Gå direkt till innehåll
Delårsrapport 2022: Starkt resultat ger goda förutsättningar i en oförutsägbar tid

Pressmeddelande -

Delårsrapport 2022: Starkt resultat ger goda förutsättningar i en oförutsägbar tid

Malmö stad förväntas redovisa ett starkt ekonomiskt resultat för 2022, enligt delårsrapporten för januari till augusti som kommunstyrelsen tog del av i dag. Det prognostiserade resultatet innebär att staden står rustad inför framtida utmaningar.

Det förväntade resultatet uppgår till 1,6 miljarder kronor och kommer till största del från realisationsvinster, exploateringsvinster, högre skatteintäkter och statsbidrag. Realisationsvinsterna uppgår till 730 miljoner kronor.

Det starka resultatet ger Malmö goda förutsättningar inför framtiden. Coronapandemins effekter på de kommunala nämndernas verksamheter har minskat, men Rysslands invasion av Ukraina har fortsatt stor inverkan på omvärlden. Räntehöjningar, ökade priser på el, drivmedel, material, livsmedel och transporter förväntas påverka nämndernas ekonomi. I delårsrapporten prognostiserar nämnderna ett överskott på sammanlagt 308 miljoner kronor. Funktionsstödsnämnden prognostiserar ett underskott medan övriga nämnder förväntas göra överskott eller nollresultat.

– Det är ingen hemlighet att det är tuffa tider som väntar. Framöver handlar vårt arbete om att fatta kloka beslut om Malmös fortsatta utveckling och framtid och göra de prioriteringar som krävs på ett ansvarsfullt sätt. Det blir tufft, men vi har samtidigt ett bättre utgångsläge än många andra kommuner med vårt starka ekonomiska resultat, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det goda ekonomiska resultatet för 2022 innebär att Malmö står väl rustat inför den tuffa tid som av allt att döma väntar. Trots pandemins efterdyningar, krig i vårt närområde, tilltagande inflation och energibrist ser jag med tillförsikt på Malmös framtid, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.


Fler i arbete och minskat behov av försörjningsstöd

Trots världsläget syns en minskad arbetslöshet och ett minskat behov av försörjningsstöd under årets första åtta månader. Fler Malmöbor arbetar eller studerar och fler hushåll har gått från att få ekonomiskt bistånd till att bli självförsörjande, samtidigt som färre ansöker om stöd. En bidragande orsak till den nedåtgående trenden bedöms vara en bred och flexibel vuxenutbildning. Hittills i år har nio utbildningar som erbjuder yrkesutbildning och språkutbildning i kombination startats för att möta behovet.

Arbete för ökad trygghet har effekt

Under 2022 har arbetet för att öka tryggheten utvecklats tillsammans med civilsamhället och lokala aktörer. Till exempel kan man se en ökad trygghet i områden där BID-modellen införts. Modellen innebär att näringsidkare, fastighetsägare, föreningar och andra lokala aktörer arbetar tillsammans i närområdet och finns i dag i Sofielund och på Möllevången.

Allt fler jobbar heltid

Det pågår ett arbete med att öka andelen heltidsanställda, framför allt i verksamheter med många deltidsanställda. Målsättningen är att minst 90 procent av medarbetarna i Malmö stad ska vara heltidsanställda. Det finns dock ett fortsatt stort personalbehov, framför allt inom vård- och omsorgsverksamheterna och de pedagogiska verksamheterna.

Fortsatt positiv utveckling av skolresultaten

Malmös grundskoleelevers prestationer har under de senaste åren varit stadigt stigande med högre meritvärden och fler som klarar gymnasiebehörighet. I dag uppgår behörighetsgraden till gymnasiet till runt 80 procent. Även genom-strömningen på gymnasiet har förbättrats. En allt högre andel av de som påbörjar ett nationellt program tar examen tre år senare. Ökningen är särskilt påtaglig för elever på yrkesprogrammen.

– Samtidigt som vi går en tuff tid till mötes finns det resultat som pekar i positiv riktning och som bidrar till att lindra några av de negativa effekter som världsläget kan bidra till. Att klara skolan och ha en egen försörjning ger en bra grund att stå på oavsett, men är kanske extra viktigt i tider som dessa. Därför är det glädjande att fler är behöriga till gymnasiet och att arbetslösheten minskat, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är mycket glädjande att Malmö blir tryggare med vårt BID-samarbete, att fler Malmöbor går från försörjningsstöd till att bli självförsörjande, samtidigt som fler Malmöelever går ut grundskolan med gymnasiebehörighet och högre meritvärden. Det visar att vi driver staden i rätt riktning för att Malmö verkligen ska bli möjligheternas stad för alla Malmöbor, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh nås via Vanessa Marko, pressekreterare (S),

0701-48 46 24

Roko Kursar nås via Ola Tedin, politisk sekreterare, 0739-88 45 02


(Ärende 27)

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se