Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Unikt redskap skyddar Malmöregionen mot pandemi

Hur skyddar man bäst befolkningen och samhällsekonomin när en pandemi slår till? Den frågan får en omfattande genomlysning i en unik rapport som gjorts av nio kommuner runt Malmö. Analysen visar bl.a. hur olika befolkningen drabbas beroende på vilka skyddsåtgärder som samhället väljer. Arbetet med Malmöregionen kan bli en mall för hur andra i landet kan planera för sitt skydd mot en pandemi.

För Malmös del utgör rapporten ett nytt underlag för en beredskapsplan mot pandemi.

Rapporten har gjorts av SWECO på uppdrag av säkerhetsansvariga i storstadsregion Malmös nio kommuner samt länsstyrelsen. I SWECOs arbeten analyseras skyddseffekten av olika medicinska och sociala åtgärder som kan aktiveras i händelse av en pandemi i storstadsregionen.

Till de medicinska skydden hör vaccination och behandling med antiviraler, såsom Tamiflu. Till sociala skydd hör olika sätt att minska smittorisken, t ex genom att bära munskydd, sitta i färre möten på arbetsplatsen, reducera kollektivresandet och stanna hemma när man visar sjukdomssymptom.

Det är första gången som arbetet med en beredskapsplan för pandemi i Sverige får ett så detaljerat och vetenskapligt förankrat underlag för att förutse skyddseffekterna av olika åtgärder. Tack vare ett gediget samarbete mellan säkerhetsansvariga i kommunerna och länsstyrelse samt SWECO är Storstadsregion Malmö först ut i landet med beräkningar av förväntade skador av olika typer av pandemier och möjliga skyddseffekter av olika åtgärder. Den kunskapen ska nu användas för att ge substans åt en beredskapsplan för storstadsregionen.

Sedan 2006 är kommuner och landsting skyldiga att göra risk- och sårbarhetsanalyser av s k extraordinära händelser, såsom en pandemi, och arbetet med Storstadsregion Malmö kan bli en mall för hur andra regioner i landet kan planera för sitt skydd mot en pandemi.

Rapporten visar att 300 000-500 000 invånare i storstadsregionen riskerar att bli smittade under en pandemi, om inga skyddsåtgärder sätts in. Uppemot 1000 personer riskerar att avlida vid en allvarlig pandemi, och sjukfrånvaron på arbetsplatser kan komma att kosta regionen ett par miljarder kronor. Vaccination är den enskilt effektivaste skyddsåtgärden. Om man antar, att det är möjligt att vaccinera och ge immunitet hos minst 50 % av regionens befolkning redan när en pandemi bryter ut, skyddas 70-100 % av befolkningen mot smitta. I det inte alltför osannolika scenariot att inte få fram vaccin innan en pandemi bryter ut, kan olika åtgärder för att minska kontakter mellan människor som mest få en skyddseffekt på 50 %. Det återstår alltså en hel del arbete med utveckling av effektivare skyddsåtgärder för befolkningen innan de beredskapsansvariga i storstadsregionen kan känna sig nöjda. 

Spridningshastigheten kan lätt underskattas för just en storstadsregion, eftersom en sådan oftast har kommuner med sammanflätad kollektivtrafik, arbetsplatser och lärosäten och därmed många och intensiva kontaktytor för smittspridning. Med en rörlig yngre befolkning, utbrett pendelresande och internationella nätverk kan storstadsregionerna vara särskilt sårbara för en pandemi. Det vore därför angeäget att beräkna skyddseffekterna för dem alla på samma sätt som för Malmöregionen, liksom för flernationella storstadsregioner, såsom Öresundsregionen. 

Vi bifogar en kopia av den tredje och sista underlagsrapporten för det pågående arbetet med beredskapsplanen för en pandemi i Storstadsregion Malmö. De övriga två rapporterna är också tillgängliga. SWECOs insats har gjorts av Martin Bjarke och Göran Bengtsson, som också är professor i ekologi vid Lunds Universitet. 

För mer information går det bra att kontakta:

Storstadsriskgruppen: Jan-Peter Stål, beredskapssamordnare Malmö stad, tel 040-34 28 88, jan-peter.stal@malmo.se

SWECO: Göran Bengtsson, professor Lunds universitet, tel 0734-12 81 19, 046-222 37 77, goran.bengtsson@sweco.se  

 

 

Faktaruta

Tidigare rapporter: I underlaget för en beredskapsplan mot pandemi i Storstadsregion Malmö ingår även två tidigare rapporter. De beskriver och analyserar spridningsvägar till och inom storstadsregionen, tänkbara effekter på människor och samhällsviktig verksamhet samt möjliga förebyggande åtgärder.

Storstadsregioner: I Sverige bor ungefär hälften av befolkningen i de fyra storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping-Linköping. En storstadsregion är en sammanhållen region med mer än 200 000 invånare. Storstadsregion Malmö utgörs av Burlövs kommun, Kävlinge kommun, Lomma kommun, Lunds kommun, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö stad, Staffanstorps kommun, Svedala kommun, Trelleborgs kommun och Vellinge kommun. I arbetsgruppen för Storstadsrisk ingår dessutom en representant för länsstyrelsen.

Krisberedskapsperspektiv: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har ett särskilt ansvar för att driva på arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder i samhället. Myndigheten fördelar riksdagens årliga anslag för krisberedskapsarbete i kommuner, landsting, länsstyrelser och myndigheter. Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö är prioriterade ur ett krisberedskapsperspektiv på grund av en större befolkningstäthet, en komplex infrastruktur med hög belastning, koncentration av industri och näringsliv, ett större antal samhällsviktiga anläggningar och skyddsobjekt, samt högre brottslighet.

Malmös krisberedskap: Kommunen har ett särskilt ansvar för trygghet och säkerhet gentemot alla som vistas där. I Malmö stad leds arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, och övrig beredskapsplanering inför extraordinära händelser, av säkerhets- och beredskapsavdelningen vid stadskontoret. Beredskap upprätthålls dygnet runt årets alla dagar, och en central krisledningsorganisation på ca 50 personer kan aktiveras med kort varsel. Varje förvaltning har också egna krisledningsorganisationer. 

Sweco: Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag med ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, geografisk IT och industri. Sweco’s affärsenhet för vatten&miljö är specialiserad på bl a miljöutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar.

 

 

 

 

 

Ämnen

Regioner


Malmös krisberedskap: Kommunen har ett särskilt ansvar för trygghet och säkerhet gentemot alla som vistas där. I Malmö stad leds arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, och övrig beredskapsplanering inför extraordinära händelser, av säkerhets- och beredskapsavdelningen vid stadskontoret. Beredskap upprätthålls dygnet runt årets alla dagar, och en central krisledningsorganisation på ca 50 personer kan aktiveras med kort varsel. Varje förvaltning har också egna krisledningsorganisationer. 

Sweco: Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag med ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, geografisk IT och industri. Sweco’s affärsenhet för vatten&miljö är specialiserad på bl a miljöutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar.

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se