelerera vår tillväxtresa ytterligare, säger Tom Olander, VD för JOOL Capital Partner AB.

Vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva JOOLs finansverksamhet, som kommer utgöra ett nytt navbolag. Det är en entreprenörsdriven organisation med erfaren ledning och kvalificerade medarbetare som varit väldigt framgångsrika de senaste åren. Förvärvet lägger grunden för ett nytt kapitel i Pegrocos utveckling och skapar synergier både finansiellt, affärsmässigt och organisatoriskt, säger Victor Örn, VD för Pegroco Invest AB.

JOOL-gruppen är idag aktiv inom ett flertal olika verksamhetsområden och vi ser att Pegroco kommer att bli ett kärninnehav för JOOL-gruppen under lång tid framöver då vi kan addera på ett stort ägande i ett noterat investeringsbolag. Jag är övertygad om att vi genom den här transaktionen kommer att befästa och utveckla vår position som en ledande aktör i vårt segment på en starkt växande marknad, avslutar Tom Olander, VD för JOOL Capital Partner AB

  JOOL och Pegroco har signerat ett Letter of Intent avseende en försäljning med förhoppningen om att den faktiska försäljningen skall genomföras under Q1 2023. Parterna är överens om att lansera den överflyttade verksamheten under ett nytt varumärke. Verksamheterna kommer att fortsätta i sin nuvarande form och försäljningen kommer inte påverka hur de respektive dotterbolagen agerar operationellt och inga betydande organisatoriska förändringar förväntas genomföras.

  Transaktionen kräver, utöver sedvanliga godkännanden, kvalificerat majoritetsbeslut på bolagsstämma i Pegroco Invest, vilken avses kunna genomföras under första kvartalet 2023.

  För vidare information, vänligen kontakta:
  Tom Olander, VD - JOOL Capital Partner AB
  +46 (0) 706 83 75 31
  to@joolgroup.com

  Topics


  About the JOOL Group

  The JOOL Group is a family owned corporate group, rooted in Swedish industrial tradition. With our main activities in the financial services, paper, timber and tech industries, our passion is entrepreneurship – both our own and that of others. Our philosophy is to be active and long term owners, developing businesses through a combination of entrepreneurial spirit and common sense.

  www.joolgroup.com

  Welcome to JOOL Group!

  About the JOOL Group

  The JOOL Group is a family owned corporate group, rooted in Swedish industrial tradition. With our main activities in the financial services, paper, timber and tech industries, our passion is entrepreneurship – both our own and that of others. Our philosophy is to be active and long term owners, developing businesses through a combination of entrepreneurial spirit and common sense.

  JOOL Group
  Södra Hamngatan 19-21
  41114 Göteborg
  Sverige