Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Många radikala förändringar inom gymnasieorganisationen i Malmö

Utbildningsförvaltningen i Malmö stad presenterar ett första förslag till organisationsförändring inför gymnasiereformen 2011. För att möta den kraftiga demografiska nedgången och den hårdnande konkurrensen från friskolor storsatsar utbildningsförvaltningen på nio starka profilskolor med samlad kompetens och ett attraktivt och brett utbud av program, inriktningar och kurser.

Läsåret 2011/12 får Sverige en ny gymnasieskola. Utbildningsförvaltningen har under våren bedrivit ett omfattande utredningsarbete kring gymnasieskolans framtida organisation. Elva utredningsgrupper har arbetat utifrån vissa förutsättningar, bl a demografisk utveckling, fri konkurrens och fritt sök i Skåne. Antalet elever i gymnasieålder har minskat kraftigt de senaste åren och minskningen fortsätter de kommande åren. Antalet elever i år 1 på kommunala gymnasieskolor i Malmö beräknas sjunka med cirka 25-30 procent fram till 2015. Utbildnings­förvaltningens ledningsgrupp har med stöd av utrednings­gruppernas arbete utarbetat ett första förslag till ny organisation. Slutgiltigt förslag ska läggas fram till utbildningsnämnden för inriktningsbeslut i november 2010.

– Malmö stads gymnasieskolor ska ha ett tydligt fokus på nationella program med stor bredd och hög kvalitet och så långt som möjligt erbjuda hela utbudet av nationella inriktningar, säger Matz Nilsson.

De kommunala gymnasieskolorna har i dag cirka 1 000 tomma elevplatser och hittills i år finns ett underskott på 15 miljoner kronor. De kommunala skolornas kostnader ligger till grund för ersättningsnivån till fristående skolor, enligt lagen om lika villkor. Obalans i ekonomin innebär därmed att den kommunala skolan utarmas och förlorar konkurrenskraft.

– Vi måste skapa en organisation med ekonomi i balans. På så vis kan vi säkra en bibehållen ”elevpeng”, vilket innebär att lärartäthet, stödfunktioner, läromedel och utvecklingsarbete ligger kvar på samma nivå som i dag. Vi ska också så långt som möjligt försvara de stora investeringar vi hittills gjort, säger Matz Nilsson.

Medieprogrammet och Estetiska programmet är mycket populära utbildningar i Malmö stad. Målet är att tillvarata och utveckla utbildningarnas attraktions­kraft i den nya gymnasieskolan 2011. Medieprogrammet försvinner som nationellt program och det nya Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Medier, information och kommunikation blir ett utpräglat teoretiskt och högskoleförberedande program, vilket får avgörande konsekvenser för Mediegymnasiet. Heleneholms gymnasium, som bl a erbjuder Estetiska programmet, är i dag i behov av omfattande renoveringar i befintliga lokaler och i ett läge med kraftigt minskande elevkullar och tomma elevplatser är det svårt att motivera nya stora lokal­investeringar. Ledningsgruppen föreslår en lösning som innebär nya centralt placerade, fräscha lokaler för verksamheten inom estetik och media. Idén är att skapa ett nytt kreativt centrum, vars kursutbud står till alla kommunala gymnasieskolors elevers förfogande. Ett av förslagen är att det kreativa centret ska förläggas till Malmö latinskola, men ledningsgruppen arbetar även med att undersöka alternativa lokaliserings­möjligheter. Att Mediegymnasiets och Heleneholms gymnasiums verksamheter förläggs till Malmö latinskola skulle innebära en besparing på cirka 15 miljoner om året.

Organisationsförändringarna inom den kommunala gymnasieskolan i Malmö är avhängiga av utgången i höstens riksdagsval. Om nuvarande regeringspartier får förnyat förtroende kommer gymnasiereformen att genomföras enligt planerna läsåret 2011/12. Om det blir regeringsskifte kan reformen komma att senareläggs till läsåret 2012/13. Malmö stad kommer att ha full beredskap för att genomföra förändringarna i program­utbudet 2011 eller 2012. Omflyttningar av program kan emellertid genomföras tidigast 2012. Det innebär att nya och pågående gymnasieutbildningar läsåret 2011/12 bedrivs i befintlig gymnasieorganisation.

I korthet går förslaget ut på följande:

  • Naturvetenskapsprogrammet ska erbjudas på Malmö Borgarskola, Pauli gymnasium och S:t Petri skola. Programmet finns i dag på Heleneholms gymnasium, Malmö Borgarskola, Malmö latinskola, Pauli gymnasium och S:t Petri skola. Förändring genomförs tidigast 2012.
  • Samhällsvetenskapsprogrammet ska erbjudas på Malmö Borgarskola (Malmö idrottsgymnasium), Malmö latinskola, Pauli gymnasium och S:t Petri skola. Programmet finns i dag på Heleneholms gymnasium, Malmö Borgarskola, Malmö latinskola, Pauli gymnasium och S:t Petri skola. Förändring genomförs tidigast 2012.
  • Humanistiskt program ska erbjudas på Malmö latinskola. Förändring genomförs tidigast 2011.
  • Ekonomiskt program ska erbjudas på Malmö Borgarskola. Förändring genomförs tidigast 2011.
  • Teknikprogrammet ska erbjudas på Pauli gymnasium. Programmet finns i dag på Universitetsholmens gymnasium. Förändring genomförs 2011 alternativt 2012.
  • Handels- och administrationsprogrammet ska erbjudas på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium. Programmet finns i dag på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium och Malmö Borgarskola (Malmö idrottsgymnasium). Förändring genomförs tidigast 2012.
  • Barn- och fritidsprogrammet ska erbjudas på Malmö Borgarskola (Malmö idrottsgymnasium) och Rönnens gymnasium. Programmet finns i dag på Heleneholms gymnasium. Förändring genomförs tidigast 2012.
  • El- och energiprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet ska på sikt erbjudas på Norra Sorgenfri gymnasium. Motsvarande utbildningar finns i dag på Universitetsholmens gymnasium.

För ytterligare information kontakta:
Matz Nilsson, utbildningsdirektör i Malmö stad, 040-34 30 16, matz.nilsson@malmo.se

Vänligen

Pia Oredsson Birgersson
Informationschef
Utbildningsförvaltningen i Malmö stad

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se