Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stor undersökning om arbetsklimatet i Malmö stad

Nu är resultatet av Malmö stads första gemensamma ledarskaps - och medarbetarskapsundersökning klar. Samtliga medarbetare, tillsvidareanställda och visstidsanställda med mer än sex månaders anställning har fått svara på ett 70-tal frågor kring det egna arbetet, den egna arbetsplatsen och Malmö stad som arbetsgivare. Chefer och medarbetare har fått svara på samma frågor. Undersökningen genomfördes under veckorna 7–12, där enkäten skickades hem till samtliga fast anställdas bostad. Arbetet med undersökningen har skett i en partsammansatt grupp i samverkan med konsultföretaget TEMO. TEMO har ensamma ansvarat för och utfört allt arbete från utskick till bearbetning av resultatet, vilket bl.a. garanterat anonymitet och att enkätsvaren hanterats konfidentiellt. Enkäten besvarades av ca 10 000 anställda, vilket motsvarar 56 % av de som inbjudits att de lta i undersökningen. Analysen visar på att resultaten är representativa för alla anställda inom kommunen. Resultatet av undersökningen skall ligga till grund för insatser som utvecklar ett positivt ledarskap, en god och stimulerande arbetsmiljö och som stärker Malmö stads anseende som attraktiv arbetsgivare. Ytterst är syftet att öka kvaliteten i servicen till Malmöborna. Sammanfattningsvis visar undersökningsresultatet att merparten av Malmö stads medarbetare känner entusiasm för sitt arbete och man har den information som krävs för att göra de ställningstagande som krävs. Malmö stads medarbetarindex, dvs. ett genomsnitt av resultaten på samtliga frågor, ligger på 58 vilket är att jämföra med referensvärdet i TEMOS databas på 59, som är ett medelvärde för likartade organisationer. Malmö stads personal är som helhet relativt positiva till sitt arbete och sin arbetsgivare. Speciellt positivt framträdande är organisationsstrukturen som kännetecknas av en tydlig balans mellan ansvar och befogenheter. Målsättningar upplevs vara förhållandevis tydliga. Malmö stads tydligaste utvecklingsområde rör medarbetarsamtalen. Hela 80 % har haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna, men kvalitén i medarbetarsamtalen behöver utvecklas. Ett annat område som måste utvecklas är förmågan att ge konstruktiv kritik. Mer än 3 av 10 medarbetare anser att man på arbetsplatsen inte är bra på ge varandra konstruktiv kritik. Ett tredje utvecklingsområde är uppföljningen av m ålen där många medarbetare anser att det finns brister. Inom de enskilda förvaltningarna påbörjas nu en mera ingående analys av resultatet och varje enhet under ledning av sin verksamhetsansvarige kommer att i samverkan med sin personal att ta fram prioriterade aktiviteter och ta fram en handlingsplan för vad som skall göras och vilka resultat man vill uppnå. Som stöd i detta arbete kommer varje enhet att få en arbetsbok som ger en vägvisning om hur arbetsgruppen kan arbeta från analys till k onkret handling. Meningen är att arbetet med Malmö stads utvecklingsområden ska påbörjas senast i höst, men några förvaltningar påbörjar sitt arbete omgående. Beslut finns också att undersökning skall upprepas vartannat år för att säkerställa en positiv utveckling i organisationen. – Jag är väldigt glad över att inte mindre än 10 000 medarbetare tagit sig tid att svara på enkäten. Det vittnar om ett starkt engagemang och självfallet måste vi nu på våra arbetsplatsträffar gå igenom resul taten och fundera på vilka åtgärder som ska vidtas. Tanken är att vi ska ha en ny enkät om två år och därför ser vi det här som ett första avstamp mot ett ännu bättre ledarskaps- och medarbetarskapsklimat, säger stadsdirektör Inger Nilsson För mer information: Inger Nilsson, Stadsdirektör, 040-34 10 85 Liselott Nilsson, Personaldirektör, 040-34 11 36

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se