Pressmeddelande -

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Litium AB, org. nr 556562-1835, kallas till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, tisdagen den 29 januari 2019 kl. 15.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 23 januari 2019, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast kl. 18.00 den 23 januari 2019.

Anmälan ska göras via e-post till investor@litium.com eller skriftligen till Litium AB, att. Elin Roglar, Fleminggatan 85, 112 45 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 23 januari 2019, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.litium.se senast från och med den 15 januari 2019.

Förslag till dagordning

1.Öppnande av stämman

2.Val av ordförande vid stämman;

3.Upprättande och godkännande av röstlängd;

4.Godkännande av dagordningen;

5.Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;

6.Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

7.Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

8.Beslut om ny styrelseordförande

9.Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 7. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 29 januari 2019 beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för koncernledningen, nyckelpersoner och nyrekryteringar inom Litium-koncernen (”Incitamentsprogram 2019/2022”), genom emission av högst 600 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget, och godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, på följande villkor:

Inrättande av Incitamentsprogram 2019/2022

1.Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av VD, koncernledningen (sex personer), nyckelpersoner (fyra personer) och nyrekryteringar (tre till fyra personer) (”Deltagarna”). De teckningsoptioner som inte initialt tecknas av Deltagarna ska tecknas av bolaget självt för efterföljande överlåtelse till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet samt instruktioner från bolagets styrelse. Styrelseledamöter i bolaget tillåts inte att delta i förevarande program. Varje Deltagare är berättigad att förvärva ett visst högsta antal teckningsoptioner. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma VD, koncernledningen (sex personer), nyckelpersoner (fyra personer) och nyrekryteringar (tre till fyra personer). Följande fördelning gäller för tilldelning av teckningsoptioner:

Kategori Maximalt antal teckningsoptioner per Deltagare Maximalt antal teckningsoptioner
VD, koncernledningen (sex personer), nyckelpersoner (fyra personer) och nyrekryteringar (tre till fyra personer) 75 000 teckningsoptioner 600 000 teckningsoptioner

Varje Deltagare är garanterad 10 000 teckningsoptioner.

2.Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 är att möjliggöra för bolaget att bibehålla, rekrytera och motivera VD, koncernledning, nyckelpersoner och nyrekryteringar i Litium-koncernen. Styrelsen bedömer det angeläget att dessa personer har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

3.Teckning ska ske senast den 1 april 2019, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.

4.Teckningsoptionerna emitteras mot ett vederlag motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat enligt ”Black & Scholes”-formeln av bolaget anlitad oberoende värderingsman. Överlåtelsen av teckningsoptioner från bolaget till Deltagarna ska ske mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat enligt ”Black & Scholes”-formeln av bolaget anlitad oberoende värderingsman. Betalning ska erläggas samtidigt som teckning av teckningsoptionerna görs. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.

5.För teckningsoptionerna och utnyttjande av optionsrätterna gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2019/2022 i Litium AB,
Underbilaga 1A, (”optionsvillkoren”). Av optionsvillkoren följer bland annat:

(a)att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning av en teckningskurs per aktie motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget) under perioden från och med 20 december 2018 till och med 24 januari 2019, dock lägst aktiens kvotvärde;

(b)att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren;

(c)att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 mars 2022 till och med den 31 mars 2022;

(d)att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och

(e)att aktie som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvillkoren.

6.Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst 600 000 kronor (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor).

7.Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Kostnader

Då teckningsoptionerna i Incitamentsprogram 2019/2022 överlåts till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av Incitamentsprogram 2019/2022. Kostnaderna för Incitamentsprogam 2019/2022 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Majoritetskrav och handlingar

Styrelsens förslag om införande av Incitamentsprogram 2019/2022 och emission av teckningsoptioner samt godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Punkt 8. Beslut om ny styrelseordförande

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 29 januari 2019 beslutar att utse Johan Rutgersson som ny styrelseordförande. Det noteras att nuvarande styrelseordförande Lars-Olof Norell kvarstår som styrelseledamot.

Stämmohandlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.litium.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 9 843 776 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller regelverket för AktieTorget. Denna information lämnades till publicering kl 12.00 måndagen den 14 januari 2019.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Drambo, CFO Litium AB
Mobil: +46 70 733 32 11
E-post: daniel.drambo@litium.com

Relaterade länkar

Ämnen

  • Elektroniska affärer, kommunikation

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Presskontakt

Malin Bodolla

Presskontakt CMO +46738003540