Skip to main content

​Tillväxtutskottet föreslås modifiera beslutet om biografen i Lindesberg

Nyhet   •   Nov 04, 2018 18:22 CET

Ansvaret för biografen i Lindesberg förs över till kommunala bolaget Besök Linde AB som i sin tur får uppdraget att ta hand om upphandlingen av biografverksamheten. Det modifierade beslutet föreslås Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun fatta på sitt möte på tisdag 6 november.

Samtidigt skriver Lindesbergs kommuns upphandlare Magnus Nordkvist i underlaget: ”Ser man till marknadsläget idag så är tyvärr utsikterna små att hitta någon lämplig aktör som kan driva biografen vidare - men facit får man inte förrän man har konkurrensutsatt verksamheten.”

”Att ge Besök Linde AB uppdraget att i framtiden ansvara för biografverksamheten säkerställer verksamheten samtidigt som konkurrensfrågan och ett kulturpolitiskt uppdrag kan hanteras på ett bra sätt”, står det vidare i förslaget till beslut.

…………..

Fakta om kommunala bolaget Besök Linde AB:

Besök Linde AB är ett kommunalt bolag med ansvar för badhuset Energikällan, Lindesberg Arena och Stripa Gruvmiljö. Bolaget redovisade negativa resultat (underskott) på 8,0 miljoner kronor 2016 och 7,9 miljoner kronor 2018 med ett beräknat underskott på 9,9 miljoner kronor i år (2018). Planer finns på att Besök Linde AB kommer att få ansvaret för ishallen Lindehov och det nybyggda ridhuset i Lindesberg - och från årsskiftet (enligt förslag) även Folkets Hus Bio tills bolaget hittar en entreprenör för verksamheten.

Biografverksamheten i Lindesbergs tätort (Folkets Hus Bio) redovisade negativa resultat (underskott) på 209.000 kronor 2016 och 140.000 kronor 2017 med ett underskott på 41.000 kronor till och med september 2018.

 • Källa: Underlag som bilaga i svar till advokat på frågor om snedvriden konkurrens >>

…………..

Förslag till beslut i Tillväxtutskottet om biografverksamheten i Lindesbergs tätort:

I kallelsen till Tillväxtutskottet skriver chefen för Tillväxtförvaltningen Magnus Sjöberg och kulturchef Kristina Öster:

Förslag till beslut:

 • Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschef att tillsammans med kommundirektör lämna förslag till Linde Stadshus AB på reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB, där även ansvar för biografverksamhet ingår.
 • Under förutsättning att reviderat ägardirektiv antas får Besök Linde AB i sin tur uppdrag att ta hand om upphandling av biografverksamhet i Lindesbergs tätort. Under samma förutsättning föreslås underlag för upphandling användas av Besök Linde AB.
 • Tillväxtutskottet antar underlag för upphandling av biografverksamhet.

Ärendebeskrivning:

Biografverksamheten i Lindesbergs tätort är attraktiv och uppskattad men saknar tillfredställande organisation och ekonomi. Tillväxtutskottet uppdrog därför åt vd för Besök Linde AB samt kulturchef att utreda tänkbara framtida organisationsformer.

Den utredning som blev resultatet förordade att uppdraget att driva biografen lämnas till en extern entreprenör vilket också tillväxtutskottet beslutade. En viktig fråga blir underlag för upphandling och därmed följande avtal med framtida intressent.

Tillväxtutskottet beslutade därför att:

Förvaltningen tar fram underlag för att offentligt utlysa uppdraget att driva biografverksamhet i Lindesbergs kommun.

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur ett kulturpolitiskt uppdrag kan läggas då det gäller övrig verksamhet i kommunen.

Underlaget presenteras för tillväxtutskottet i november 2018.

Med denna tjänsteskrivelse följer bilaga med underlag för att offentligt utlysa uppdraget att driva biografverksamheten. I underlaget ingår också förslag på hur ett kulturpolitiskt uppdrag kan läggas. Detta uppdrag finansieras med den budget för biografverksamhet som finns i tillväxtförvaltningen.

Under tjänstepersonsberedande av upphandlingsunderlaget har framkommit ytterligare frågeställningar kring det långsiktiga perspektivet. Därför läggs nu ett modifierat förslag till beslut.

Ärendets beredning:

Kommunens upphandlare, kommunjurist och kulturchef har berett ärendet.

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet:

Då det gäller biografverksamhet är det flera perspektiv som samtidigt måste hanteras. Det handlar om konkurrenslagstiftning, kulturpolitik, kommunens attraktivitet och framtida säkring av biografverksamheten.

Att ge Besök Linde AB uppdraget att i framtiden ansvara för biografverksamheten säkerställer verksamheten samtidigt som konkurrensfrågan och ett kulturpolitiskt uppdrag kan hanteras på ett bra sätt.

Konsekvenser:

En ekonomisk konsekvens blir att förvaltningen inte längre behöver täcka underskott som biografverksamheten ger. Den budget som nu finns i tillväxtförvaltningen används för kulturpolitiska uppdrag och andra behov då det gäller biografverksamhet eller användande av biografen.

Principer för upphandling av biografentreprenör

Magnus Nordkvist - uppphandlare i Lindesbergs kommun - skriver i underlaget om ”Principer för upphandling av biografentreprenör”:

Upphandlingen genomförs som en tjänstekoncession i enlighet med LUK (Lagen om upphandling av koncessioner). Detta sätt att förfara liknar mkt en traditionell upphandling med några få skillnader. Koncessionens värde i detta fall bör vara årshyran (380.000 kr) samt 10.000-20.000 kr för nyttjande av framförallt teknisk utrustning. Detta värde samt underhåll och reparationer är vad det bör kosta en eventuell entreprenör att årligen nyttja biografen.

Avtalstiden ska vara fem år så att en eventuell ny entreprenör får möjlighet att jobba in sig.

Några absoluta skallkrav som ska finnas med är:

 • För att bredda utbudet av filmer i Lindesberg ska minst 10 % av de öppna visningarna på biografen utgöras av filmer som inte kommer från USA, Sverige, Australien, Storbritannien och Nya Zeeland.
 • Vidare ska kommunen ha tillgång till biografen 20 dagar årligen för att kunna tillvarata olika kulturella intressen.

Ser man till marknadsläget idag så är tyvärr utsikterna små att hitta någon lämplig aktör som kan driva biografen vidare men facit får man inte förrän man har konkurrensutsatt verksamheten.

....

Tillväxtutskottet är ett utskott till kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun med följande ledamöter och ersättare:

 • Ledamöter Irja Gustavsson ordförande (S); Jonas Kleber v ordförande (C); Jonas Bernström (S); Dan Walterson (S); Pär-Ove Lindqvist (M); Jan Hansson (M); Vakant (SD)
 • Ersättare: Daniel Andersson (S); Kristine Andersson (S); Linda Svahn (S); Jenny Larsson (C); Ingrid Åberg (KD); Inger Griberg (MP); Mats Seijboldt (SD)

….

Bakgrund: För- och nackdelar med de olika alternativen

Det finns tre tänkbara alternativ för framtida drift av biografverksamheten, enligt den utredning som gjorts av Kristina Öster (kulturchef i Lindesbergs kommun) och Åsa Jönsson-Carlsson (VD för kommunala Besök Linde AB).

 • att verksamheten finns kvar i nuvarande regi inom kulturenheten,
 • att verksamheten flyttas till Besök Linde AB
 • att verksamheten läggs som ett uppdrag på en extern entreprenör.

Analys av olika alternativ då det gäller framtida driftsformer:

Alternativ 1: Verksamheten fortsätter i kulturenhetens regi på nuvarande sätt.

Fördelar

 • Det är enkelt för föreningar och andra intressenter att använda lokalen.
 • Genom biogruppen får en grupp ungdomar varje år möjligheten att tjäna pengar, lära sig ta ansvar och få ett engagemang för filmen som konstform.
 • Det är värdefullt med ideellt engagemang.
 • Om politiken vill betona det kulturpolitiska uppdraget att arbeta med film ur ett kvalitativt och brett perspektiv är denna driftsform enklast.

Nackdelar

 • Resurser saknas för att skapa en större och mer robust organisation.
 • Personalresurs med delad tjänst mellan fritidsgårdsverksamhet och biografverksamheten skapar en del praktiska problem inom och mellan verksamheterna.
 • Med en organisation där biogruppen disponerar vinsten från försäljning går det inte att skapa ett plusresultat.
 • Det är svårt att hantera eventuella framtida mervärden då det gäller mat, alkohol och annan dryck.
 • Det finns konkurrensrättsliga aspekter på verksamheten.
 • Biogruppens verksamhet riktar sig till få personer och endast till elever på en skola i kommunen.

Vad skulle behövas för att kunna fortsätta med och utveckla verksamheten på ett bra sätt

 • Verksamheten behöver en större budget och/eller avsluta biogruppen så att det går att göra en vinst på försäljningen.
 • Ett tydligare kulturpolitiskt ställningstagande
 • En stabilare organisation.

Alternativ 2: Verksamheten sköts av en entreprenör på kommunalt uppdrag

Fördelar

 • En entreprenör kan ha driftsfördelar som inte kommunen har. 
 • Entreprenören kan vara en del i en större organisation.
 • Konkurrensen i kommunen snedvrids inte.
 • Det kan vara enklare att hantera mervärden som mat och dryck.
 • I samband med ett avtal kan det vara möjligt att göra skrivningar för ett kulturpolitiskt uppdrag.

Nackdelar

 • Det kan bli svårare då det gäller tillgång till lokalen för föreningar som regelbundet använder biograflokalen för sin verksamhet, som Filmstudion och Lindesbergs teaterförening. Det kan också medföra ökade kostnader.
 • Det kan också bli svårare då det gäller tillgång till lokalen för kommunal verksamhet som regelbundet använder biografen, som t ex kulturenheten. Det kan också medföra ökade kostnader.
 • Biogruppen kan inte fortsätta.
 • Det finns risk för biografverksamhetens fortlevande om entreprenören skulle vilja avsluta sitt uppdrag till exempel vid en konkurs eller av andra skäl.

Vad krävs för att verksamheten ska fungera och utvecklas på ett bra sätt?

 • Stor vikt behöver läggas vid avtalskrivande. Aspekter som behöver belysas är eventuella kulturpolitiska uppdrag, alkoholförsäljning, ägandeförhållanden då det gäller utrustning, hur eventuellt avslut ska hanteras, hur föreningar och andra verksamheter ska kunna använda lokalen samt uppdrag och mål för verksamheten.
 • Ansvaret för underhåll och utveckling av tekniken behöver klargöras. 
 • Fler aspekter kan tillkomma.

Alternativ 3: Verksamheten sköts av Besök Linde AB

Fördelar

 • Om politiken vill ge ett kulturpolitiskt uppdrag är det möjligt.
 • Det finns potentiella synengier med Lindesberg arena då det gäller konferenser, föreläsningar och andra uthyrningar.
 • Samarbetet med föreningar kan utökas.
 • Evenemangsdelen blir förstärkt med ytterligare en mellanstor lokal, till exempel för teater.

Nackdelar

 • Det finns konkurrensrättsliga aspekter på verksamheten.
 • Ekonomin är inte säkerställd.
 • En ny organisation behöver skapas.
 • Samarbete med annan fastighetsägare.
 • Biogruppen kan inte fortsätta.

Vad krävs för att verksamheten ska fungera och utvecklas på ett bra sätt?