Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Trafikverkets kapacitetsutredning ger inte svar på frågorna – Malmö stad menar att hållbarhetsperspektivet är otillräckligt

Trafikverkets kapacitetsutredning tar inte hänsyn till Skånes och Malmös behov och ger inte svar på hur de svenska miljömålen ska nås. Det skriver Malmö stad tillsammans med tio andra kommuner i sydvästra Skåne i ett gemensamt remissvar.

I svaret skriver man att själva utgångspunkten i Trafikverkets prognos är felaktig. Istället för att planera för den framtid man vill se år 2030 och 2050 utgår man ifrån dagens förutsättningar, vilket gör trafikprognoserna långsiktigt ohållbara. Trafikverket menar att det behövs ett transportsnålt samhälle men utgår samtidigt från att biltrafiken ökar och föreslår inga åtgärder för att den ska ha minskat år 2030 eller 2050. Det här går tvärt emot kommunernas visioner om en hållbar framtid. Samhällsutvecklingen och transportsystemets utveckling är tätt sammanlänkande och för att uppnå hållbar tillväxt måste man utgå från det.

För de elva kommunerna är det uppenbart att det krävs nya infrastruktursatsningar i sydvästra Skåne och att det krävs en ökad spårkapacitet. Så står kommunerna rustade inför den framtida omställningen av transportsystemet för att uppnå hållbar tillväxt och utveckling.

Lösningarna som presenteras i utredningen är inte tillräckliga för storstadsregionernas utmaningar och för södra Sverige. Här är samspelet över Öresund viktigt, men det är också av stor vikt för landet som helhet. Kastrups flygplats är i dag svenskarnas näst största flygplats, vilket gör kommunikationerna dit angelägna för regionens tillväxt och konkurrenskraft.

I det fortsatta utredningsarbetet är det därför viktigt att säkerställa kapaciteten för olika trafikslag över norra och södra delen av Öresund.

I finansieringsdiskussionen måste Trafikverket ta hänsyn till att Öresundsbron i dag betalas av de som använder bron och möjligheten att, när avbetalningen är avklarad, reservera broavgifterna från Öresundsbron specifikt för satsningar i södra Öresundsregionen, som till exempel en Öresundsmetro.

Kommunerna i MalmöLund-regionen har till den 28 mars på sig att bekräfta att de ställer sig bakom det gemensamma yttrandet.

– Utredningen är otillräcklig på flera sätt och man lyckas inte lyfta blicken för att se framåt, mot de infrastruktursatsningar som Malmö och Skåne är i behov av. Men det handlar inte bara om satsningar på infrastruktur utan också på satsningar för en hållbar utveckling. Miljön är en otroligt viktig aspekt där utbyggda spårvägar kan bidra med mycket, men det verkar Trafikverket ha glömt bort, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Ansatsen i kapacitetsutredningen är bra, men den borde på ett tydligare sätt planera för att de trafik- och klimatmål som finns kan uppnås. Kraftfulla satsningar på utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling av transportsystemet, och att vi kan nå målet om en fördubbling av andelen kollektivtrafikresor, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd för framtidens trafik i Malmö.

– Staten måste ta sitt ansvar för att förbättra såväl kapacitet som miljön när det gäller transporterna. Spårvagnar i Malmö är ett tydligt exempel på detta. Att i ett modernt samhälle inte planera för framtidens behov är vansinnigt. Malmöborna och miljön behöver att spårvagnsutbyggnaden omgående startas och staten kan inte dra sig undan sitt ansvar för infrastrukturen i landet, säger Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Karolina Skog, 040-34 36 57

Anders Skans, 040-34 10 63

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150