Gå direkt till innehåll
​Kraftigt överskott kan mildra de negativa effekterna av konjunktursvängningarna och möjliggör nya satsningar för att Malmö ska gå stärkt ur krisen

Pressmeddelande -

​Kraftigt överskott kan mildra de negativa effekterna av konjunktursvängningarna och möjliggör nya satsningar för att Malmö ska gå stärkt ur krisen

Malmö stad förväntas göra ett överskott på 1,3 miljarder kronor i år, enligt delårsrapporten för januari till augusti som kommunstyrelsen tog del av i dag. Resultatet är en markant förbättring jämfört med den tidigare prognosen och innebär att kommunen med råge bedöms klara kravet på en ekonomi i balans.

Realisations- och exploateringsvinster förväntas bli högre och skatteintäkter, statsbidrag och finansnettot har förbättrats sedan förra prognosen. Samtidigt finns det stora utmaningar framöver. Coronapandemin har påverkat nämndernas verksamheter och ekonomi i olika utsträckning. För vissa verksamheter innebär den stora kostnadsökningar eller minskade intäkter medan den lett till kostnadsminskning för andra.

För hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden har pandemin resulterat i ett underskott på sammanlagt 18 miljoner kronor. För de pedagogiska nämnderna har den däremot inneburit ett överskott på totalt 77 miljoner kronor. Det beror bland annat på distansundervisning i gymnasieskolan och minskade kostnader för vikarier. Inställda arrangemang och färre resor med färdtjänst har bidragit till att tekniska nämnden redovisar ett överskott på 54 miljoner kronor. Samtidigt har den socialdemokratiskt ledda regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet fattat beslut om riktade statsbidrag till kommunerna för att kunna möta ökade kostnader till följd av pandemin, samt om ersättning för sjuklönekostnader.

Skatteunderlagsprognoserna har svängt snabbare än under ett vanligt år. Pandemin och de många nationella beslut som tagits för att dämpa de negativa effekterna av den, i form av stöd till näringsliv och arbetstagare samt beslut under innevarande år om utökade statsbidrag, har gjort årets resultat svårare än vanligt att prognostisera.

Av det förväntade överskottet är en stor del engångsintäkter som inte går att använda för att finansiera löpande drift nästa år, men på sitt sammanträde lade kommunledningen förslag om att använda delar av det för att skapa förutsättningar som ska ge Malmö kraft att gå stärkt ur krisen.

Förslagen innebär bland annat att stadens hårt drabbade restaurang- och besöksnäring ges ytterligare stöd, med efterskänkta och återbetalde avgifter för bland annat markupplåtelse och tillsyn.

– Jag bedömer att vi även framöver måste vara beredda på stora svängningar i ekonomin, och jag är glad att vi i Malmö har byggt upp stora reserver att använda för tuffare tider och för att dämpa den ekonomiska oro och turbulens som pandemin och lågkonjunkturen skapar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

–Malmö har en stor restaurang- och besöksnäring som är viktig för hela stadens utveckling och konkurrenskraft. Branschen har prövats hårt av krisen och med dessa åtgärder vill vi mildra effekterna, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Vidare avsätts 50 miljoner kronor för att stärka förenings- och kulturlivet, i syfte att möta de negativa effekterna av pandemin, bryta isoleringen samt stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden. Med ett ökat ohälsotal och upplevd ensamhet ökar trycket på föreningar och sociala sammanhang. I förslaget till kommunfullmäktige föreslås fritidsnämnden tilldelas 20 miljoner kronor, kulturnämnden 15 miljoner kronor och funktionsstödsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden får 7,5 miljoner kronor vardera för att ta vara på den samlande kraften i civilsamhället.

En del av överskottet avsätts också till kompetenshöjande åtgärder för Malmö stads medarbetare.

–Med årets förväntade överskott vill vi möjliggöra att stadens anställda får tillgång till ytterligare utbildningar och kompetensutveckling, till gagn för både enskilda medarbetare, verksamheter och i förlängningen bättre service till Malmöborna, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

–Framöver har vi ett fortsatt fokus på att säkra välfärden och erbjuda bra och relevant service till Malmöborna. Vi står inför en tid där utmaningarna att finansiera välfärden ökar samtidigt som vi går in i en lågkonjunktur. En bra, långsiktig ekonomisk hushållning gör att vi står bättre rustade, men vi måste börja förbereda för en framtid där kostnaderna ökar snabbare än intäkterna, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh via Vanessa Marko, pressekreterare, 0701-48 46 24

Roko Kursar via Linn Rydberg, politisk sekreterare, 0701-47 30 92


(Ärende 20)

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterade nyheter

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se