Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya grepp för bättre måluppfyllelse i skolan

Malmö 2011 06 08

Skolans ansvar när det gäller att ge alla elever möjligheten att nå kunskapsmålen måste tydliggöras. Det är utgångspunkten i det pågående arbetet med att ta fram förslag på hur kvalitetsarbetet i förskolan, skolbarnomsorgen och grundskolan ska utvecklas. Syftet är att få fram ett bättre underlag för beslut om åtgärder.

För att kvalitetsarbetet ska förbättras föreslås en rad inriktningar, bland annat förstärkt och tätare uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan, utifrån de nya nationella kraven. Tätare uppföljning betyder att man på ett tidigt stadium kan upptäcka vilka elever som behöver stöd och hjälp, vilket innebär att nödvändiga insatser kan påbörjas tidigt.

Den årliga rapporten ”Obligatorisk skola” föreslås vara ett viktigt underlag för att ge en bild av elevernas måluppfyllelse även i fortsättningen, liksom de attitydundersökningar som genomförs för att ta reda på hur föräldrarna upplever skolverksamheten. Den uppföljning som görs i dag av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan föreslås kompletteras med måluppfyllelsen i de ämnen i årskurs tre där det kommer att finnas kunskapskrav enligt de nationella skolreformerna, samt med betyg i samtliga grundskoleämnen i årskurs sex och nio. Ett fortsatt utvecklingsarbete för att förbättra uppföljningen av måluppfyllelsen inom förskolan och barnomsorgen föreslås också.   

I arbetet med att utveckla kvalitetsarbetet betonas vikten av att det ska vara flexibelt och kunna anpassas utifrån upplevda behov, framtida riktlinjer, praxis, forskning och beprövad erfarenhet samt av goda exempel.

Stadskontoret har nu fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med förslagen.

–Alla Malmös elever har rätt till bra skolor och undervisning som utgår ifrån elevernas egna behov och förutsättningar.  För att se till att alla skolor utvecklas och tar till sig skolforskning och beprövad erfarenhet vill vi ta nya grepp. Det handlar bland annat om att arbeta långsiktigt och systematiskt för att skapa riktigt bra förutsättningar för alla elever att utvecklas, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för skola, trygghet och välfärd.   

– Vi ska inte sätta fler mål i skolan som ska mätas, utan det är viktigt med en kontinuerlig uppföljning som är framåtsyftande. Där det viktigaste är kontakten mellan lärare och elev, säger Carlos González (V) ledamot i kommunstyrelsen.

 

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

Carlos González, 0704-82 44 30

(Ärende 15)

 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150
Alma Tabak

Alma Tabak

Presskontakt Presskommunikatör Malmö stad 0733 340721