Gå direkt till innehåll
Årets rapport av Malmös arbete med gröna obligationer visar på positiva effekter i miljöarbetet

Pressmeddelande -

Årets rapport av Malmös arbete med gröna obligationer visar på positiva effekter i miljöarbetet

Malmö stads miljöprogram ställer upp några av världens mest tuffa miljömål vilka fungerar som en gemensam utgångspunkt för det samlade miljöarbetet i staden. För att kunna uppnå de mål som finns I våra miljöprogram så arbetar kommunen med så kallade gröna obligationer vilket fungerar som ett verktyg för att investera och finansiera på ett miljömässigt och hållbart sätt.

Årlig rapportering görs utifrån de åtaganden som följer principerna i Malmös gröna ramverk - Green Bond Principles - vilket Malmö stad antog 2017. Rapporten beskriver vilka faktiska och förväntade effekter som uppnåtts av de investeringar som finansierats.

- Arbetet med grön finansiering ger staden aningen billigare finansiering vilket är trevligt. Ännu bättre är att det lyfter fram klimatavtrycket för hela kommunkoncernens investeringar. I arbetet med grön finansiering skapas värdefulla samarbeten och insikter på tvärs över förvaltningar och bolag, säger Claes Ramel på stadskontorets ekonomiavdelning. Av stadens totala upplåning utgör de gröna lånen för 21 %.

Under 2018 finansierade de gröna obligationerna sammanlagt 29 investeringar som på olika sätt bidrar till Malmö stads arbete att implementera de Globala målen på lokal nivå.

Sammantaget har följande effekter uppnåtts:

  • 4345,1 ton sparade/undvikna utsläpp av CO2 per år
  • Årlig generering av förnybar energi med 2,6 GWh per år
  • Årliga energieffektiviseringar på minst 391,6 MWh per år
  • 31,4 km väg för hållbara transporter vilket inkluderar ökat antal cykelbanor och förutsättningar för elbussar på två av stadens busslinjer
  • Ett utbyggt vattenhanteringssystem genom investeringar som kan processa 1 500 kubikmeter spillvatten, 6 miljoner kubikmeter dricksvatten årligen och minst 330 kubikmeter dagvatten samt andra kapacitetsförstärkningar i det befintliga systemet
  • 22 500 m2 gröna ytor och 501 mer träd
  • Marksaneringar på en total yta av 26 212 m2 som resulterat i att 35 986 ton förorenad jord transporterats bort.

- Malmös arbete med gröna obligationer är en del av arbetet med införande av FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Investeringarna i denna rapporten bidrar till uppfyllelse av mål 3 (hälsa och välbefinnande), mål 6 (rent vatten och sanitet), mål 7 (hållbar energi för alla), mål 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), mål 11 (hållbara städer och samhällen), mål 13 (bekämpa klimatförändringarna), och mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald), berättar Helen Nilsson på miljöförvaltningen.

Kontakt

Claes Ramel, finanssekreterare, stadskontoret, Malmö stad, 040-34 14 18, claes.ramel@malmo.se

Helen Nilsson, projektledare, miljöförvaltningen, Malmö stad, 040-34 20 80, Helen.Nilsson2@malmo.se

Patrik Odhelius, kommunikatör, stadskontoret, Malmö stad, 040-34 40 66, patrik.odhelius@malmo.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se