Gå direkt till innehåll
Illustration: SWMS arkitektur/Esencial
Illustration: SWMS arkitektur/Esencial

Pressmeddelande -

Smörkajen ger Malmö en ny vattenfront

Nyhamnen håller på att omvandlas till en hållbar stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter, handel och service. Smörkajen är det första steget att utveckla området vid vattnet och fullt utbyggt kommer runt 4000 personer bo och arbeta här.

Idag beslutade stadsbyggnadsnämnden att förslaget till detaljplan för Smörkajen ska ut på samråd. Planförslaget är starkt förankrat i platsen och dess kulturhistoriska sammanhang och ger området en helt ny karaktär med olika kvartersformer, mötesplatser och stråk.

Det klimatmässigt utsatta läget gör att utformningen av området anpassas för att klara höga vattennivåer, skyfall, värme, vind och sol. Här finns en varierad bebyggelse med en blandning av bostäder och kontor i slutna eller halvslutna kvarter. Den nya strukturen och utformningen bidrar till bra mikroklimat, mindre bullerpåverkan och goda livsmiljöer. Högre punkthus markerar viktiga entréplatser, stråk och pirer och gör det lättare att orientera sig i området.

Med Centralstationen i närheten prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik i området. Hans Michelsensgatan får en ny sträckning och omvandlas till en grön och attraktiv stadshuvudgata med körfält för bil, buss, cykel och gång. Här finns plats för handel och service och mycket människor i rörelse. Genom nya gång- och cykelstråk öppnas kajerna upp för allmänheten och tre stora nya mötesplatser skapas vid vattnet; Parken i öster, Skeppsbron i väster och Entréplatsen intill Universitetsbron.

Planförslaget innebär också att delar av hamnen fylls ut. Genom att vattnet blir grundare, kan vattenkvalitén förbättras och bottenvegetation som ålgräs, makroalger och blåmusslor kan etablera sig i området. Vattenrummet blir tillgängligt för olika aktiviteter, bad och båtliv.

Under samrådet som pågår från 5 till 30 oktober har allmänheten möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget.

– Planerna för Smörkajen är första pusselbiten i omvandlingen av Nyhamnen och en utveckling där Malmö växer ut mot havet. Blandningen av gamla industrimiljöer och nya butiker, bostäder, kontor och skolor bidrar till att skapa en levande och dynamisk stadsdel. Just närheten till vattnet ska prägla området, här ska det finnas kanaler med plats för båtar, bryggor och badplatser på bästa läge som är tillgängliga för alla, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Nyhamnen ska bli ett nytt skyltfönster för Malmö. Här blandas stadens gamla miljöer med ny, modern och hållbar bebyggelse. Samtidigt ger närheten till vattnet kvalitéer som kan skapa både trivsel och attraktiva miljöer för såväl boende som näringsliv och fritidsaktiviteter, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.


Kontaktpersoner

Sofia Hedén, 0703-56 41 68

Lars Hellström, 0768-20 70 80

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16


(Ärende 29)

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterade event

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se