Gå direkt till innehåll

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist gör avstamp för Aktionsplan 2010 för ekologisk produktion och konsumtion

Tid 18 Maj 2006 13:00 – 13:00

Plats Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

I morgon torsdag 18 maj sker upptakten för arbetet med den nya nationella aktionsplanen för ekologisk produktion och konsumtion, den tredje i ordningen, på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA. Kl 13.00-13.30 kommer jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och talar om den potential och de förväntningar som finns inför det nya nationella målet som regeringen nyligen föreslog riksdagen i en skrivelse. Upptaktsmötet på KSLA samlar jordbruks- och livsmedelsbranschens nyckelaktörer som har intresse av att utveckla den ekologiska produktionen på ett sätt som tillgodoser konsumenters efterfrågan och ökar konsumtionen av ekologiska livsmedel. Ekologiskt Forum på KSLA har nu fått regeringens uppdrag att samordna alla aktörer för att tillsammans identifiera vad som behövs göras, och där resultatet ska bli en samlad strategi för utvecklingen av ekologisk produktion och konsumtion. Med det nya målet vill regeringen tredubbla odlingen av ekomärkta produkter. Det ska ske genom att andelen certifierad ekologisk jordbruksmark ska stiga till 20 procent av Sveriges jordbruksmark år 2010. För att nå detta mål bör konsumtionen av certifierade ekologiska livsmedel i offentlig sektor öka. Inriktningen ska vara att 25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel ska avse ekologiska livsmedel år 2010. Vid frågor kontakta: Karin Höök Tel: 070-208 28 25 E-post: karin.hook@ksla.se Anmälan till: keiko.blesserholt@ksla.se Hemsida: www.ksla.se Ekologiskt Forum är en öppen mötesplats för alla som vill verka för en utveckling av ekologisk produktion. Forumet erbjuder seminarier, konferenser och workshops där aktuella frågor diskuteras, analyseras, syntetiseras och initiativ läggs fram. Ekologiskt Forum har sin hemvist vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien är en oberoende och granskande organisation, som främjar ett hållbart och ekonomiskt bärkraftigt nyttjande och vård av jord, skog, växter, djur, vatten och luft. Akademien är en aktiv mötesplats för vetenskap och praktisk erfarenhet.

Kontakter

Peter Normark

Peter Normark

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702
Elin Mellqvist

Elin Mellqvist

Presskontakt Akademigeolog Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7716
Sara Österman

Sara Österman

Presskontakt Akademiagronom Jordbruk och därtill hörande frågor. 08-5454 7706
Birgitta Naumburg

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Keiko Blesserholt

Presskontakt Stiftelsehandläggare (anslag, priser och belöningar) 08-5454 7713

Relaterat innehåll

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm
Sweden