Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

1,2 miljoner kr till bild- och formkonstnärers internationella kulturutbyten

Bildkonstnärsfondens delegation för Iaspis beslutade den 14 mars om att fördela drygt 1,2 miljoner kronor i stipendier för internationellt kulturutbyte till bild- och formkonstnärer. Genom stipendierna stöds deltagande i utställningar, arbets- eller studievistelser samt internationella samarbetsprojekt som äger rum i Sverige. Totalt har 238 ansökningar behandlats med ett sammanlagt belopp på 8,3 miljoner kronor. Av dem beviljades 53 konstnärer stipendium på mellan 6 000 och 77 000 kronor. Kulturutbyten till tjugotre olika länder stöds på detta vis samt tre projekt där svenska konstnärer bjuder in konstnärer från utlandet för olika typer av samarbetsprojekt.

Bland dem som fått stipendium kan nämnas bildkonstnären Klas Eriksson som får stipendium för sitt deltagande i Bukarestbiennalen där han kommer att genomföra två större kollektiva performance med 200 personer. Keramikern Lisa Larson och bildkonstnären Gunnar Larson har blivit inbjudna att ställa ut i Tokyo, Osaka och Kyoto och får stipendium för det.

Bildkonstnären Ulrika Gomm har beviljats ett stipendium för att delta i en kurs på Ohio State University i holografisk teknik och keramikern Inger Södergren får ett stipendium för att delta i The Egyptian 12th Ceramic Symposium vid Helwan University i Kairo.

Bildkonstnären Eva Olsson får ett stipendium för att bjuda in internationella konstnärer till videokonstfestivalen art:screen i Örebro den 5-7 oktober.

En förteckning över samtliga beviljade bidrag återfinns här.

 Kontaktinformation:
Louise Dahlgren handläggare bild och form
louise.dahlgren@konstnarsnamnden.se
Telefon (direkt) 08-506 550 68

Ämnen


Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Myndighetens uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Samverkan sker regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt.

Presskontakt

Sara Henrikson

Presskontakt SMAK PRoduktion