Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö riktar kritik mot förslag till ny lag om äldreomsorg Korta remisstiden demokratiskt oacceptabel Större valfrihet för utövarna än för brukarna

Det är inte själva driftsformen som avgör kvaliteten i äldreomsorgen.

Det utslagsgivande är i stället hur verksamheten är organiserad, personalens inflytande, uppföljning av kvalitet samt tydlighet i vilka krav som ställs på verksamheten.

Det framhåller kommunstyrelsen i Malmö i sitt yttrande över förslaget LOV att välja - Lag om valfrihetssystem. 

Lagen, som föreslås träda i kraft vid kommande årsskifte, är ämnad att bli ett frivilligt verktyg för kommuner och landsting som önskar konkurrenspröva verksamheter inom sektorn äldreomsorg.

 Redan valfrihet

Men enligt kommunstyrelsen så kan kommuner och landsting redan idag erbjuda äldre och personer med funktionsnedsättning möjlighet att välja vilken utförare av insatser de vill ha.

Det lagförslag som nu presenteras innebär, skriver kommunstyrelsen, en större valfrihet för utförarna än för brukarna.

Malmö instämmer i kärnan i utredningen, att äldre och personer med funktionsnedsättning ska ges ökad möjlighet till valfrihet och inflytande.

Samtidigt framhålls kommunens uppdrag: att erbjuda medborgarna vård efter behov, på lika villkor och med god kvalitet.

 Vid införande av fri etableringsrätt ska det, framhåller Malmö, vara kommunerna som fastställer de krav på kvalitet som utföraren har att uppfylla. Kommunen ska också besluta om storleken på den ekonomiska ersättningen.

Den ekonomiska ersättningen måste tjäna som styrmedel för att garantera vård till personer som bor i kommunernas ytterområden och till personer med stort vårdbehov. I annat fall riskerar man att utförarna väljer att enbart etablera sig i centrala stadsdelar, tättbebyggda områden och att de ges möjlighet att välja bort vårdtagare med ett omfattande omvårdnadsbehov.

Malmö anser att även kommuner och landsting, inte bara privata vårdgivare, ska kunna erbjuda olika slag av tilläggstjänster. Annars blir det inte konkurrens på lika villkor.

Oacceptabelt

Malmö riktar skarp kritik mot regeringens handläggning av lagförslaget.

Den förändring som föreslås kan komma att få stor betydelse för framtidens vård och omsorg. Lagstiftningen kan få stora konsekvenser som är svåra att bedöma. Därför är, anser kommunstyrelsen, den mycket korta remisstid som avsatts för kommunerna att yttra sig oacceptabel ur demokratisk synpunkt.

- Det absolut viktigaste, som jag ser det, är att de äldre får ett ökat inflytande över sin egen situation och över hur de vill att äldreomsorgen ska fungera för dem själva, säger kommunalrådet Birgitta Nilsson (s).

- Vi förbereder just nu en Malmömodell som syftar till att ge de äldre ett sådant större inflytande, säger hon.

- Det är självklart att man ska kunna välja vilket boende man ska flytta till. Det kan man redan idag, säger Birgitta Nilsson.

- Men om man ändå genomför en sådan lag som regeringen föreslår så är det helt nödvändigt att man i lagstiftningen skriver in att grundlagens rätt till yttrandefrihet och meddelarfrihet ska gälla. Även offenlighetsprincipen måste gälla och det ska ställas krav på lagreglering av kollektivavtal hos utförarna, säger hon.

 

Kontaktpersoner

Birgitta Nilsson 040 34 10 14

Amela Hodzic, politisk sekreterare 040 34 11 86 eller 0708 18 13 52

Bertil Månsson, pressansvarig 040 34 10 05 eller 070 623 85 71

 

(Ärende 8)

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se