Gå direkt till innehåll
- En av de verkliga problemen är att förskollärarna blir allt färre och inga prognoser pekar på att de blir fler, säger professor Sven Persson.
- En av de verkliga problemen är att förskollärarna blir allt färre och inga prognoser pekar på att de blir fler, säger professor Sven Persson.

Pressmeddelande -

Förskolan står inför stora utmaningar - enligt forskning

Förutsättningarna för förskolan och förskollärares uppdrag är mycket problematiska, visar en färsk forskningsrapport från Malmö universitet. Förskollärarens uppdrag har undersökts, mot bakgrund av hög sjukfrånvaro och en ökad psykisk ohälsa hos förskollärare.

Hög arbetsbelastning, brist på resurser, gränslöshet i uppdraget och utsträckt lojalitet är några av de dilemman forskarna pekar på. Ska det bli bättring krävs både nationella, regionala och lokala insatser.

Svensk förskola har tradition av att vara välfungerande med integrering av lek, lärande och omsorg. En positiv barnmiljö och en god arbetsmiljö. Nu har larmsignalerna varit många, främst vad gäller arbets- och personalsituationen. En stabil och utbildad personal är en central kvalitetsfaktor för förskolan.

Gått till botten
Det är forskarna Ingegerd Tallberg Broman och Sven Persson som på uppdrag av Malmö stad har gått till botten med vilka utmaningar som förskolan och framför allt förskollärare brottas med och ringat in områden där möjliga åtgärder finns. De har nu lagt fram sin slutrapport där de utgått från situationen i Malmö. Forskarna menar dock att situationen är likartad i många kommuner i Sverige och ser det som en lokal studie av en nationell förskoleproblematik. Variationen inom och mellan kommunerna är också allt större, vilket utmanar likvärdigheten i förskolan.

Brist på förskollärare, stor personalomsättning, ökad andel utan utbildning för arbete i förskola, stora barngrupper, bristande ekonomiska förutsättningar, högt ställda förväntningar och ansvar utan kontroll – lyfts fram av de intervjuade i studien. Och så ser det ut i många kommuner, enligt forskarna. Malmö har satsat genom bland annat organisationsutveckling i förskolan och en rad kvalitétsstödjande åtgärder. Malmö utgör också en av de få kommuner i Sverige som inrättat en egen förskoleförvaltning och egen förskolenämnd – ett sätt att lyfta förskolans problem. Genom att visa problem och lyssna till medarbetare skapas också förutsättningar för åtgärder. Att förvaltningen tagit initiativ till samverkansstudien kommenteras också positivt av deltagarna i studien.

Forskarna har gjort statistikjämförelser mellan Malmö och övriga landet, och intervjuat ett 40-tal personer i olika personalkategorier i förskolan. De kopplar sina resultat och resonemang till både tidigare och aktuell nationell och internationell forskning om förskolan.

Dilemman och lösningar
— I de dilemman vi diskuterar finns också lösningarna, säger professor Sven Persson. Men det kräver en kombination av nationella, regionala och lokala insatser för att få bukt med problemen.
Ett av problemen som lyfts fram är svårigheten att avgränsa uppdraget och räcka till.
—Förskolläraren vill vara lojal mot barnen, mot kollegor, mot föräldrar och mot arbetsgivaren, säger professor emerita Ingegerd Tallberg-Broman. Men tiden räcker inte att vara lojal mot alla och samtidigt genomföra det man planerat, diskutera och genomföra pedagogisk utveckling. Dessutom är personalläget emellanåt så akut att man måste täcka upp för varandra.

I den reviderade nationella läroplanen för förskolan har förskolläraren ett förtydligat utbildnings- och undervisningsuppdrag och ansvar för barns lärande och utveckling. Men hur ska de allt färre förskollärarna klara detta, med de förutsättningar som förskolan har idag, frågar sig forskarna. Stress, men framförallt att känna sig otillräcklig lyfts fram av de intervjuade förskollärarna. Förhållandet till lärarutbildningen framhålls också- att förbereda för professionens innehåll.

Förskolan upp på den politiska dagordningen
—Problemen och lösningarna ligger alltså i professionen, arbetsmiljön, personalsituationen och organisationen, sammanfattar Sven Persson. Ett av de verkliga problemen är att förskollärarna blir allt färre och inga prognoser pekar på att de blir fler.

—Politiker och beslutsfattare måste börja diskutera förskollärarnas framtida roll och förskolans plats i samhället, fortsätter Ingegerd Tallberg Broman. Förskolan måste på allvar komma upp på den politiska dagordningen nationellt och förskolan måste få kosta.

Mer information: Hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa. Om dilemman i förskollärarnas uppdrag

Sven Persson

Ingegerd Tallberg Broman

Ämnen

Regioner


Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt

Jessica Bloem

Jessica Bloem

Presskontakt kommunikatör och pressansvarig Forskning, press och opinion 0722031512
Ellen Albertsdóttir

Ellen Albertsdóttir

Presskontakt Kommunikatör 070 083 14 20
Magnus Jando

Magnus Jando

Presskontakt kommunikatör 040 665 81 97
Hanna Svederborn

Hanna Svederborn

Presskontakt Kommunikatör 070 410 09 86