Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Över 350000 invånare i Malmö år 2025 Befolkningsökningen kräver ökat bostadsbyggande

Malmö fortsätter att växa i rekordfart. Den 1 september var Malmös folkmängd uppe i 285000 personer, en ökning med 4400 personer sedan årsskiftet. Det betyder att folkmängden har ökat med 500 fler än under motsvarande period förra året.

Av ökningen svarar inflyttningen för 3200 (varav 3000 från utlandet, däribland 800 danskar) medan födelseöverskottet uppgår till drygt 1200.

Det här framgår av den lägesrapport över befolkningsutvecklingen som nu lämnats till kommunstyrelsen.

Rekordökning

Sedan rapporten skrevs har folkmängden dessutom ökat med ytterligare cirka 600 personer och mycket pekar mot att ökningen för hela året kommer att uppgå till i runda tal 5500 personer. Den största ökningen sedan 1946.

Av rapporten framgår att i det närmaste 30 procent av Malmöborna, cirka 83000, är födda i utlandet.

Prognoserna visar att befolkningen år 2025 beräknas uppgå till över 352000 personer!

En ökning med 25 procent jämfört med idag.

I rapporten pekas på ett antal områden som kräver uppmärksamhet:

o Om befolkningsökningen stabiliseras runt 5000 personer om året så kommer efterhand bostadsbyggandet att behöva öka till omkring 2500 lägenheter per år.

o Den osäkra ekonomiska konjunkturen och framtiden för bostadsbyggandet i Malmö kan få stora konsekvenser för befolkningsutvecklingen och därmed också för kostnaderna och intäkterna framöver.

Därför är det, framhålls i rapporten, extra viktigt att följa händelseutvecklingen på bostadsmarknaden och studera dess olika konsekvenser för Malmö stad. Även Malmös möjligheter att påverka och bidra till ett ökat bostadsbyggande bör analyseras.

o Malmö har idag och framöver en stor andel ung befolkning i jämförelse med övriga Skåne, riket och med Själland och Malmö kommer därför att ha en relativt god tillgång på arbetskraft. Med tanke på de krav som kommer att ställas på dessa personer i arbetslivet är det viktigt att de rustas med bra skolgång och bra språkkunskaper.

o För att förbättra barns och ungdomars möjligheter till bra skolresultat är det även viktigt med en trygg hemmiljö och en bostad som medger en lugn vrå för exempelvis läxläsning. Det är därför av högsta vikt att belysa trångboddheten och dess konsekvenser.

o Det är också viktigt att följa de förändringar som kan komma att ske i skatteutjämningssystemet och vilka konsekvenser detta och en eventuell försämring av landets ekonomi kan få för Malmö.

- Det är förstås mycket glädjande att så många vill flytta till Malmö, även om befolkningstillväxten också innebär problem som exempelvis risken för tilltagande bostadsbrist och ökad trångboddhet i ett läge där vi nu går in i en besvärande lågkonjunktur, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s).

- Vi måste vara ytterst observanta på hur utvecklingen fortsätter de närmaste åren, såväl när det gäller ekonomin som när det gäller behovet av bostäder och risken för att arbetslösheten åter ökar, säger han. Inte minst måste vi se till att alla Malmös barn och ungdomar får en utbildning som gör att de kan möta de krav som arbetsmarknaden ställer.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu 040 34 10 02

Julia Janiec, stabschef 040 34 10 04 eller 070597 07 47

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71

(Ärende 14)

Ämnen

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se