Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anmäler enligt lex Sarah och lex Maria

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har utrett och utreder händelser som kan ha medfört allvarlig vårdskada/allvarliga konsekvenser relaterat till den tidsfördröjning som uppstått innan en person med insatser har fått vård. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anmäler därför till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Sarah och lex Maria.

En person med stöd och omsorg från hemtjänst och hemsjukvård mådde inte bra i samband med morgonbesök från hemtjänst. Medarbetare i hemtjänst kontaktade då sjuksköterska, utredning visar att hemtjänst och sjuksköterska har olika uppfattningar om informationsöverföringen. De är samstämmiga med att sjuksköterska beslutade att avvakta med hembesök och bad att få återkoppling vid hemtjänstens nästkommande besök vid lunch.

Personens tillstånd upplevdes som oförändrat vid hemtjänstens två påföljande besök samma dag. Igen visar utredningen att hemtjänst och sjuksköterska har olika uppfattningar. Medarbetare i hemtjänst uppger att hen gjort flera försök att komma i kontakt med sjuksköterska per telefon, sjuksköterska menar att sådana telefonsamtal inte har mottagits.

Anhöriga besöker personen på eftermiddagen, då har personen kräkts och hade svåra buksmärtor. Personen fördes med ambulans till sjukhus och opererades, men avlider dagen därpå.

Händelsen ledde till en fördröjning av vård vilket hade kunnat undvikas om sjuksköterskan gjorde hembesök för bedömning. Personen drabbades därmed av en allvarlig vårdskada. Det går inte att avgöra om utgången varit annorlunda om personen kommit under vård tidigare.

Hälsa-, vård -, vård och omsorgsförvaltningen ser ytterst allvarligt på händelsen som nu anmäls till IVO enligt både lex Sarah och lex Maria.

En åtgärdsplan som inkluderar allt där utredning visar har brustit har tagits fram. Bland annat ska SBAR* implementeras under hösten 2021. Rutin för tillkallande av sjuksköterska lyfts i de berörda verksamheterna och åtgärder för att utveckla samarbetet mellan medarbetare i hemtjänst och sjuksköterskor i hemsjukvård planeras. I sjuksköterskegruppen vidtas även åtgärder för att tydliggöra sjuksköterskans ansvar samt förbättra dokumentationen. I den aktuella hemtjänstsektionen har en handlingsplan sedan tidigare tagits fram och under året har en rad åtgärder vidtagits och fler planeras framöver.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska:
-medarbetare som utför hälso- och sjukvård rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
-vårdgivaren utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
-vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:
- anställda ska rapportera missförhållanden,
- den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
- den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

*SBAR är en internationell kommunikationsmodell som används vid överföring av kritisk information i komplexa arbetsmiljöer. Med hjälp av modellen samlar, inventerar, strukturerar och överför man informationen på ett så sakligt och korrekt sätt som möjligt. SBAR rekommenderas av bland annat WHO, SKR, IVO, Kommunförbundet och Vårdhandboken.
SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation

Kontaktpersoner:
Mia Fjellström-Jungmark, enhetschef hemsjukvård ordinärt boende, angående lex Maria-anmälan
Tel: 0703-40 56 39
Thomas Lind, enhetschef hemtjänst ordinärt boende, angående lex Sarah-anmälan
Tel: 0705-42 35 99

Utsänt av: Petronella Thorén, kommunikatör Tel: 0768-711317 E-post: petronella.thoren@malmo.se

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 345 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 26 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se