Gå direkt till innehåll
En 100-åring i behov av omsorg: magasin M1 i Nyhamnen, Malmö. Vy från södra sidan. Foto: Bergslagsbild AB / Lifra
En 100-åring i behov av omsorg: magasin M1 i Nyhamnen, Malmö. Vy från södra sidan. Foto: Bergslagsbild AB / Lifra

Pressmeddelande -

Unikt avtal ger nytt liv åt gammalt magasin i Nyhamnen

Malmö stads tekniska nämnd har tecknat ett tomträttsavtal med fastighetsbolaget Lifra för fastigheten Hamnen 22:192, som rymmer den Q-märkta magasinsbyggnaden M1. Samtidigt sker en försäljning av själva byggnaden. M1 ska på sikt kunna erbjuda publik verksamhet och bli ett besöksmål i den framväxande stadsdelen Nyhamnen.

Magasin M1 vid Frihamnskajen i Malmö, mellan Grimsbygatan och Kinagatan, uppfördes under åren 1919-21 som mellanlager vid import och export. Magasinet har länge stått oanvänt och fasaderna, med stora skador orsakade av väder och vind, är i akut behov av renovering. Malmö stad har övertagit byggnaden från hamnbolaget CMP, Copenhagen Malmö Port. Efter beslut i tekniska nämnden säljer staden nu M1 till Lifra Fastigheter i Malmö AB. Köpeskillingen är 200 000 kronor och den årliga tomträttsavgälden 550 000 kronor. Enligt avtalet ska Lifra genomföra investeringar i och upprustning av byggnaden, som säljs i befintligt skick. Byggnadens kulturhistoriska värde anses högt och den har därför försetts med rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser.

– Vi har en aktör som under lång tid varit beredd att ta ansvar för M1, trots tilltagande förfall. Därför har vi drivit på arbetet med att få fram en ny detaljplan som är en förutsättning för fortsatt utveckling. Nu är vi i hamn och det känns väldigt bra, säger Sven Gustafsson, exploateringschef på fastighets- och gatukontoret.

En ny detaljplan, Dp 5602, gör det möjligt att bevara byggnaden inom planområdet, som är 6 300 kvadratmeter och lika stort som själva byggnaden. Bruttoarean, BTA, ovan jord är cirka 11 000 kvadratmeter. Planen, som väntas vinna laga kraft i december 2020, medger ingen ytterligare byggrätt. Syftet med detaljplanen är att säkra bevarandet av kulturmiljövärden och pröva lämpligheten för en bred användning av byggnaden, med fokus på besöksverksamhet och publika verksamheter.

– Äntligen är vi i mål med M1 efter många år av diskussioner. Nu ser jag fram emot att få sätta liv i det gamla magasinet, säger Anders Fransson, vd Lifra.

Funktionell byggnad med banbrytande konstruktion

Magasin M1, även känt som Stora Frihamnsmagasinet, uppfördes av malmöföretaget Aktiebolaget Armerad Betong. I M1 har traditionell tegel- och träbyggnadsteknik kombinerats med ett för sin tid toppmodernt pelardäcksystem, där betongpelare med synliga kapitäler står i rader och bjälklaget är av armerad betong. Magasin M1 är sannolikt en av landets första pelardäckkonstruktioner och även en av de bäst bevarade. Få ändringar har gjorts sedan uppförandet.

M1 består av en källare och tre våningsplan med stora, öppna ytor. Ytterväggarna är fullmurar i rött tegel. Den norra sidan av byggnaden har på första och andra våningen skjutportar av trä med spröjsade överljus, tredje våningens fasad är mer sluten. På byggnadens sydsida finns en lastkaj vid första våningen.Mot kajen i norr har magasinet en perrong och terrasser på varje våningsplan. Här lastades och lossades varor med hjälp av kranar till och från fartyg vid kaj, till och från de olika våningsplanen.

– Det höga tempo som Malmö byggs ut i kan ge känslan av en stad i omvandling. Bland allt det nya är det därför viktigt med inslag som påminner om stadens historia och om det arv som vi som lever i denna tid förvaltar. M1 kommer att ha en viktig roll bland allt det nyskapande som byggs i övriga delar av Nyhamnen, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

– När Malmö byggs ut med en ny stadsdel i Nyhamnen så skapas ett spännande möte mellan äldre och nyare arkitektur. M1 kommer att spela en central rolI i det mötet mellan det nya och det gamla, och påminner oss om Malmös historia, säger Håkan Linné (L), förste vice ordförande i tekniska nämnden.

Enligt planen ska M1 i största möjliga utsträckning fyllas med publika och kulturella verksamheter, men även kontor och publika centrumfunktioner. Visionen är att M1 ska bidra med identitet, liv och rörelse i den framväxande stadsdelen Nyhamnen och bli ett attraktivt besöksmål för såväl Malmöbor som mer långväga besökare.

Kontakt:

Sven Gustafsson, enhetschef exploatering, Malmö stad, 0734-33 89 26, sven.gustafsson@malmo.se

Anders Fransson, vd Lifra, 0707-89 62 70, anders.fransson@lifra.se

Andreas Schönström (S), ordförande tekniska nämnden, 0709-11 68 97, andreas.schonstrom@malmo.se

Håkan Linné (L) förste vice ordförande tekniska nämnden, 0701-89 36 31, per-hakan.linne@malmo.se

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Fastighets- och gatukontoret: Caroline Franzén

Fastighets- och gatukontoret: Caroline Franzén

Kommunikatör Exploateringsprojekt och stadsutveckling 0733-70 89 11

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se