Gå direkt till innehåll
Varvsstaden är Kockums gamla varvsområde och en del av Västra Hamnen i Malmö.
Varvsstaden är Kockums gamla varvsområde och en del av Västra Hamnen i Malmö.

Pressmeddelande -

​Ramavtal i hamn – Varvsstaden växer vidare

Ett ramavtal och ett köpeavtal mellan Malmö stad och det privata bolaget Varvsstaden AB godkändes idag av Malmö stads tekniska nämnd. Ramavtalet innebär ett startskott för den fortsatta utvecklingen av Varvsstaden, med bostäder, arbetsplatser och kommunal service. Genom markköpet blir det möjligt att bygga en helt ny skola och en förskola i området.

– Tillsammans har vi skapat förutsättningar för Varvsstaden AB att fortsätta utveckla det gamla varvsområdet. Varvsstaden är ett viktigt område som låter gamla staden och Västra Hamnen växa ihop, vilket betyder mycket för utvecklingen av centrala Malmö, säger Håkan Thulin, Malmö stads exploateringschef.

Kockums gamla varvsområde i Västra Hamnen går idag under benämningen Varvsstaden. Området ska omvandlas från industrimark till ett modernt innerstadsområde med blandade funktioner som bostäder, kontor och kommunal service. Varvsstaden har ett exceptionellt bra läge, precis i mötet mellan gammalt och nytt i centrala Malmö. Här tas en del av stadens historia tillvara samtidigt som framtiden formas.

Förutsättningar för Varvsstadens utveckling

Ramavtalet gäller främst fastigheten Hamnen 21:149, som utgör större delen av området Varvsstaden. Avtalet reglerar bland annat genomförandefrågor och fördelningen av kostnader för infrastruktursatsningar i och i anslutning till området. Tillsammans med kommande detaljplaner och exploateringsavtal anger det förutsättningarna för byggande och utbyggnad av området.

Malmö stad har sedan tidigare tagit fram en utvecklingsplan som anger riktlinjer för planeringen av Varvsstaden, med stråk och platser, offentlig service, kommunikationsvägar, grönstruktur och bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Genom ramavtalet skapas möjlighet att fortsätta omvandlingen av Varvsstaden och utveckla Kockums gamla varvsområde till en del av det nya Malmö. Enligt avtalet kommer Varvsstaden AB bland annat att bekosta två nya gång- och cykelbroar över södra Varvsbassängen, som förbinder området med gamla staden, anläggandet av allmänna platser inom området och delar av den kommande esplanad som löper genom Varvsstaden i nord-sydlig riktning.

Markförvärv för skola och förskola i området

Med en växande stad följer ett ökat behov av kommunal service. Malmö stad förvärvar därför en del av fastigheten Hamnen 21:149, för att kunna bygga en skola för 550 elever och en förskola för cirka 80 barn. Priset, 45 miljoner kronor, gäller ett markområde om cirka 11 150 kvm. Varvsstaden AB ansvarar för att sanera marken inför överlämnandet och står även för kostnader för gator som hör till det markområde som affären gäller. Köpeavtalet är beroende av att ny detaljplan (Dp 5400) antas och vinner laga kraft.

– Genom avtalet skapas förutsättningar för en skola och förskola i området, redan i ett tidigt skede. Här ger vi plats åt framtidens Malmö. Det känns bra, säger Håkan Thulin.

Fastigheten Hamnen 21:149 ägs av bolaget Varvsstaden AB, ägt av koncernmoderbolaget Fastighets AB Centur, vilket i sin tur ägs av Fastighets AB Balder och Peab Fastighetsutveckling Sverige AB.

Kontakt

Håkan Thulin, exploateringschef, fastighetskontoret, Malmö stad, 0709-44 18 81, hakan.thulin@malmo.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Fastighets- och gatukontoret: Caroline Franzén

Fastighets- och gatukontoret: Caroline Franzén

Kommunikatör Exploateringsprojekt och stadsutveckling 0733-70 89 11

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se