Skip to main content

​Ekonomi i balans 2018

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2018 15:06 CET

Årets andra utfallsprognos visar att det prognostiserade resultatet för Malmö stad uppgår till 761 miljoner kronor 2018, vilket är 461 miljoner kronor mer än det budgeterade. Det framgår av den rapport som kommunstyrelsen tog del av på onsdagen.

Det förväntade överskottet beror till största del på att realisationsvinster och intäkter från fastighetsförsäljningar är högre än beräknat. Dock beräknas skatteintäkterna bli lägre än budgeterat.

Nio nämnder prognostiserar överskott, tre förväntas göra underskott. Underskotten återfinns i funktionsstödsnämnden, överförmyndarnämnden och i arbetsmarknad- och socialnämnden.

Funktionsstödsnämndens underskott beror främst på ökade kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser. Underskottet är dock betydligt mindre än tidigare eftersom nämnden fått ett utökat kommunbidrag om 60 miljoner kronor som kompensation för Försäkringskassans övervältring av assistanskostnader. Arbetsmarknads- och socialnämnden prognostiserar underskott på grund av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och för ett ökat antal omhändertaganden under sommaren. Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd har minskat jämfört med förra året, men höjd riksnorm, hyresökningar samt otillräckliga inkomster och etableringsersättningar har lett till ökade kostnader. För hemlösheten beräknas ett underskott på 115 miljoner kronor.

Det förväntade resultatet innebär att Malmö stads ekonomi anses vara hållbar och att man uppfyller det lagstadgade kravet på en ekonomi i balans.

– Resultatet för 2018 är starkt. Det överskott som vi ser består till största del av engångsintäkter och kan inte användas till verksamheten, men ger en ekonomi i balans inför tuffare tider, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Grunden till ett gott liv är egen försörjning och även framöver kommer vi fortsatt att arbeta för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande. Arbetet med att minska hemlösheten fortsätter också, för en egen bostad är många gånger en förutsättning för att kunna ta det där jobbet eller börja studera.

– Vi står inför osäkra tider som kräver ansvarstagande för vår stad. Den växande hemlösheten särskilt bland barn skapar otrygghet och ofrihet, och statens övervältring av assistanskostnader hotar Malmöbors grundläggande frihet att kunna leva och inte bara överleva. Vi kommer gemensamt lägga all energi för att komma tillrätta med dessa avgörande livsfrågor för tusentals Malmöbor och stadens framtid, säger Roko Kursar (L) kommunalråd.


Kontaktpersoner

Åsa Waldemarsson, politisk sekreterare (S), 0708-36 40 16

Anna Zachrisson, politisk sekreterare (L), 0723-91 13 52


(Ärende 8)