Pressinbjudan: renovering ska rädda masugnen i Ulfshyttan

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 13:00 CEST

Ulfshyttan är ett viktigt besöksmål i kulturleden Silverringen. I centrum för bruksmiljön står brukets masugn, en byggnad som idag är avspärrad för allmänheten på grund av rasrisk. Fastighetsägaren Bergvik Skog och Länsstyrelsen har därför påbörjat en omfattande renovering av ugnen. Målet är att den åter ska vara öppen för besökare under hösten 2018.

Snart start för licensjakten på björn i Dalarna

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 07:00 CEST

Tisdagen den 21 augusti startar licensjakten på björn i Dalarna. Under årets licensjakt får 48 björnar skjutas. Målsättningen med jakten är att bibehålla en stabil och kontrollerad populationsutveckling där antalet björnar successivt minskar och närmar sig länets förvaltningsmål. Nyheter för i år är ändrade vapenregler och områdesindelning.

Länsstyrelsen häver eldningsförbudet i Dalarna

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 16:24 CEST

Efter dialog med länets räddningstjänster gör Länsstyrelsen bedömningen att brandrisken i Dalarna nu är på så låga nivåer att myndigheten kan häva det länsövergripande eldningsförbud som har legat sedan den 25 juli i år.

Flytande grävmaskin fortsätter att befria Limsjön i Leksand från vattenaloens grepp

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 13:45 CEST

Limsjön i Leksand är en av Mellansveriges viktigaste rastplatser för sjöfåglar. Under 2017 påbörjade Länsstyrelsen ett arbete där man använde en flytande grävmaskin för att rensa sjön från vattenaloe. Ungefär halva sjön åtgärdades då med lyckat resultat. Åtgärden kommer därför att fortsätta även i år och arbetet är nu igång.

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar om förbud att vistas i det brandskadade området i Älvdalens kommun

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2018 12:33 CEST

Länsstyrelsen i Dalarnas län har fattat ett beslut som innebär att det från och med den 3 augusti 2018 är förbjudet för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet i Älvdalens kommun.

Eftersom glödbränder kan pågå under lång tid gäller förbudet till och med den 2 februari 2019, eller till den dag länsstyrelsen beslutar att upphäva föreskriften.

- Det är viktigt att förtydliga att förbudet är till för att skydda människor mot fara för liv eller hälsa, då det bland annat finns ammunition i området som riskeras att explodera på grund av glödbränder under markytan, säger Rickard Malteskog, jurist, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Förbudet gäller inte statliga och kommunala myndigheter som utför uppgifter inom området. Förbudet omfattar heller inte fastighetsägare och övriga rättighetshavare inom området som vistas där för deras räkning. 

För de som ska utföra skogs- och markarbeten eller jakt på området, är enligt beslutet skyldiga att inhämta nödvändig kunskap innan de beträder området. Länsstyrelsen uppmanar också att samråda med markägaren innan de tillträder området. Markägaren ansvarar för att området som omfattas av tillträdesförbudet är tydligt skyltat.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har fattat ett beslut som innebär att det från och med den 3 augusti 2018 är förbjudet för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet i Älvdalens kommun.

Läs vidare »

Eldningsförbudet i Dalarna – enskilda kommuner kan medge undantag

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2018 11:16 CEST

MSB omprövade under gårdagen rekommendationen till kommuner och länsstyrelser om det skärpta eldningsförbud som meddelades den 25 juli. MSB drar alltså tillbaka sin tidigare uppmaning att införa totalt eldningsförbud.

Länsstyrelsen i Dalarnas län undersöker därför löpande i samverkan med räddningstjänsterna om förhållandena är sådana att de motiverar ett upphävande av det skärpta eldningsförbudet. Det generella beslut som fortsatt gäller ger dock fortfarande den enskilda kommunen möjlighet att medge undantag i sin egen kommun.

Då djupare markskikt är kraftigt uttorkade är det fortfarande risk för omfattande mark- och skogsbränder. Även om det kommer regn så kommer skog och mark snabbt att kunna torka upp vid uppehållsväder och brandriskerna stiger då återigen till mycket höga värden. Räddningstjänsternas personal och material är också hårt utnyttjade på grund av de tidigare stora bränderna i länet.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

MSB omprövade under gårdagen rekommendationen till kommuner och länsstyrelser om det skärpta eldningsförbud som meddelades den 25 juli. MSB drar alltså tillbaka sin tidigare uppmaning att införa totalt eldningsförbud.

Läs vidare »

Ny kontakt till Länsstyrelsen för pressfrågor kopplat till bränder och torka

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2018 14:50 CEST

För information till media så har Länsstyrelsen i Dalarnas län tagit fram ett journummer för pressfrågor. Tills vidare kommer telefonen att bemannas dygnet runt.

Det nya journumret är: 010 225 04 75 alt. 0722 301267. Det går också att nå Länsstyrelsens krishanteringsstab för pressfrågor på stab.dalarna@lansstyrelsen.se.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

För information till media så har Länsstyrelsen i Dalarnas län tagit fram ett journummer för pressfrågor. Tills vidare kommer telefonen att bemannas 24 timmar om dygnet.

Läs vidare »

Med anledning av MSB:s uppmaning har Länsstyrelsen idag fattat nytt beslut om eldningsförbud i Dalarnas län

Pressmeddelanden   •   Jul 25, 2018 12:24 CEST

Idag har MSB gått ut med en nationell uppmaning till samtliga länsstyrelser och kommuner i landet om att skärpa rådande eldningsförbud. Därför har Länsstyrelsen fattat beslutat om ett nytt eldningsförbud i Dalarnas län som även omfattar eldning på egen tomt och användning av friluftskök.

Under en längre tid har det funnits ett generellt eldningsförbud i Dalarnas län med undantag för grillning med ändamålsenlig grill i egen trädgård och användning av friluftskök, så som stormkök och gasolkök, i samband med camping.

I och med det nya beslutet råder eldningsförbud utomhus i Dalarnas län. Förbudet omfattar alla platser inklusive egen tomt samt inkluderar alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus.

Kommunerna har även fortsättningsvis möjlighet att besluta om undantag från förbudet om det är motiverat av lokala förhållanden.

Ändringarna gäller från det att de kungjorts genom att läsas upp i radio och gäller fram till den 30 september, eller till den dag länsstyrelsen beslutar att upphäva den tillfälliga föreskriften.

För mer information kontakta
Daniel Fält, kommunikationsstrateg på Länsstyrelsen i Dalarnas län
Tel: 0730 28 33 91
Mail: daniel.falt@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Idag har MSB gått ut med en nationell uppmaning till samtliga länsstyrelser och kommuner i landet om att skärpa rådande eldningsförbud. Därför har Länsstyrelsen fattat beslutat om ett nytt eldningsförbud i Dalarnas län som även omfattar eldning på egen tomt och användning av friluftskök.

Läs vidare »

Förtydligande av rådande eldningsförbud i Dalarnas län

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2018 15:21 CEST

Länsstyrelsen och länets kommuner har under de senaste dagarna mottaget flera frågor angående det eldningsförbud som råder i Dalarna. Därför väljer Länsstyrelsen nu att gå ut med ett förtydligande av reglerna för eldningsförbudet.

Enligt länets författningssamling råder det alltid ett grundförbud mot eldning utomhus vid skogsbrandrisk över risknivå 4 (läs föreskrift: 20 FS 2001:48). Idag råder nivå 5E, vilket är den högsta nivån, och eldning utomhus är som huvudregel förbjuden.

Från föreskriften finns vissa undantag:

1. Grillning med ändamålsenlig grill i egen trädgård är tillåten trots förbudet.

2. Grillning på grillplats som godkänns av kommunal räddningschef är tillåten trots förbudet. Sådant godkännande ges i särskilt beslut av kommunen.

3. Länsstyrelsen bedömer även att användande av friluftskök, så som stormkök och gasolkök, i samband med camping inte heller omfattas av förbudet. Länsstyrelsen uppmanar dock till stor försiktighet. Brandrisken är under rådande förhållanden extrem och räddningstjänsten resurser är idag mycket ansträngda.

Vid användning av friluftskök rekommenderar Länsstyrelsen följande:

 • Det får inte finnas något bränsle på utsidan av brännkoppen och köket måste vara placerat på ett säkert sätt så att det står stadigt. Helst ska köket placeras på ett underlag som inte kan brinna, det vill säga på en stenhäll eller bar mark utan vegetation.
 • Vidare ska extra vatten finnas på plats så att släckning kan ske direkt om brand skulle uppstå. Lämpligen lagar man mat i närheten till en bäck, sjö eller liknande vattenkälla.
 • Innan man lämnar platsen måste man vara helt säker på att ingen brand kan uppstå efter användningen av köket. Marken under köket måste ha svalnat och det får inte finnas några andra tecken, så som rök, på att en eld skulle kunna uppstå efter matlagningen. 

För mer information om eldningsförbudet kontakta: 
Daniel Fält, kommunikationsstrateg, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Mail: danil.falt@lansstyrelsen.se
Telefon: 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen och länets kommuner har under de senaste dagarna mottaget flera frågor angående det eldningsförbud som råder i Dalarna. Därför väljer Länsstyrelsen nu att gå ut med ett förtydligande av reglerna för eldningsförbudet.

Läs vidare »

Länsstyrelserna i Almedalen 2018: Val i Sverige 2018 - en förmiddag om fusk, påverkan och källkritik

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 09:00 CEST

När Sverige går till val i september sker det i ett förändrat omvärldsläge och under nya förutsättningar. Vår demokrati hotas av såväl it-attacker som påverkansoperationer i syfte att förstärka motsättningarna mellan olika grupper i samhället och minska förtroendet för det politiska systemet.

Kontaktpersoner 30 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Länsstyrelsen Dalarna och Landshövding Ylva Thörn
 • lotta.larson@lansstyrelsen.se
 • 010-22 50 204
 • 0767-66 79 80

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • danieljklotbuh.fkfntaldpjexnjxt@tcnxlanwnsxdgcstgsyrpnelsen.xaxefgcase
 • 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarnas län

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Adress

 • Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Åsgatan 38
 • 791 84 Falun
 • Sverige