Sex- och relationsmissbruk - ett tabubelagt problem!

Nyhet -

Sex- och relationsmissbruk - ett tabubelagt problem!

Om du mår dåligt och känner skuld efter att ha haft sex, om du eller din partner är notoriskt otrogen, eller om du ständigt kliver in i nya relationer handlar det förmodligen om någon typ av sex- eller relationsmissbruk. Problem  som tycks lika tabu-belagda som missbruk av alkohol- och droger. Att inte kunna kontrollera sin sexualitet upplevs som pinsamt, många lider av det, men få pratar om det. Vid närmare studier verkar det vara en dold folksjukdom. Med hjälp av rätt kompetens går det att tillfriskna.  

Reflektioner om sex och missbruk:

Sex innehäller två extrema ytterligheter. Sex kan utföras i kärlek och vara det vackraste som finns, något av en andlig upplevelse, det kan generera en känsla av total förening. Sex kan också vara en handling av förakt och hat och något av det grymmaste som finns. 

Om du känner dig ångerfull, skuldtyngd, och mår dåligt efter att ha haft sex med dig själv eller med en partner så ligger tyngden förmodligen mer åt förakt än åt kärlek. Detsamma gäller för personer som ständigt behöver gå in i nya relationer, det finns ett behov av den kemiska kick som blir följden av en förälskelse. När förälskelsen avtar minskar halterna av en del hormoner och signalsubstanser i kroppen och den relationsberoende personer tröttnar och jagar rätt på en ny förälskelse som kan väcka den egna kroppen till liv. Vi kommer att inrikta den här texten på sexmissbruket, men vill göra läsaren uppmärksam på att relationsmissbrukaren uppvisar liknande rus och abstinenser som den sexmissbrukande gör. När sex används vid brist och av förakt är det mer att liknas vid ett missbruk än ett bruk. Det sorgliga är att de flesta drabbade verkar tro att de är ensamma om sina problem och att det inte går att göra någonting åt dem.

Ett urval av Lifecaps 12-stegsterapeuter är särskilt tränade i att arbeta terapeutiskt med sexmissbruk. De möter dagligen klienter som lider av sitt eget eller sin partners missbruk av sex. Det är vanligt att en sexmissbrukare går in i relation med en partner som har ett starkt men obearbetat bekräftelsebehov som har uppstått under barndomen genom en brist på funktionella omvårdande föräldrar. Lifecap har under ett års tid vidareutvecklat sin utbildning till 12-stegs/beroendeterapeut och utbildar nu en grupp terapeuter som ägnar sina hemstudier mellan processblock 2 och 3 åt bland annat ett fördjupat arbete med att gå igenom så kallade sex-listor och åt att arbeta sig igenom hela materialet under arbete med minst en egen klient parallellt med studierna. Det handlar om ett gediget och fördjupat inventeringsarbete där bland annat så kallade SEX-listor används. 

Sexmissbruk kan yttra sig på många olika sätt, till exempel:

1. Tvångsmässig onani:

Ett av de vanligaste sätten att missbruka sin egen sexualitet är tvångsmässig onani. Det handlar om när onani används för att dämpa ångest, för att kunna somna eller slappna av (ungefär på samma sätt som en rejäl drink efter arbetet ibland används). Onani och alkohol kan alltså användas på samma sätt, nämligen för att döva obehagliga känslor av oro. Efter en orgasm känns det lugnare i kroppen, stressen släpper, men när det endast ger en tillfällig lindring och om det väcker känslor av skam eller skuld efteråt, så kan det handla om ett missbruk.

Flera av de sexberoende som fått hjälp av terapeuter som utbildats på Lifecap berättar om hur de onanerat på toaletten inför t.ex. viktiga möte. På så sätt har de hittat tillbaka till sin koncentration och sitt lugn. De flesta som onanerar för att dämpa ångest vittnar om att efter en tid blir det en besatthet. Beroendepersonen behöver ständigt ha en plan för var hen kan dra sig tillbaka för att lindra sin ångest. Onani är en del av livet och någonting naturligt, men när det övergår till en besatthet har det blivit ett beroende.

2. Sex och maktutövande:

Många gånger handlar sex om att utlämna sig, om att släppa taget. Under en sexakt är det vanligt att en part är dominant, medan den andra är undergiven. Det här är en växling av roller som är en naturlig del av friskt sex, förutsatt att det sker på frivillig bas. Det är när det kommer till ett osunt maktutövande där inte båda parter är med på det och där en part deltar i övningar som denne inte mår bra av som det sker en övergång till maktmissbruk: Här närmar börjar det likna sexuella övergrepp. Det kan röra sig om att den ena parten ställer upp för att den upplever sig i beroendeställning till den andra till exempel när den maktutövande försörjer sin partner, hotar med att göra den undergivne bostadslös, hotar med att avslöja hemligheter om den undergivne, hotar med att ta barnen ifrån den undergivne eller utövar sin makt för att få sex genom andra hot. Ofta handlar det om att en person som känner självförakt (den undergivna) låter sig hunsas av någon som föraktar honom/henne, den maktutövande (vilken ofta innerst inne även föraktar sig själv för att hen vet att hen skadar någon annan med sina handlingar). Den grövsta formen av sexuellt maktmissbruk utgörs av olika typer av sexuella övergrepp, där den drabbade har sagt nej och försökt undkomma sexuell samvaro.

Personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp har svårt att förhålla sig avslappnat och naturligt till sex efteråt. Om det rör sig om barn som blivit utsatta av nära anhöriga finns risken för att de tror att de måste ha sex för att få närhet och hela deras sexualitet kommer att röra sig om handlingar av självförakt för att få bekräftelse och närhet. Om det har funnits friska förebilder som stöttat, tagit barnets parti, och förklarat har det ofta gått bättre. Dessa barn växer ofta upp till vuxna som klarar av att sätta gränser, men tyvärr har de sällan förmågan att njuta av sex fullt ut som en kärlekshandling.

3. Bekräftelsesex:

Att använda sin sexualitet för att känna att man har ett berättigande och få bekräftelse på att man duger som människa och att ständigt söka nya sexuella partners och/eller att utsätta sig för sexuella övningar som man egentligen uppfattar som kränkande eller integritetsöverskridande utgör en annan form av sexmissbruk. Här handlar det ofta om att den som utövar den här typen av sex har ett lågt egenvärde. Många gånger ligger det en känsla av att inte ha ett existensberättigande i botten. Före sexakten finns en viss känsla av tillfredsställelse, men efter varje nytt sexuellt möte känner sig utövaren ännu mer tom, dålig, smutsig och/eller värdelös. Sexmissbrukarens recept för att må bättre, att få en ny adrenalinkick och döva känslan av tomhet är att ge sig ut på "jakt" igen, för att, när det är över, känna en ännu större tomhet. Den så kallade "lagen om minskande effekt" gäller. Precis som vid andra typer av missbruk behöver dosen höjas för att skapa känslan som eftersöks.

4. Sex för att stilla ett otillfredsställt behov av närhet.

Sex kan vara ett sätt att tillfredsställa det behov av närhet som alla människor har. Kroppskontakt (av det vänliga, omvårdande slaget) höjer halterna av ett antal "må-bra"-hormoner och signalsubstanser. Om man under sin uppväxt blivit utsatt för olika typer av sexuella övergrepp eller av någon anledning bara fått beröring och det har varit förknippat med någon typ av integritetskränkning finns det en risk för att det enda sätt man känner till för att få sitt behov av närhet tillfredsställt är att ställa upp på sex. Om man använder sex på detta sätt känner man sig ofta "smutsig" efter den sexuella akten, trots att man fått tillgång till fysisk närhet.

5. Sex för husfridens skull

Ett annat sätt att missbruka sin egen sexualitet är att ställa upp på sex för husfridens skull, och mot sin egen vilja. Det här fenomenet är även det ett uttryck självförakt. Den som utsätter sig för icke önskad sex gör våld på sig själv. En sådan handling säter spår i psyket och i våra kroppsminnen. När vi kränker oss själva genom att "gå med på " sex, etsar sig känslan av att vi är mindre värda fast, någonting som är självdestruktivt och som kan leda till att den som utsätter sig för detta mår allt sämre och till sist slutar att fungera sexuellt.

Precis som vid kemiskt beroende är problem med sexmissbruk, vare sig det sker i ensamhet eller tillsammans med en eller flera partners, symtom på underliggande problem. När vi genom en grundläggande inventering hittat det underliggande problemet kan symtomet läka. Då finns det en möjlighet att hitta vägen till ett sunt förhållningssätt till sex, där det handlar om kärlek och respekt.

Om försvarsmekanismer:

Först på senare år har svenska rättsväsendet fått ta del om kunskap om att det finns skillnader i hur honor och hanar bland däggdjur försvarar sig vid extrem stress och fara. Nedanstående text är hämtad ur boken "Nu har det skrivits en bok om kvinnligt, manligt, mänskligt" av Lennart Lindén och Gaya Pienitzka (Lifecaps grundare). Citat ur boken:

"Under årtionden använde det svenska rättsväsendet det manliga sättet att försvara sig vid stress som en norm, även när det gällde att förklara kvinnors reaktioner. Det här har i historien varit förödande för mängder av kvinnor och deras självbild.

Det maskulina däggdjuret människan behövde i begynnelsen kunna försvara sin flock och sig själv, samt ta hem mat till flocken. Svaga exemplar sorterades bort av rovdjuren. När de äldsta delarna i en mans hjärna tar över, har den till uppgift att bedöma om han ska fly eller slåss. När den sabeltandade tigern anfaller, behöver han antingen ha ihjäl den eller kunna springa ifrån den. Oavsett vilket alternativ han väljer krävs fysisk ansträngning. Det leder automatiskt till att hela kroppen inriktas på handling och på att generera så mycket muskelkraft som möjligt. Någonting som i sin tur innebär att tankeverksamheten får mindre energi, vilket leder till tunnelseende.

Kvinnliga försvarsmekanismer fungerar helt annorlunda. Lennarts berättelse vittnar om hur kvinnor som utsatts för övergrepp, har en helt samstämmig bild av vad som händer med dem och i deras kroppar. De blir passiva och följsamma, de gör allt för att förövaren ska göra så lite skada som möjligt på deras kroppar, eftersom de till varje pris behöver överleva för att kunna ta hand om sina barn. Kvinnorna beskriver en känsla av att de lämnar sina kroppar och liksom iakttar det pågående övergreppet på avstånd. Kvinnor tycks ha förmågan att stänga av hela känslopaketet för att uthärda ett övergrepp, allt för att efteråt kunna återta sin kropp och återigen ta hand om sina barn. Jag beskrev tidigare att Reptilhjärnan bara har tre olika handlingsalternativ; Flykt Anfall och Spela död. Den feminina reptilhjärnan väljer automatiskt Spela död!

Det faktum att den manliga stressreaktionen tidigare användes som norm i samband med t.ex. våldtäkter, har lett till mycket skuld och skam hos kvinnor som blivit utsatta för våldsbrott. Otaliga jurymedlemmar har varit delaktiga i att utdöma förmildrande straff till våldsmän, för att kvinnan inte sa ifrån eller satte gränser ordentligt. Med den manliga reaktionen som norm väntar vi oss att en person som blir hotad och utsatt för övergrepp ska skrika, göra motstånd och slåss eller uppbåda alla sina krafter för att kunna fly. Någonting som alltså är ett helt främmande sätt att reagera för en kvinna.

Även kvinnor som under en lång period tränat självförsvar, har ibland svårt att ta tillvara sina väl inövade kunskaper när ett tillräckligt starkt hot gör att deras reptilhjärna (de äldsta delarna av hjärnan) tar över kommandot. Jag är oerhört tacksam för att kunskapen om de naturliga kvinnliga försvarsmekanismerna blivit kända. Jag är övertygad om att det leder till att färre kvinnor som utsatts för våld kränks i svenska rättegångar. "

Lifecaputbildade terapeuter med olika fördjupningar i sitt terapeutiska kunnande samverkar ofta för att stötta klienterna i deras arbete med att läka sexmissbruk. Terapeuterna använder en kombination av en djupgående inventering (Dipl. beroende- och Dipl. 12-stegsterapeuter), vägledda meditationer och terapeutisk hypnos (Dipl. Hypnos/Energiterapeuter) för att hjälpa klienten läka djupa känslomässiga sår. 

Bilden är tagen i november 2015 när Madeleine Swartz (en av Sveriges mest sakkunniga terapeuter inom området medberoende och Lärare på Lifecap sedan 2009), Patric Haga och Anica Olsson (huvudlärare på Lifecaps fördjupning till Dipl. 12-stegsterapeut) träffades för att gå igenom uppdateringen av Lifecaps utbildningsmaterial, bland annat den del som används för att göra en inventering av klienternas relations- och sexuella status. I skrivandes stund är det 11 blivande terapeuter som arbetar sig igenom materialet. 

Lifecaps grundare, Gaya Pienitzka berättar: "Problem inom relationer kommer ofta till utryck i problem med sex. Vår erfarenhet är att Lifecaps terapeuter vågar ställa frågor och arbeta med klinternas sexuella problem och tillkortakommanden i betydligt större utsträckning än merparten psykologer, psykoterapeuter och terapeuter med andra utbildningar."

Relaterade länkar

Ämnen

 • Livsstil

Taggar

 • sex
 • missbruk
 • sexmissbruk
 • relation
 • relationsmissbruk
 • beroende
 • sexberoende
 • relationsberoende
 • lifecap
 • gaya
 • ångest
 • terapi
 • kbt
 • kognitiv terapi
 • terapeututbildningar
 • patric haga
 • madeleine swartz
 • anica olsson
 • medberoende
 • hypnos
 • terapeutisk
 • 12-steg
 • e-terapi

Regioner

 • Stockholm

Lifecap "Hjälper människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående". Det sker via E-terapi, WEB-terapi, kurser samt kognitiva (KBT) coach- och terapeututbildningar

Lifecap AB, Tulka 1745, Vändviksvägen 7, 760 49  HERRÄNG

https://www.lifecap.se 

https://app.coursio.com/store/lifecap

Presskontakt

Gaya Pienitzka

Gaya Pienitzka

Presskontakt Vd, terapeut, författare 08-54595947

Relaterade nyheter