Gå direkt till innehåll
Tillväxtnämnden har en budget för 2024 på totalt 129,9 miljoner kronor med ett extra tillskott på 0,7 milj kr till stöd för biografen,
Tillväxtnämnden har en budget för 2024 på totalt 129,9 miljoner kronor med ett extra tillskott på 0,7 milj kr till stöd för biografen,

Nyhet -

Värt att veta om Tillväxtnämnden i Lindesberg inför kultursamtalet 3 april

Onsdag 3 april kl 18:00 bjuder Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun in till KULTURSAMTAL i Gallerirum i Stripa gruva. Inför samtalet - med möjlighet att ställa frågor kring kulturen i kommunen - presenterar vi här "Värt att veta" om Tillväxtnämnden (med folkvalda politiker) och Tillväxtförvaltningen (med anställda tjänstemän).

"Varmt välkomna att samtala kring kulturen i vår kommun. Ställ frågor, fika och samtala med politiker om kultur", skriver nämndens ordförande Tom Persson (SD) och vice ordförande Conny Ärlerud (M) i inbjudan: "Skicka gärna in dina frågor i förväg via mail till kulturkontoret@lindesberg.se. Läs mer på lindekultur.se >>

Om du vill skicka in en fråga anonymt - skicka den till info@lindekultur.se så ställer vi den till Tillväxtnämnden!

...

Styrmodell med tydlig ansvarsfördelning

Lindesbergs kommun har en modell för styrning och ledning som innebär att allt fler beslut flyttas från verksamhetens topp (politiker) till dess frontlinje (tjänstemän) - det vill säga till mötet mellan tjänstemän och medborgare. Tjänstemännen får därmed större frihet och utrymme att utforma lösningar anpassade till medborgarens behov - utan krav på för detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna.

Lindesbergs kommuns styrmodell innebär en tydlig ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän: Politikerna fattar beslut i strategiska VAD-frågor formulerade i uppdrag och utvecklingsmål och tilldelning av ekonomiska medel (budget). Tjänstemän i förvaltningar och enheter fattar egna beslut i operativa HUR-frågor - det vill säga hur de bäst ska utforma tjänster utifrån politikernas mål och medborgarnas behov.

Läs mer om Lindesbergs kommun modell för styrning och ledning >>

...

Ansvarsområden för Tillväxtnämnden

Tillväxtutsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet (kultur, bibliotek, föreningsbidrag, föreningslokaler, idrottsverksamhet, parker och anlöggningar), kommunens turistverksamhet, kommunens vuxenutbildning (Masugnen i Lindesberg) samt kommunens arbetsmarknadsenhet (en resurs för att hjälpa människor utan sysselsättning vidare mot studier och arbete).

...

SD, M och LPO har majoritet i Tillväxtnämnden

Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun har nio ledamöter med fem från majoriteten och fyra från oppositionen:

Majoriteten representeras av Tom Persson och Rickard Jirvelius (Sverigedemokraterna), Conny Ärlerud och Pär-Ove Lindqvist (Moderaterna) samt Anders Persson (Landsbygdspartiet oberoende). Tom Persson (SD) är ordförande och Conny Ärlerud (M) är vice ordförande.

Oppositionen representeras av Jonas Bernström, Nafih Mawlod och Intisar Alansari (Socialdemokraterna) samt Magnus Storm (Centerpartiet). Jonas Bernström har ersatt Sofie Krantz (S) som avsagt sig platsen för att hon nu jobbar inom Tillväxtförvaltningen. "Man kan inte vara beslutsfattare i en nämnd varunder man är anställd. Det blir ett jävsförhållande", enligt Bengt Storbacka (S).

Läs mer om Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun >>

...

Tre enheter inom Tillväxtförvaltningen

Tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun utför de beslut och uppdrag som Tillväxtnämnden har fattat. Förvaltningschef är Magnus Sjöberg med ansvar över tre enheter inom förvaltningen:

 • Kultur, fritid och anläggning med Kristina Öster som enhetschef.
 • Vuxenutbildning med Catrine Pernros-Eriksson som rektor.
 • Arbetsmarknad med Zila Conejeros som arbetsmarknadschef.

Läs mer om Tillväxtförvaltningen >>

...

Ansvarsområden för Kultur, fritid och anläggning

Källa: Verksamhetsplan för Tillväxtnämnden 2024 >>

Kultur och fritid verkar för att ge individer ett rikare liv. Kultur och fritid ska ge kunskap, information och förutsättningar för kultur- och fritidsupplevelser och utmana. Verksamheten ska bidra till demokrati och bildning, integration, möten och mötesplatser för att besökare ska känna livskvalitet, inspiration, hälsa, kreativitet och delaktighet.

Anläggning ansvarar för drift och underhåll av parker, grönområden, badplatser och idrottsanläggningar så att kommunens alla medborgare kan vistas på ett säkert och tryggt sätt. Serviceteamet är en del av anläggning och finns till för de som är långt ifrån arbetsmarknaden.

Kultur, fritid och anläggnings uppdrag:

 • ansvarar för kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801)
 • ansvarar för kommunens uppgifter enligt Museilag (2017:563)
 • samordna medborgarservice genom kunskapshöjande insatser
 • förvalta och utveckla kommunens samlingar inom kulturområdet
 • den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden
 • verka för ett brett kulturutbud för alla åldrar
 • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt verka för att kulturarv och kulturmiljöer vårdas och tillgängliggörs
 • stödja förenings- och fritidsverksamhet
 • skötsel av park- och idrottsanläggningar
 • bevilja bidrag till föreningar och organisationer enligt av kommunfullmäktige fastställda grunder
 • samverka med medborgare, föreningar och andra aktörer för att öka och förbättra förutsättningarna för livskvalitet genom hela livet.
 • kommunens turismverksamhet.

Tillväxtförvaltningen har även ett kommunövergripande uppdrag med ansvar att samordna arbetet med kommunens platsvarumärke. Det innebär att leda och samordna utveckling och implementering av Lindesbergs kommuns platsvarumärke, samt samordna insatser för att stärka Lindesbergs kommun som en attraktiv plats. Arbetet sker i samverkan med hela kommunkoncernen, näringsliv, föreningsliv och andra aktörer.

...

Tillväxtnämndens utvecklingsmål 2024

Tillväxtnämnden ska bidra till en aktiv och meningsfull fritid och tillgänglig kultur för barn- och unga:

 • Kommunen ska fortsatt fokusera på barn -och ungas möjligheter att ta till sig kultur- och fritidsaktiviteter.
 • Vi vill uppnå en långsiktig strategi för mer samverkan med externa aktörer i syfte att finansiera kultur och fritidsaktiviteter.
 • Vi ska under mandatperioden undersöka möjligheten att införa en kulturarvsfond där man kan söka medel för bevarande och utvecklande av kulturarvsmiljöer.
 • Vi behöver fortsättningsvis säkerställa att vi når de målgrupper som vår verksamhet är anpassad för.

Tillväxtnämnden ska inom ramen för sina verksamheter bidra till en trygg och attraktiv kommun:

 • Lindesberg ska vara en kommun som är trivsam, trygg och besöksvänlig.
 • Våra offentliga ytor ska vara hela, rena och trivsamma att vistas i.
 • Samtidigt ska kommunen kontinuerligt arbeta med att underhållet av det offentliga rummet sker effektivt, där tillgängliga resurser används på ett optimalt sätt.
 • Kommunen behöver hitta bra samverkansmetoder externt och internt mellan exempelvis kommunens förvaltningar och bolag, näringsliv, civilsamhälle och föreningsliv för att hålla nere kostnaderna och öka kvalitén.

Tillväxtnämnden ska verka för att stärka kommunens platsvarumärke:

 • Lindesbergs kommuns varumärke ska utvecklas och stärkas.
 • Invånare och besökare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kulturutbud och besöksmål.
 • Vi bör fokusera på informativa åtgärder som förenklar att upptäcka det kommunen har att erbjuda.
 • Besöksnäringen ska stärkas i samarbete med invånare, föreningsliv, kommunala bolag, näringsliv och kulturaktörer.
 • Aktörer som vill arrangera stora evenemang ska underlättas och uppmuntras genom att kommunen är behjälplig och lösningsfokuserad.

...

Tillväxtnämndens budget för 2024 = 129,9 milj kr

...

Tillväxtnämnden har en budget för 2024 på 129,9 miljoner kronor - plus 0,7 miljoner kronor i extra stöd till Lindesbergs Bio. Den kommunala mål- och budgetprocessen för 2025 - med en "handlingsplan för en budget i balans" - går nu in i slutskedet. För biografens framtid är Tillväxtnämndens åtgärdsplan extra viktigt: Finansieringen av den kommunala biografen i Lindesberg för 2024 räddades genom att Tillväxtnämnden fick 700.000 kronor genom en extra utdelning från kommunala bolagskoncernen. Läs mer >>

...

Tillväxtnämndens investeringsbudget 2024-2028 = 17,8 milj kr

 • Kylanläggning Råsshallen: ny kylanläggning till Råsshallen år 2025 = 4,0 milj kr
 • Lekplatser: fortsätta med kompletteringar av lekredskap för barn med funktionsnedsättningar = 4,5 milj kr
 • Planteringar, träd och möbler: förbättringsåtgärder och kompletteringar av parkområde i Fellingsbro. Strandpromenaden i Lindesberg behöver även förbättras av marktäckare i en av slänterna = 3,6 milj kr
 • Reinvestering idrott: allt från belysning gällande Fritidsbyns fotbollsplaner, om/tillbyggnad servicehus i Fritidsbyn för föreningar. Fröjevi behöver bland annat nytt staket samt renovering av fridrottsdelen = 4,3 milj kr

...

Parkverksamheten bidrog till underskott på fyra miljoner 2023

Källa: Årsredovisning 2023 för Tillväxtnämnden >>

Tillväxtnämnden redovisar år 2023 ett ekonomiskt underskott på 4,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på att parkverksamheten saknar finansiering fullt ut efter övergången från Samhällsbyggnadsförbundet, dels engångskostnader efter Samhällsbyggnadsförbundets likvidation.

...


...

Ämnen

Regioner

Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se