Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kulturintresseundersökning gjord i Malmö för första gången

Malmöbor använder sitt bibliotek, går mycket på bio, känner sig delaktiga i kulturlivet och poängsätter kulturlivet relativt högt. Det är några av de synpunkter som kommit fram i den kulturintressemätning som Kulturförvaltningen låtit göra bland 1 600 Malmöbor.

I april genomförde Jema Rådgivning & Kulturundersökningar på uppdrag av Kulturförvaltningen en kulturintressemätning bland Malmöbor, 18-74 år. 1 200 slumpmässigt utvalda Malmöbor fick svara på  frågor om sina kulturvanor via telefon, dessutom gjordes  400 ”på stan-intervjuer” olika språk i Holma/Kroksbäck, Rosengård, Seved och Lindängen (i de så kallade områdesprogrammen).  

Malmöborna fick svara på frågor om sina kulturvanor.  Det var frågor om vad man deltagit i av kulturutbudet under senaste året i Malmö och vad man tycker om kulturlivet. Det var också frågor om man känner sig delaktig i kulturlivet, om man skulle vilja påverka, om internetanvändande med mera. Bakgrundsvariablerna som jämförts var till exempel ålder, kön, etnicitet, utbildning och vilken stadsdel man bor i.  De 1 200 personerna som svarade på telefonfrågorna var fördelade i förhållande till åldersfördelning i alla Malmös stadsdelar. Cirka 20-25 procent av de som svarade har utländsk bakgrund.

Undersökningen visar på en hög vitalitet i Malmös kulturliv, med ett stort deltagande och positiva attityder generellt. Samtidigt uppvisar materialet en stor spännvidd speciellt när det gäller stadsdelar och utbildningsnivå. Känslan av delaktighet och attityder till kulturutbudet skiljer sig mycket åt mellan stadsdelar. Malmöborna har i stor utsträckning, större än riksgenomsnittet, varit på bibliotek. Det är en ganska jämn könsfördelning vad gäller delaktighet i kulturutbudet; kvinnorna har varit på kulturarrangemang i någon litet högre grad än männen.  Undersökningen visar också att Malmö är över riksgenomsnittet vad gäller att man tycker att kulturutbudet är lättillgängligt.

Underlaget är en stor kunskapskälla för Kulturförvaltningen. Det ger en generell överblick och är en bra utgångspunkt för diskussioner och fortsatt arbete.

Bakgrund

Våren 2007 fastställde kulturnämnden målsättningar och handlingsplaner för två så kallade strategiska program som båda syftade till att vidga det publika deltagandet i Malmös kulturliv. Programmens utgångspunkt var de övergripande målsättningar för Malmökulturen:  Vision och huvudmålen som betonar att kulturutbudet ska vara tillgängligt för alla människor, samt att människors olika förutsättningar ska beaktas. En annan utgångspunkt var den publik- och attitydundersökning – Mångfald i Malmös kulturliv – som genomfördes under det nationella Mångkulturåret på kulturinstitutionerna och i det fria kulturlivet 2006, som visade att Malmökulturens publik inte motsvarade Malmös befolkning. 2009 gjorde en uppföljning av den publikundersökningen.  Men det behövdes också göras en större kulturintresseundersökning hos Malmöborna, det vill säga en slags basforskning kring Malmöborna som inte nås via publikundersökning på kulturinstitutioner och i kulturlivet. Det är denna som nu för första gången gjorts. Tanken är att både publikundersökning och kulturintressemätning ska göras återkommande.

Bifogas: Kulturintressemätningens resultat med diagram.

Kontakt: Kulturdirektör Elisabeth Lundgren tel 040-34 45 10, utvecklingschef Bo Nordström tel 0733-34 49 50

 

 

Ämnen

Regioner


MALMÖ - ÅRETS KULTURKOMMUN 2011

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150
Alma Tabak

Alma Tabak

Presskontakt Presskommunikatör Malmö stad 0733 340721

Relaterat material