Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sten Nordins extra veckodagbok om förskolan

Sten Nordins EXTRA veckodagbok om förskolan, 29 maj 2010 - besök gärna www.moderaterna.net/sten

Hej

I dag skriver olika medier om förskolan och jag vill göra det tydligt och understryka för alla de föräldrar som har barn i förskolan att de inte ska behöva känna någon som helst oro för att vi ska släppa iväg förskolegrupperna att växa utan styrning. De tak för barngruppernas storlek som kommunfullmäktige i Stockholms stad antagit kommer att ligga fast även efter valet om vi får förnyat förtroende från stockholmarna.

Vi moderater vill ha kvar en gräns för hur många barn som finns i varje förskolegrupp. Men utöver det måttet så måste det arbetas fram nya kvalitativa mått för förskoleverksamheten, till exempel andelen pedagogiskt utbildad personal.

Problemet med att endast använda sig av måttet barngruppernas storlek är att det blir trubbigt då detta mätverktyg inte får med hur varje förskola arbetar med barngruppen och det säger väldigt lite om hur varje barn blir sett.

Vi vill därför vända på det och även mäta hur varje barns individuella behov tillgodoses. Man ska, i likhet med idag, ha en gräns för barngruppernas storlek men man kanske i stället ska prata om måttet: Hur många vuxna finns det för barnen? Blir varje barns individuella behov tillgodosedda? Får alla barn ta plats och följs varje barns utveckling upp på ett fullgott sätt.

De kvalitetsverktygen finns inte i dag och måste tas fram. Kanske kan man i det arbetet hitta bättre sätt att mäta antal vuxna per barn – som kan ge mer information om hur alla barn kommer till sin rätt än att helt fokusera på barngruppernas storlek. Men, vi vill ha kvar måttet på barngruppernas storlek och då kvarstår målsättningen som gäller i dag och som vi är överens om inom Alliansen i Stockholm.

I veckan presenterades en rapport om förskolans- och skolans utveckling . Rapporten är framtagen av en arbetsgrupp av personer i den moderata fullmäktigegruppen. Rapporten innehöll idéer för framtiden på hur man kan förstärka och höja kvaliteten i både förskolan och skolan.

I rapporten kan man läsa följande:

”Storleken på barngrupperna är en fråga som ständigt diskuteras. Vi moderater anser att gruppstorlek är ett viktigt mått, men inte det enda. Det blir väldigt begränsat att endast fokusera på de kvantitativa aspekterna av förskolans verksamhet. Lika viktigt är det att ta fasta på det pedagogiska innehållet och förutsättningarna att nå uppställda mål, bland annat uppfyllandet av barnomsorgsgarantin. Förskolor kan vara organiserade på många olika sätt och gruppstorlek kan ibland vara ett trubbigt mått på hur verksamheten bedrivs.

Barngruppens storlek och sammansättning är ett pedagogiskt redskap. I vissa aktiviteter är en större grupp lämpligast, i andra fall bör gruppen endast bestå av ett fåtal barn. Det väsentliga för barngruppens sammansättning är att den anpassas till barnens och gruppens förutsättningar. Politiken bör avhålla sig från detaljstyrning och överlåta åt förskolepedagogerna att bedöma vilka lösningar som fungerar bäst i varje givet fall. Det väsentliga är att alla barn blir sedda och att föräldrar känner sig trygga med hur deras barn tas omhand. För att säkerställa en uppföljning som tar fasta på detta vill vi att kvalitativa uppföljningsmetoder, som tar fasta på förskoleverksamhetens pedagogiska innehåll, utarbetas.”

Målet för barngruppernas storlek ligger fast så som kommunfullmäktige fastslagit, men nya kvalitetsmått måste tas fram. Det finns inte stöd för att slopa målet om barngruppernas storlek inom Moderaterna, inom Alliansen i Stockholm eller hos alla de föräldrar i Stockholm som har barn i förskolan.

Utöver detta med barngruppernas storlek så finns det mycket annat som vi måste göra för att ytterligare förhöja kvaliteten i stadens förskolor. Barnomsorgsgarantin måste fortsatt hållas och här vill vi arbeta med att i ännu högre grad kunna tillgodose föräldrars önskemål om vilken förskola barnen ska gå i.

Men, i dag vill jag säga till alla Stockholms föräldrar – vi moderater kommer inte slopa målet för barngruppernas storlek. Men vi kommer inte heller sitta nöjda med att verksamheten endast kvalitetsmäts på detta sätt. Nya kvalitativa mätverktyg måste tas fram och utgångspunkten är hur varje barns individuella behov tas om hand.

Sten Nordin

Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stadshuset, Stockholm

Moderaterna i Stockholms stad har fem borgarråd. Sten Nordin är finansborgarråd och gruppledare. Ulla Hamilton är miljö- och trafikborgarråd, Kristina Alvendal är stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd, Joakim Larsson är ytterstads- och bostadsbolagsborgarråd och Ulf Kristersson är social- och arbetsmarknadsborgarråd.

Pressansvarig för Moderaterna i Stockholms stad är Helena Widegren som också ansvarar för finansborgarrådet Sten Nordins presskontakter. Helena Öman är pressekreterare för Ulla Hamilton och Kristina Alvendal. Oliver Carrà är pressekreterare för Joakim Larsson och Ulf Kristersson.

Kontakter

Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222
Dalila Alibasic

Dalila Alibasic

Presskontakt Pressekreterare +46761229146

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm