Gå direkt till innehåll
Sydsnylthumla på grönatakinstitutets gröna tak, Augustenborg. Foto: Christine Haaland, SLU.
Sydsnylthumla på grönatakinstitutets gröna tak, Augustenborg. Foto: Christine Haaland, SLU.

Pressmeddelande -

Humlorna gillar Malmös gröna tak

Sommaren 2016 inventerades 26 olika platser i Malmö för att kartlägga förekomsten av humlor och dagfjärilar. Av dessa var nio anlagda inom BiodiverCity-projektet, och övriga var referensplatser. Glädjande nog hittades humlor på alla gröna tak som inventerades. Fjärilarna var dock betydligt mer svårflörtade.

Det Vinnovafinansierade projektet BiodiverCity är inne på sitt sista år. BiodiverCity handlar om den gröna och hälsosamma staden. Målet är att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald med visionen om en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad. I projektet deltar exempelvis Malmö stad, SLU Alnarp, Scandinavian Green Roof Institute och ett antal byggföretag. Som en del i projektet har ett antal platser i staden fått inslag av grönska, för att testa hur den biologiska mångfalden kan gynnas i en stad. BiodiverCity-projektet kommer att avslutas med en slutkonferens 22-23 november 2017.

I somras inventerade Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp dagfjärilar och humlor på 26 olika platser i Malmö (Västra hamnen, Augustenborg och Hyllie). Av dessa var nio anlagda inom BiodiverCity, övriga platser utgjorde referensområden. Områdena från BiodiverCity innefattade till exempel gröna tak, gröna fasader och en skogsbiotop.

– Glädjande nog hittades det humlor på alla inventerade tak som ingick i projektet, berättar Annika Kruuse, projektledare för BiodiverCity. Dessa tak är så kallade biotoptak och kan ha olika typer av växtlighet på sig, såsom strand- eller torräng. Detta visar att humlorna hittar upp till sjätte våningen, och de hittades också på relativt små ytor, vilket är intressant. Det visar att vi kan skapa biotoper för insekter på tak i en urban storstadsmiljö.

Totalt observerades åtta humlearter under inventeringarna och nio olika arter av dagfjärilar.

– Fjärilarna hittades inte på något av taken, inte ens om fjärilsmagneten kungsmynta fanns där. De fjärilar som hittades i undersökningen fanns på ängs- och ruderatmarker* med många olika arter av blommande växter.

Inte heller lavendel- eller buddlejarabatter verkade speciellt populära bland fjärilarna. Däremot hittades många humlor här.

- Inventeringen visade att det kan vara mer effektivt att anlägga ängar eller ruderatmarker om vi vill locka fjärilar, än att så rabatter med typiska fjärilsväxter. Det är också viktigt att tänka på fjärilens hela livscykel - de måste ha plats för att hitta föda och ha tillgång till lämpliga områden där larverna kan trivas, säger Annika Kruuse.

* Ruderatmark: (av latin ruderaʹtus ’täckt av grus’, av ruʹdus ’grus’) skräpmark, mark i närheten av bebyggelse, t.ex. avstjälpningsplatser, gator, hamnar, bangårdar. Källa: ne.se


För mer information, kontakta projektledare Annika Kruuse, telefon 040-341267, 0709-467298

Pressmeddelandet utskickat av Anna-Karin Jangmark, kommunikatör miljöförvaltningen.

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat material