Skip to main content

​Kyrkbergets Vänner ges möjlighet att rädda Kägelbanan

Nyhet   •   Apr 21, 2018 08:00 CEST

Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg som den såg ut en gång i tiden...

Nybildade föreningen Kyrkbergets Vänner erbjuds möjligheten att rädda Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg genom ett nyttjanderättsavtal med Lindesbergs kommun, enligt förslag till beslut i kommunstyrelsen som behandlar ärendet på måndag (23 april).

Kyrkbergets Vänner har erbjudit sig att köpa Kägelbanan av kommunen för en krona och att rusta upp den utan att belasta kommunens ekonomi genom samarbeten med näringsliv, enskilda personer, andra föreningar och sponsorer.

”Huset står på kommunal mark och ägs också av kommunen. En avstyckning och försäljning bedöms inte aktuell, då fastigheten ingår i ett område för parkmark. En försäljning av huset bedöms heller inte som aktuell då kommunen avstår rådighet över huset”, skriver kommunchef Christer Lenke till kommunstyrelsen och fortsätter:

”En möjlighet är att överlåta till föreningen Kyrkbergets Vänner att på eget initiativ och med egna medel - eventuellt kompletterat med bidrag från Länsstyrelsen i Örebro län - låta renovera anläggningen till ursprungligt skick. Upplåtelse sker genom nyttjanderätt utan ersättning enligt särskilt upprättat avtal för tiden 2018-05-01--2020-12-31. Nyttjanderättsavtalet kan förlängas med ett år i taget om parterna är överens om detta. De åtgärder som föreningen avser att vidta villkoras med att dessa ska godkännas av kommunen. Föreningen förfogar över byggnaden med möjlighet för kommunen att låta allmänheten besöka huset efter överenskommelse med föreningen.”

”Unik del av vårt kulturarv”

Kyrkbergets Vänner om sina planer för Kägelbanan:

”Kägelbanan är byggd 1887 och unik i sitt slag i hela Örebro län. Från början var endast män tillåtna att vara med i kägelklubben. Kägelbanan är en del av ett intressant gammalt kulturarv. Den berättar en del om vår gemensamma historia. Det innebär att föreningen kan beviljas bidrag från Länsstyrelsen för upprustningen. Kyrkbergets Vänner vill involvera kommunens barn och ungdomar i upprustningen av Kägelbanan för att bland annat förebygga klotter och skadegörelse. Så småningom ska alla inbjudas att prova på själva Kägelspelet, som har medeltida rötter. Kägelbanan kan bli ett välbesökt turistmål och en utflyktsplats, dit man går för att se en utställning, delta i ett möte eller tillställning och för att spela kägelspel. När Kägelbanan är rustad så kommer den att vaktas av engagerade människor. Vi är många som vill att Kägelbanan ska rustas upp och bevaras för framtiden. Det är ett arbete som vi tar på stort allvar. Vi kommer ta hjälp av all expertis vi kan få tag på”.

Bakgrund till beslutet:

Kägelbanan i Lindesberg är en av få bevarade i landet. Den byggdes under sent 1800-tal och har under åren blivit hårt utsatt för vandalism och skadegörelse. Trots många ”försök” har man inte funnit någon långsiktig lösning på hur denna byggnad ska kunna bevaras och eventuellt komma till användning.

Intresset för ett bevarande av Kägelbanan har visat sig genom följande:

  • En entreprenör har anmält intresse att överta huset och bedriva verksamhet.
  • Miljöpartiet har motionerat om att bevara genom att kulturminnesmärka, rusta upp i arbetsmarknadsåtgärd och söka bidrag.
  • Kyrkbergsgruppen föreslår i medborgarförslag att huset bevaras.

Alternativ: Hösten 2017 presenterades följande förslag för kommunstyrelsen:

  • Sälja: Alternativet är att öppet annonsera med möjlighet att flytta eller överta på befintlig plats med avstyckning av lämpligt område. Bör kombineras med köparens beskrivning av användningsområde.
  • Renovera: Renoveringar har genomförts under åren. En renovering uppskattas till ca 700 000 kronor och en förutsättning är att säkerställa verksamhet/aktiviteter på entreprenad eller i kommunal regi.
  • Riva: Alternativ som undanröjer fortsatt skadegörelse. Eliminerar risken för personskador. Påverkar inte investerings- och driftbudget.

Uppdraget från kommunstyrelsen är att avyttra huset genom försäljning. Kontakter med den privata entreprenören har tagits. När kommunen lämnat besked om att flytt möjligtvis kan bekostas, men inte renovering, har entreprenören lämnat besked om att avstå. Styrelsen för Kyrkbergets Vänner har i skrivelse den 23 januari 2018 erbjudit sig att köpa huset för en krona och rusta upp det utan att belasta kommunens ekonomi. Den 8 februari 2018 inkom föreningen med en långsiktig plan för Kägelbanan.