Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny kraftigt förbättrad prognos Malmös ekonomi nästan i balans

Malmö kommer att uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat för 2004, trots att skatteintäkterna beräknas bli 250 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. Det framgår av årets sista utfallsprognos som pekar på ett helårsresultat på plus 144 miljoner kronor. Det innebär en mycket kraftig förbättring jämfört med de prognoser som i våras signalerade att 2004 skulle sluta med ett underskott på över 300 miljoner kronor. Så sent som i oktober visade delårsrapporten för årets åtta första månader på ett helårsminus på 28 miljoner kronor. Förklaringen till den senaste kraftiga förbättringen är de realisationsvinster kommunen gjort på försäljningen av mark i Svågertorp. När resultatet på 144 miljoner rensats från reavinster (på totalt cirka 170 miljoner) återstår ett underskott på drygt 20 miljoner kronor för hela 2004. Det är det beloppet som gäller när det avgörs om kommunen ska klara kommunallagens krav på ekonomisk balans. Malmö når alltså, enligt prognosen, inte upp till det kravet men ligger väldigt nära. - Det är naturligtvis mycket glädjande att vi under året har lyckats vända ett befarat underskott på en bra bit över 300 miljoner kronor till ett överskott på över 140 miljoner, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) i en kommentar. - Men det är viktigt att notera att överskottet helt beror på engångsintäkter och att skatteintäkterna fortfarande ligger långt under det som vi utgick från när vi gjorde vår budget för 2004. Vi har alltså inte något ekonomiskt utrymme för att utöka någon verksamhet, tvärtom gäller fortfarande att nämnderna måste hålla igen. - Samtidigt kan vi konstatera att stadsdelarna under året har gjort ett utomordentligt gott arbete för att hålla nere kostnadsutvecklingen och att nio av tio stadsdelar nu prognostiserar ett positivt resultat. Dagens utfallsprognos baseras på den situation som förelåg i början av november. Målsättningen för de återstående veckorna är att Malmö ska nå upp till balanskravet även i år. - Malmö har klarat kommunallagens krav på ekonomisk balans sedan 1996 och det är vår bestämda ambition att göra det nu också, säger Ilmar Reepalu. Det har även skett en förbättring när det gäller socialbidragen, som nu uppvisar en sjunkande trend. Kostnaderna har hittills under 2004 minskat något jämfört med 2003 och likaså har en minskning skett n är det gäller antalet ärenden. Antalet ärenden per månad beräknas i år bli 8 350, vilket är cirka fyra procent färre än föregående år. Sammantaget beräknar stadsdelarna ett överskott på 5 miljoner kronor för ekonomisk hjälp under 2004, vilket är 10 miljoner kronor bättre än i föregående pro-gnos. - Vår utgångspunkt är att fler malmöbor ska ha ett arbete och därmed kunna försörja sig själva, medan behovet av ekonomiskt stöd från kommunen ska minska, säger Ilmar Reepalu. Detta är också en av h uvudmålsättningarna i handlingsplanen Välfärd för alla. Därför är det bra att utvecklingen beträffande socialbidragen ser ut att fortsätta gå åt rätt håll och jag räknar med att vi ska ha en sjunkande trend också nästa år.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se