Gå direkt till innehåll

När verket rörde om i grytan – den svåra konsten att vägleda konsumenter till miljömedvetna matval

Tid 29 Mars 2012 13:00 – 16:30

Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Miljöpåverkan från livsmedelskonsumtionen är omfattande i såväl positiv som negativ mening. Ambitionen från riksdag och regering är att den negativa miljöpåverkan ska minska. Men hur ska det gå till? År 2006 tilldelades livsmedelsverket ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet. Det ledde bl.a. till att verket påbörjade arbetet med att ta fram miljösmarta kostråd. Men när råden 2010 var färdiga skrinlades arbetet. Uppmaningar att handla närproducerat ansågs skapa handelshinder. Frågan om hur mycket staten genom sina myndigheter kan och bör försöka styra konsumenters beteenden har också diskuterats. Vi inbjuder till en diskussion kring dessa frågor och andra aspekter på miljömedvetna matval. Att göra avvägningar mellan olika sorters miljöpåverkan är heller inte enkelt. Ökad biologisk mångfald genom att artrika marker betas av nötkreatur ska vägas mot t.ex. klimatpåverkan genom utsläpp av metan från samma nötkreatur. Transportavstånd, energiåtgång, användning av bekämpningsmedel och växtnäringsläckage är andra aspekter som ska vägas samman. Upphandling av måltider och råvaror inom den offentliga sektorn har också uppmärksammats. Vilka möjligheter finns att styra den offentliga konsumtionen till miljömedvetna val? Vilket ansvar har aktörer, som restauranger, dagligvaruhandel, offentlig sektor med skolmåltider och äldreomsorg och vilket ansvar har konsumenter själva? Hur arbetar man inom det svenska jordbruket för att minska negativ miljöpåverkan och bidra till miljömedveten produktion och konsumtion? Seminariet arrangeras av Kommittén för matkvalitet och folkhälsa och Kommittén för hållbar utveckling vid KSLA, tillsammans med LRF och Ekologiskt Forum. Välkomna till en diskussion om miljösmarta matval och hur konsumenter kan få vägledning inför sina val. Mer info och program: http://www.ksla.se/aktivitet/nar-verket-rorde-om-i-grytan/

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Eva Pettersson

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724

Eva Ronquist

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712