Gå direkt till innehåll
Bild tagen i det nya naturreservatet Knittarna. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Bild tagen i det nya naturreservatet Knittarna. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Pressmeddelande -

Dalarna har fått tre nya naturreservat på nästan 1 500 ha skogsmark

Som ett pärlband på rad ligger tre nya naturreservat på västra sidan om Fulan i Älvdalens kommun - Rörtjärnskölen, Knittarna och längst söderut Blocktjärnåsen. I området ligger också Gethammaren, en tvärbrant klippvägg med en topplatå på ca 700 meter över havet. Stora delar av skogen utgörs av äldre brandpräglad tallskog, ett resultat av upprepade skogsbränder.

Området i de nya reservaten bjuder på stor variationsrikedom med olika trädslag, där du hittar unga och åldrade träd av olika storlekar. På flera platser inom reservaten finns mycket död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier. Stora delar av området består också av äldre brandpräglad tallskog. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för stor artrikedom bland både växter och djur. Tillsammans erbjuder reservaten en verklig naturupplevelse.

- För att områdets naturvärden ska bevaras behöver vi undanta det från skogsbruk. Det krävs också naturvårdsbränning i området för att det ska behålla och utveckla skogens brandpräglade kvalitéer, som är själva kärnan i de tre reservatens naturvärden, säger Lennart Bratt, naturvådshandläggare på Länsstyrelsen.

Syfte med de tre naturreservaten
Syftet med naturreservaten är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer samt att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter. Målsättningen är också att tillgodose allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser i ett storslaget och orört vildmarksområde.

Läs mer om naturreservaten här:
Blocktjärnåsen
Knittarna
Rörtjärnskölen

De nybildade naturreservaten har ännu inte hunnit få en P-plats eller informationsskylt. Det kan därför vara svårt att besöka området. På Länsstyrelsens webb, under respektive reservatssida, kommer vi löpande att informera om arbetet med att tillgängliggöra reservaten.

För mer information kontakta:
Lennart Bratt, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen
Tel: 010-2250323
Mail: Lennart.Bratt@lansstyrelsen.se

Ämnen

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Presskontakt

Daniel Fält

Daniel Fält

Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige