Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Resursfördelningsmodellen ses över

Malmö 2011 06 08

Det har påbörjats ett arbete med att se över, förnya och föreslå en ny resursfördelningsmodell med anledning av att den modell som används i dag upplevs ge minskad möjlighet till omfördelning. Ett förslag till resursfördelningsmodell ska vara klart för remissbehandling vid årsskiftet 2011/2012 för att sedan kunna tillämpas vid budgetberedningen 2013.

Ett av de förslag som lagts fram under det pågående arbetet innebär en mer generell och flexibel modell där fokus flyttas från verksamheten till en övergripande bild av stadsdelens sociala situation. Den föreslagna modellen, liksom dagens modell, utgår från grund- och tilläggsresurser baserade på befolkningsstorlek, ålderssammansättning samt levnadsförhållanden, men skillnaden är att de tilldelade resurserna inte kan härledas till specifika verksamhetsområden. Stadsdelsfullmäktige föreslås få långtgående befogenheter och ansvar i relation till den centrala kommunledningen, men det ska även finnas en tydlig central styrning utifrån kommunledningens övergripande prioriteringar.

I översynen av resursfördelningsmodellen finns det ett flertal aspekter att ta hänsyn till, som till exempel befolkningsutvecklingen och utbyggnadstakten, möjligheten för kommunstyrelsen att ge riktade bidrag till särskilda satsningar, medel för att arbeta mot särskilt specificerade mål och hur resursfördelningen till fritids- och kulturnämnderna eventuellt också kan bli baserad på de olika behovskriterierna i likhet med resursfördelningen till stadsdelarna. Ett förslag är att låta en del av resursfördelningen ske utifrån hur stadsdelens skolor har lyckats höja sina elevers betygsnivå.

Utredningsarbetet för en ny resursfördelningsmodell går nu vidare med föreslagna modell som grund.

– Det är hög tid att vi ser över modellen och ser till att resurserna fördelas på bästa sätt, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Malmös tio stadsdelar är de verksamheter som ligger närmast medborgarna. Det är oerhört viktigt att vi har en bra nyckel för hur stadens resurser fördelas så att Malmöborna garanteras allra bästa medborgarservice. Att stadsdelarna är med och får påverkar den nya modellen är självklart, säger Fredrik Fernqvist (MP).

– Resursfördelningen i Malmö är ett viktigt redskap för att utjämna klyftor, resurserna ska fördelas efter behov. Vi vet till exempel att skolresultaten påverkas av faktorer utanför skolan. För oss är det självklart att skolor som har de svåraste uppdragen också ska få mest resurser, säger Anders Skans (V) gruppledare i kommunfullmäktige.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Anders Skans, 040-34 10 63

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 9)

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150
Alma Tabak

Alma Tabak

Presskontakt Presskommunikatör Malmö stad 0733 340721