Gå direkt till innehåll
Ny trafikplats i korsningen Yttre Ringvägen – Pildammsvägen i Malmö

Pressmeddelande -

Ny trafikplats i korsningen Yttre Ringvägen – Pildammsvägen i Malmö

Stora exploateringar har genomförts och planer för ytterligare sådana tas fram inom Hyllie- och Svågertorpområdet. Detta har medfört en kraftig ökning av trafiken i området som nuvarande väg- och gatusystem inte räcker till för.

För att möjliggöra åtgärder som kan tillgodose trafikbehovet, har därför Vägverket, Svedab och Malmö stad tillsammans tecknat en överenskommelse angående en utbyggnad av rubricerad trafikplats. Parterna har enats kring en utformning som fördelar trafiken på ett bra sätt och som ger en avlastning i såväl gatunätet som i det övergripande vägnätet.

Ett effektivt utnyttjande av Inre och Yttre Ringvägen avlastar mindre trafiktåliga gator inne i staden. Stationerna Hyllie och Svågertorp blir mera tillgängliga, vilket gynnar den kollektiva trafiken. En utbyggnad av trafikplats vid Pildammsvägen ger också en välbehövlig minskning av trafiken i trafikplats Petersborg. För Svedab, som svensk ägare av Öresundsbron, innebär varje förbättring av trafiksituationen i området, ett bidrag till en ännu smidigare tillfart till Öresundsbron.

Gemensamt vägsystem

Eftersom Trelleborgsvägen och Pildammsvägen ligger så nära varandra kommer trafikplatsernas rampvägar att sammanfogas till ett gemensamt system där Yttre Ringvägen kommer att få nya ramper intill nuvarande körbana förbi Svågertorp station. Från Pildammsvägen kommer man att kunna köra såväl västerut mot Öresundsbron som österut på Ringvägen. Se bifogad skiss.

Yttre Ringvägen inklusive ramper väster om Trelleborgsvägen ägs av Svedab som en del i anslutningarna till Öresundsbron medan Vägverket ansvarar för resten av Ringvägen. Vägverket sköter däremot hela väghållningen av hela Yttre Ringvägen, delvis på uppdrag av Svedab. Malmö äger och förvaltar Pildammsvägen i dag och kommer att göra det även i fortsättningen.

Detaljplan för utbyggnaden tas fram av stadsbyggnadskontoret i Malmö. I det praktiska arbetet med projektering och byggande håller Vägverket i trådarna i nära samspel med kommunen och Svedab. Ambitionen är att trafikplatsen ska kunna stå färdig kring årsskiftet 2010/2011.

Kostnaden beräknas till ca 70 miljoner kronor varav Vägverket och kommunen svarar för vardera 20 miljoner kronor. Resterande belopp tillför fastighetskontoret genom olika exploateringsavtal knutna till framtida stadsutbyggnad.

För ytterligare information kontakta Vägverket Thomas Erlandsson, 0706-366654 , för Svedab, Fredrik Liljeqvist, 0703-385212 eller Malmö stad Klas Nydahl 0708-341315 eller Linda Johnson, Informatör 0709-34 21 80

Mötet avslutas 17.00

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se