Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Äldre måste få bättre möjligheter till kvarboende

Ingress: Kommunstyrelsen Malmö ställer sig i princip bakom de förslag som presenteras i det statliga utredningsbetänkandet Äldrepolitik för framtiden. I betänkandet redovisas 100 förslag till åtgärder för att möta kommande utmaningar med en åldrande befolkning. Text: Kommunstyrelsen stöder förslaget om att de nationella målen för äldrepolitiken blir ersatta med två nya mål, ett avseende trygghet och ett avseende utveckling. Målet avseende trygghet innebär att alla människor ska kunna åldras i självständighet med möjligheter att vara aktiva och ha ett inflytande över vardagslivet samt ha tillgång till god vård och omsorg. Målet avseende utveckling innebär att alla människor oavsett ålder ska kunna utvecklas som individer, påverka och bidra till samhällsutvecklingen samt bemötas med respekt. I sitt yttrande lyfter kommunstyrelsen bland annat fram vikten av att regeringen slår broar mellan å ena sidan äldrepolitiken och å andra sidan handikappolitiken, integrationspolitiken och jämställdhetspolitiken. Kommunstyrelsen skriver också att kvarboendet i det egna hemmet förutsätter att människor tidigt under åldrandet väljer ett boende som gör det möjligt at bo kvar i sin bostad även vid behov av omfattande vård och omsorg. Man är också enig med beredningen om att ytterligare förstärka möjligheterna till ett aktivt åldrande för de personer som bor kvar i de t ordinära boendet och som har ett omvårdnadsbehov. Möjligheterna till delaktighet i olika aktiviteter får inte bara omfatta dem som bor i särskilt boende. I nuvarande boendemiljöer finns många hinder för kvarboendemöjligheter. Lägenheter kan ha trånga utrymmen som hindrar personal och anhöriga i dess arbete. Många hus saknar hiss eller har halvtrappa till hissen, vilket är till hinder för funktionshindrade. Därför måste kommuner samarbeta med fastighetsägarna i större utsträckning för att up pnå en ökad tillgänglighet i bostäder och trapphus. Vid nybyggnation måste krav och regler förtydligas så att bostäder blir fysiskt tillgängliga för funktionshindrade. Kommunstyrelsen betonar avslutningsvis att de ekonomiska konsekvenserna av förslagen måste analyseras noggrant och vikten av att kommunen kompenseras ekonomiskt vid ett eventuellt genomförande. - Det är väldigt viktigt att vi har en god planering när det gäller den framtida äldrepolitiken, såväl nationellt som kommunalt, säger kommunalrådet Birgitta Nilsson (s) i en kommentar. Om 25 år kommer, som utvecklingen ter sig nu, var fjärde medborgare i Sverige att vara över 65 år. Detta kräver självfallet omfattande anpassningsåtgärder, inte minst beträffande möjligheterna till kvarboende och till ett aktivt och innehållsrikt liv för människor också efter pensioneringen.

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se