Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Malmö stad säljer mark i Vomb till Sydvatten

Delar av Malmö stads mark i Vomb säljs till Sydvatten för 80 miljoner kronor. Malmö stads tekniska nämnd fattade idag beslut om försäljning av ett 872 hektar stort markområde i Lunds kommun, som omfattar dammar och inre skyddsområde för vattentäkt.

– Vi säljer inte för att vi måste, utan för att vi vill ge Sydvatten rådighet och inflytande över området. Det känns bra för oss att se över vårt innehav av mark. Malmö stads intressen i området bevakas genom vårt delägarskap i Sydvatten, säger Monica Johansson, Malmö stads fastighetsdirektör.

Vomb rymmer idag Sveriges största infiltrationsanläggning för dricksvatten. Området omfattas sedan 1998 av skyddsföreskrifter som fastställs och uppdateras av Länsstyrelsen. De föreskrifter som gäller idag innebär att det finns ett område för så kallade infiltrationsytor, samt ett inre och ett yttre vattenskyddsområde. Malmö stad och Sydvatten har sedan några år tillbaka fört diskussioner kring överföring av stadens markinnehav i Vomb, helt eller delvis, för att därigenom ge bolaget större rådighet över vattenskyddsområdet. De förhandlingar som ägt rum under 2016 har fokuserat på infiltrationsytor och inre skyddsområde, vilket lett fram till dagens avtal.

– Det här är en naturlig utveckling. Malmö stad köpte marken vid Vomb för dricksvattenändamål en gång i tiden. I dag är det Sydvatten som ansvarar för dricksvattenförsörjningen, till Malmö stad och ytterligare 15 kommuner i västra Skåne. Då är det också naturligt att vi har rådighet över marken kring dricksvattenanläggningen, säger Jörgen Johansson, Sydvattens vd.

Affären med Sydvatten omfattar 872 hektar mark, varav 22 hektar utgörs av Häljasjön. Vombsjön berörs inte av det aktuella avtalet. Priset för fastigheterna Vomb 50:135 och 50:136 samt del av fastigheterna Vomb 1:2 och Vomb 50:31 har satts till 80 miljoner kronor och grundar sig på externa värderingar som togs fram av parterna år 2013. Vid värderingen har viss hänsyn tagits till naturintressen och befintligt jaktarrende i området, som utgör skyddsområde för kronhjorten. Värdet av Malmö stads totala markinnehav i Vomb uppgår idag till 141,1 miljoner kronor (aktuellt taxeringsvärde). Marken ligger huvudsakligen inom Lunds kommun, men en mindre areal hör till Sjöbo kommun.

Sydvatten tillträder marken den 15 juni 2017, under förutsättning att avtalet godkänns av kommunfullmäktige i Malmö.

Bakgrund

Malmö stad förvärvade 1939 ett cirka 3 100 hektar stort markområde i Vomb och Vombsjön från godset Övedskloster, med syftet att härifrån kunna försörja Malmöborna med vatten. Vombverket, som togs i drift 1948, köptes 1983 tillsammans med mark och ledningsnät av Sydvatten AB – ett bolag som 1966 bildats av fem skånska kommuner, däribland Malmö. Idag ägs Sydvatten av 16 skånska kommuner. Malmö stads ägarandel i bolaget är 34%. Sydvatten äger och driver utöver Vombverket även Ringsjöverket och Bolmentunneln, genom vilka cirka 900 000 skåningar idag får sitt dricksvatten. VA Syd står för distribution av vatten inom Malmö och Lund.

Kontakt

Monica Johansson, tf fastighetsdirektör, Malmö stad, 040-34 19 16 monica.s.johansson@malmo.se

Jörgen Johansson, vd, Sydvatten, 040-35 15 51, jorgen.johansson@sydvatten.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Fastighets- och gatukontoret: Caroline Franzén

Fastighets- och gatukontoret: Caroline Franzén

Kommunikatör Exploateringsprojekt och stadsutveckling 0733-70 89 11

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se