Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Extern granskning av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser

En extern konsult ska anlitas för att granska Malmö stads insatser riktade mot arbetsmarknaden. Även de inre förhållandena inom organisationen ska granskas och analyseras. Det föreslår kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu.

– Vi har under två år arbetat med JobbMalmö och på många sätt har det varit framgångsrikt. Det finns dock skäl att göra en djupare utredning och se vad vi får för kommunens pengar och i vilka delar staten ska ta sitt ansvar. Vi inför en ny nämndsorganisation till halvårsskiftet och då är det också viktigt att klargöra vad av arbetsmarknadsdelen som ska ligga kvar under kommunstyrelsen och vad som ska överföras till den nya gymnasienämnden, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

– Med anledning av den utredning som serviceförvaltningen nyligen har genomfört av JobbMalmö, som pekar på stora brister i regelsystem kring insatser och anställningar, i delegationsordning och ledning, ska den externa konsult som jag vill tillsätta granska även detta och komma med förslag till förändringar, säger Ilmar Reepalu.


Utredningen ska vara färdig senast 1 oktober 2013 och omfatta följande punkter:

·  En genomgång av vilka regler som styr verksamheten ska ske. Dessa ska tydliggöras och vid behov kompletteras.

·  Organisationens effektivitet i förhållande till uppdrag och resurser behöver kartläggas. Hur väl överensstämmer resursanvändning, bemanning och organisation på JobbMalmö med de uppdrag som ska utföras?

·  Chefshieraki, beslutordning och delegationsordning måste utredas, tydliggöras och vid behov kompletteras.

·  Dagens ”beställare/utförare” system mellan stadskontorets Avdelning för Integration och Arbetsmarknad och JobbMalmö samt den politiska beslutsgången med beställningar från Kommunstyrelsen (genom Arbetsmarknads-och vuxenutbildningsberedningen) till de utförande nämnderna ska analyseras. Denna analys kan resultera i förslag till förändrad beslutsgång.

·  En genomgång av reglerna kring inskrivning och hantering av sökande till och inom JobbMalmö ska ske. Reglerna ska tydliggöras och vid behov kompletteras. Särskilt viktigt är tydliga regler kring olika typer av anställningar.

·  En genomgripande utredning av arbetsmiljön för personal och ledning ska genomföras, kopplat till ovanstående punkter.

Kommunstyrelsen väntas fatta beslut i ärendet måndagen den 29 april.


Kontaktpersoner:

Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande, 0705-14 02 91

Julia Branting, stabschef, 0705-97 07 47


Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se